Teminiai leidiniai

PVM atskaita

PVM atskaita - pirkimo ir (arba) importo PVM dalies atskaitymas, kai pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVM įstatymas) nuostatas, apskaičiuota atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM dalimi sumažinama mokėtina į biudžetą ar padidinama grąžintina iš biudžeto PVM suma.

Skaityti...

PVM atskaitos tikslinimas

Šiame leidinyje paaiškinta, kokiais atvejais ir kokia tvarka susidarius tam tikroms aplinkybėms turi būti tikslinama PVM mokėtojo į PVM atskaitą įtraukta įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma...

Skaityti...

Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (įskaitant debetinius dokumentus) išrašymas

Kreditinė (debetinė) sąskaita faktūra - bet kuris dokumentas ar pranešimas, kuris iš dalies pakeičia arba kuriame konkrečiai ir vienareikšmiai nurodoma pirminė sąskaita faktūra. Kreditinės (debetinės) PVM sąskaitos faktūros numeris ir serija turi būti sudaromas tuo pačiu principu, kaip ir PVM sąskaitos faktūros, t. y. numeris turi būti sudaromas didėjančia seka ir paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) PVM mokėtojų pasirinkimu gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų. Be to, privaloma užtikrinti PVM sąskaitos faktūros numerio, paremto serija (serijomis) unikalumą, t. y. skirtingose kreditinėse (debetinėse) PVM sąskaitose faktūrose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Skaityti...

Prievolė pirkėjui apskaičiuoti įsigytų iš užsienio prekių ir paslaugų PVM

Pirkėjams įsigyjant prekes (paslaugas) iš užsienio asmenų PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo į biudžetą prievolė už šias prekes (paslaugas) tam tikrais atvejais yra nustatyta ir šių prekių (paslaugų) pirkėjams...

Skaityti...

E-prekyba ir PVM nuo 2021 m. liepos 1 d.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. iš esmės keičiasi prekių, paruodamų internetu ir pristatomų į kitas šalis, apmokestinimas. Viršijus 10000 eurų ribą, teks deklaruoti ir mokėti PVM šalyje, kurioje yra pirkėjas. Siekiant palengvinti mokestinių prievolių vykdymą, bus galima naudotis nauja tarptautine sistema - OSS, prie kurios bus galima prisijungti VMI suteikiama prieiga. Mokestis taip pat bus sumokamas į VMI sąskaitą.

Skaityti...

Atmintinė vežėjams, PVM mokėtojams, apie pridėtinės vertės mokestį

Šio leidinio tikslas - paaiškinti pagrindines mokestines prievoles vežėjams, PVM mokėtojams, teikiantiems įvairias keleivių, prekių vežimo paslaugas, papildomas vežimo paslaugas ar atstovavimo (agento) paslaugas...

Skaityti...

Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės

Šis leidinys yra skirtas neįsiregistravusiems PVM mokėtojais Lietuvos ir užsienio asmenims, kuriems dėl jų vykdomos ekonominės veiklos, dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo ar dėl kitų šiame leidinyje...

Skaityti...

VMI klausimynai norintiems tapti PVM mokėtojais

Jei norite įsiregistruoti PVM mokėtojais, VMI Jums pateiks specialų klausimyną, kurį turėsite užpidyti ir pateikti VMI darbuotojui/-ai tolimesnei analizei. Klausimynus reikėtų užpildyti itin atidžiai, kadangi kilus įtarimams VMI gali nesutikti registruoti fizinio ar juridinio asmens PVM mokėtoju.

Skaityti...

Mažosioms bendrijoms (MB) apie PVM

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad leidinys „Mažosios bendrijos. Klausimai-atsakymai“ yra papildytas aktualiais pridėtinės vertės mokesčio klausimais bei atsakymais.

Skaityti...

Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį (VMI neatnaujinta)

Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį

Skaityti...

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė - PVM klausimai

Gyventojai, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą, PVM mokėtojais turi užsiregistruoti, jeigu per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) bendra už šalies teritorijoje parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas gauta ar gautina atlygio suma viršijo 45 000 eurų.

Skaityti...

Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai - PVM klausimai

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla, privalo registruotis PVM mokėtojais tuomet, kai bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą (kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje) šalies teritorijoje patiektas prekes ir/arba suteiktas paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų.

Skaityti...

VAT refund for foreign taxable persons

This publication explains in which cases and what kind of foreign taxpayers can recover the VAT paid in Lithuania. The publication consists of two main parts. The first part is intended for foreign taxable persons established in other Member States. The second part is for those foreign taxable persons who are located outside the European Union.

Skaityti...

Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, parduodamos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų apmokestinimas PVM

Asmenys, įsiregistravę ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įgyja teisę už tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas gauti 6 procentų kompensacinio dydžio priedą (kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų) mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas). Gauto priedo ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, į biudžetą neturi mokėti, tačiau neturi teisės įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM traukti į PVM atskaitą.

Skaityti...

LR asmenų registravimas PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės

Prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikos asmenims gali atsirasti ne tik tuo atveju, jeigu jie šalies teritorijoje tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, bet ir tuomet, jeigu jie iš kitos valstybės narės savo vykdomai ekonominei veiklai vykdyti įsigyja prekes.

Skaityti...

Registration of foreign persons as VAT payers in the Republic of Lithuania

This publication explains in which cases and when foreign taxpayers are obliged to register as VAT payers in Lithuania. The publication consists of three main parts. The first part consist of legislative acts. The second part is about the main cases when the obligation to register as VAT payer arises and the third part is about the procedure of the registration process.

Skaityti...

Avanso apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Kokiais atvejais nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM? Kas ir kada nuo gauto avanso turi apskaičiuoti PVM? Kaip deklaruoti nuo avanso apskaičiuotą pardavimo PVM? Atsakymus į šiuos ir kitus su avanso apmokestinimu PVM susijusius klausimus Jūs rasite šiame leidinyje.

Skaityti...

Leidinių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Šiame leidinyje yra paaiškintas tiekiamų knygų ir informacinių neperiodinių leidinių, taip pat ir periodinių leidinių (toliau - leidiniai) apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu.

Skaityti...

Naudotų automobilių apmokestinimas PVM

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą PVM mokėjimo prievolės atsiranda ne tik asmenims, kurie tiekia naudotus automobilius į ES valstybes, bet kai kuriais atvejais ir asmenims, kurie šiuos automobilius įsigyja iš ES valstybių.

Skaityti...

Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Šis leidinys yra skirtas transporto nuomos paslaugų teikėjams, taip pat šių paslaugų pirkėjams, įsigyjantiems transporto nuomos paslaugas iš asmenų, įsikūrusių už Lietuvos ribų...

Skaityti...

Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Kaip PVM apmokestinama žemė ir kitas nekilnojamasis turtas? Kokios prievolės atsiranda PVM mokėtojams, parduodantiems žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą? Kokiais atvejais fiziniam asmeniui

Skaityti...

Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje

VMI pagalba mokesčių mokėtojams - kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje.

Skaityti...

Pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas

PVM mokėtojas turi žinoti, kad paties pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto pardavimo PVM skaičiuojamas tik tuo atveju, kai šiam turtui pasigaminti įsigytų (importuotų) medžiagų, žaliavų ir kitų prekių bei paslaugų pirkimo (importo) PVM mokėtojas įtraukė į PVM atskaitą (atėmė iš patiektų prekių (paslaugų) pardavimo PVM). Jei PVM mokėtojas pasigamino ilgalaikį materialųjį turtą ar iš esmės pagerino pastatą (statinį) ir šiam reikalui iš kitų PVM mokėtojų įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo sumos jokio PVM neįtraukė į PVM atskaitą, tai nuo tokio turto pasigaminimo ar esminio pagerinimo vertės PVM neskaičiuojamas.

Skaityti...

Naujų transporto priemonių apmokestinimas PVM

Jeigu nuo 2004 m. gegužės 1 d. kitoje ES valstybėje narėje iš bet kurio asmens (juridinio ar fizinio) nusipirkote (įsigijote) naują transporto priemonę ir ją atsivežėte (atsigabenote) į Lietuvą...

Skaityti...

Su verslu susijusių dovanų ir prekių pavyzdžių apmokestinimas PVM

Šiame leidinyje paaiškinama, kokiais atvejais apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, verslo tikslais verslo partneriams įteiktos dovanos, potencialiems pirkėjams atiduotos neatlygintinai prekės bei nemokamai atiduoti prekių pavyzdžiai nelaikomi prekių tiekimu už atlygį, todėl neapmokestinami PVM. Taip pat paaiškinama, kada toks neatlygintinas prekių išdalijimas laikomas suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, t. y. PVM apmokestinamu prekių tiekimu.

Skaityti...

Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos

Kokios paslaugos priskiriamos PVM neapmokestinamoms sveikatos priežiūros paslaugoms? Kokiais atvejais tos ir kitos su šių paslaugų teikimu susijusios paslaugos bei prekės neapmokestinamos PVM? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų klausimų Jūs rasite šiame leidinyje.

Skaityti...

Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos švietimo ir mokymo paslaugos

Kokios paslaugos priskiriamos PVM neapmokestinamoms švietimo ir mokymo paslaugoms? Kokiais atvejais šios ir kitos su šių paslaugų teikimu susijusios paslaugos bei prekių tiekimas neapmokestinami PVM? Atsakymus į šiuos ir daugelį panašių klausimų Jūs rasite šioje brošiūroje.

Skaityti...

Ar reikia registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju? (VMI neatnaujintas nuo 2011 m.)

Šiame leidinyje paaiškinta, kokią veiklą vykdantys juridiniai, juridinio asmens statuso neturintys Lietuvos Respublikoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, kurių veiklos forma yra investicinis fondas (toliau – investicinis fondas) ir fiziniai asmenys privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais, kokiais atvejais jie gali užsiregistruoti savanoriškai, kokia įsiregistravimo tvarka, kokios yra neįsiregistravimo PVM mokėtojais pasekmės.kokios yra neįsiregistravimo PVM mokėtojais pasekmės.

Skaityti...

Prekių vežimo paslaugų apmokestinimas PVM Lietuvoje nuo 2011 m. sausio 1 d.

Patogi lentelė, kurios pagalba galima lengvai nustatyti, ar teikiamos paslaugos yra apmokestinamos PVM

Skaityti...

Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios PVM prievolės

Šiame leidinyje paaiškinta, kas yra juridinio asmens (akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės) reorganizavimas, kokiu atveju nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl juridinio asmens pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu yra PVM objektas, kokiu dokumentu įforminamas tokio objekto perdavimas, kaip apskaičiuojama perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamoji vertė ir kiti klausimai.

Skaityti...

Leidinys dėl PVM ir akcizų lengvatų taikymo diplomatinių atstovybių ir NATO kariuomenių vienetų įsigyjamoms prekėms (paslaugoms)

(Parengta pagal 2020 m. balandžio 1 d. galiojančius teisės aktus) Šiame leidinyje paaiškinama, kaip taikoma įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM ir akcizų lengvata, kai jas įsigyja žemiau išvardytos diplomatinės atstovybės ir jų darbuotojai, Europos Sąjungos institucijos, Europos Sąjungos įstaigų darbuotojai, NATO kariuomenių vienetai.

Skaityti...

0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose

0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose

Skaityti...