PVM mokėtojo registracija ir išregistravimas

 1. Prašymą įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų reikia teikti per Mano VMI portalą.
 2. VMI video paaiškinimai apie PVM mokėtojų registraciją.
 3. VMI klausimynai norintiems tapti PVM mokėtojais.
 4. VMI video apie užsienio apmokestinamųjų asmenų registravimą PVM mokėtojais.
 5. Prašymo užpildymo taisyklės.
 • PATVIRTINTA
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
 • Respublikos finansų ministerijos viršininko
 • 2002 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 178
 • (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
 • Respublikos finansų ministerijos viršininko
 • 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. VA-34
 • redakcija)

ĮREGISTRAVIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJAIS/IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų ir Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato juridinių ir fizinių asmenų, taip pat juridinio asmens statuso neturinčio Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto, kurio veiklos forma yra investicinis fondas (toliau – investicinis fondas), įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais, išregistravimo iš PVM mokėtojų ir PVM mokėtojo įregistravimą patvirtinančio sertifikato (toliau – Sertifikatas) išdavimo tvarką.
  2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikоs pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 12, 71–72, 74–76 ir 95 straipsnių ir Lietuvos Respublikоs mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) nuostatomis.
  3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme vartojamas sąvokas.
 2. PRIEVOLĖ REGISTRUOTIS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU

  1. Lietuvos Respublikоs apmokestinamasis asmuo privalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu:
   1. vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą:
    1. Lietuvoje tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas ir bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) gauto ar gautino atlygio suma yra didesnė nei nustatyta PVM įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje, į kurią neįskaičiuojami:
     1. atlygis už prekių tiekimą ir / ar paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir / ar paslaugų pirkimo ir / ar importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu asmuo būtų PVM mokėtojas, t. y. jeigu šios įsigytos ir / arba importuotos prekės (paslaugos) neskirtos PVM apmokestinamoms prekėms tiekti ir / arba paslaugas teikti Lietuvoje ir už šalies teritorijos ribų (jeigu tokie sandoriai būtų neapmokestinami, jeigu vyktų šalies teritorijoje);
     2. atlygis už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;
     3. gauti avansai;
     4. atlygis iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla;
    2. Lietuvoje iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ir / ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma viršyti ar viršija 14 000 eurų;
    3. PVM įstatymo 71 straipsnio 7 dalyje ir 711 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais.
  2. Lietuvos Respublikos neapmokestinamasis juridinis asmuo privalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ir / ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma viršyti ar viršija 14 000 eurų, įskaitant PVM įstatymo 711 straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį.
  3. Užsienio valstybių asmenys (asmenys iš kitų valstybių narių ir iš trečiųjų valstybių, ir trečiųjų teritorijų) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojais:
   1. nuo pat jų ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgdami į atlygio ribą, numatytą Taisyklių 4.1.1 papunktyje), jeigu jie tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas (tiekimo vieta yra šalies teritorija), išskyrus Taisyklių 7 punkte nurodytus atvejus;
   2. vykdydami Europos Sąjungos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis ir (arba) teikdami PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytas paslaugas asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, pagal PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir (arba) 13 straipsnio 15 dalies nuostatas prekės laikomos patiektomis ir paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje, o asmuo atitinka toliau nurodytas sąlygas:
    1. asmuo, tiekiantis prekes ir / arba teikiantis paslaugas, yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) tik vienoje valstybėje narėje ir neturi padalinių valstybėse narėse, o jeigu šis asmuo yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) už Europos Sąjungos teritorijos ribų, jis turi padalinį tik vienoje valstybėje narėje ir
    2. 6.2.1 papunktyje nurodyto asmens bendra PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytų siunčiamų ar gabenamų į kitą, negu nurodyta 6.2.1 papunktyje, valstybę narę prekių ir (arba) PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytų paslaugų, teikiamų asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys ir kurie yra įsikūrę (t. y. kurių buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) kitoje, negu nurodyta 6.2.1 papunktyje, valstybėje narėje, vertė (neįskaitant PVM) einamaisiais kalendoriniais metais viršija ar praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 10 000 eurų, arba
    3. asmuo, tiekiantis prekes ir / arba teikiantis paslaugas, yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) daugiau nei vienoje valstybėje narėje arba turi padalinių kitose valstybėse narėse, o jeigu šis asmuo yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) už Europos Sąjungos teritorijos ribų, jis turi padalinių daugiau nei vienoje valstybėje narėje;
   3. Lietuvoje iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų (ši riba netaikoma tais atvejais, kai asmuo vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti (atskaityti));
   4. verčiasi vien tik investicinio aukso tiekimu Lietuvoje ir pagal PVM įstatymo 112 straipsnio 5 dalies nuostatas ketina skaičiuoti to investicinio aukso tiekimo PVM;
   5. nuomoja nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus Lietuvoje ir pagal PVM įstatymo 31 straipsnio 3 dalies nuostatas ketina skaičiuoti PVM už šių daiktų nuomą;
   6. parduoda ar kitaip perduoda nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus Lietuvoje ir pagal PVM įstatymo 32 straipsnio 3 dalies nuostatas ketina skaičiuoti PVM už tiekiamus PVM neapmokestinamus nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus.
  4. Užsienio valstybių asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu jie Lietuvoje vykdo tik tokią veiklą:
   1. tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos PVM. Atvejai, kai prekių tiekimas, paslaugų teikimas PVM neapmokestinamas, yra nurodyti PVM įstatymo 20–331 straipsniuose;
   2. tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;
   3. tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos, taikant 0 procentų PVM tarifą, išskyrus PVM įstatymo 41, 49 straipsniuose, taip pat 53 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5, 6 punktuose ir 5, 6, 10 dalyse bei 531 straipsnyje nurodytą veiklą;
   4. tiekia toliau nurodytas prekes Lietuvoje įsiregistravusiems PVM mokėtojams:
    1. kurios turi būti surenkamos arba instaliuojamos;
    2. dujas, elektrą, šilumos, vėsumos energiją, nurodytas PVM įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje;
   5. Lietuvoje iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti ar neviršija 14 000 eurų (ši riba taikoma tais atvejais, kai asmuo vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, neturi teisės susigrąžinti (atskaityti));
   6. vykdant Europos Sąjungos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis ir (arba) teikiant PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytas paslaugas asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, pagal PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir (arba) 13 straipsnio 15 dalies nuostatas prekės laikomos patiektomis ir paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje, o asmuo yra įsiregistravęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės OSS (angl. One Stop Shop) sistemoje arba atitinka visas šias sąlygas:
    1. asmuo, tiekiantis prekes ir / arba teikiantis paslaugas, yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) tik vienoje valstybėje narėje ir neturi padalinių valstybėse narėse, o jeigu šis asmuo yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) už Europos Sąjungos teritorijos ribų, jis turi padalinį tik vienoje valstybėje narėje;
    2. 7.6.1 papunktyje nurodyto asmens bendra PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytų siunčiamų ar gabenamų į kitą, negu nurodyta 7.6.1 papunktyje, valstybę narę prekių ir (arba) PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytų paslaugų, teikiamų asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys ir kurie yra įsikūrę (t. y. kurių buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) kitoje, negu nurodyta 7.6.1 papunktyje, valstybėje narėje, vertė (neįskaitant PVM) einamaisiais kalendoriniais metais neviršija ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 eurų.
 3. SAVANORIŠKAS ĮSIREGISTRAVIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU

  1. Įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai turi teisę Lietuvos Respublikоs asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, kai bendra atlygio, vykdant šią veiklą, suma nesiekia PVM įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatytos ribos (išskyrus atvejus, kai vykdoma tik tokia veikla, kuriai naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas (Taisyklių 4.1.1.1 papunktis) negalėtų būti atskaitomas).
  2. Pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju taip pat gali Lietuvos Respublikos asmenys, kurie:
   1. verčiasi vien tik investicinio aukso tiekimu ir pagal PVM įstatymo 112 straipsnio nuostatas ketina skaičiuoti to investicinio aukso tiekimo PVM;
   2. nuomoja nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus ir pagal PVM įstatymo 31 straipsnio 3 dalies nuostatas ketina skaičiuoti PVM už šių daiktų nuomą;
   3. parduoda ar kitaip perduoda nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus ir pagal PVM įstatymo 32 straipsnio 3 dalies nuostatas ketina skaičiuoti PVM už tiekiamus PVM neapmokestinamus nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus;
   4. tteikia PVM įstatymo 28 straipsnio 1–4 dalyse nurodytas finansines paslaugas ir pagal PVM įstatymo 28 straipsnio 7 dalies nuostatas ketina skaičiuoti tų paslaugų teikimo PVM;
   5. nneviršija Taisyklių 4.1.1–4.1.2 papunkčiuose ir 5 punkte nurodytos privalomojo registravimosi PVM mokėtoju atlygio ribos.
  3. Užsienio valstybių asmenys PVM mokėtojais Lietuvoje gali registruotis savanoriškai, jeigu Lietuvoje iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti ar neviršija 14 000 eurų, o užsienio asmuo vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir / arba paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, neturi teisės susigrąžinti (atskaityti)).
 4. ĮREGISTRAVIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU IR REGISTRINIŲ DUOMENŲ KEITIMAS IR / AR PAPILDYMAS

  1. Juridiniai asmenys, fiziniai asmenys ir investiciniai fondai, išskyrus Lietuvos juridinius asmenis, nurodytus Taisyklių 13 punkte, savanoriškai pageidaujantys ar privalantys įsiregistruoti PVM mokėtojais, turi tinkamai užpildyti Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju / išregistruoti iš PVM mokėtojų / keisti / papildyti registrinius duomenis (toliau – Prašymas). Prašymas užpildomas ir pateikiamas elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI (toliau – Mano VMI).

   Prašymą turi teisę pateikti Mano VMI atstovas, paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

  2. Prašymo užpildymo tvarka nurodyta Taisyklių VI skyriuje.
  3. Naujai steigiami Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys (toliau – Lietuvos JA) registravimosi Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) metu gali pareikšti pageidavimą savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais. Mokesčių administratorius per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – MMR) dienos), įvertinęs turimą informaciją, mokesčių mokėtoją įregistruoja arba neregistruoja PVM mokėtoju, priimdamas Sprendimą dėl įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju (toliau – Sprendimas), kurio FR0618 forma (3 versija) patvirtinta šiuo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – Įsakymas).
  4. Užsienio valstybės asmuo, įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, PVM mokėtoju privalo registruotis per šalies teritorijoje esantį padalinį, o jeigu tokio padalinio nėra – per paskirtą fiskalinį agentą. Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarka ir reikalavimai nustatyti Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo taisyklėse ir reikalavimuose asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo taisyklių ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo“ (toliau – Užsienio asmens fiskalinio agento skyrimo tvarka).

   Užsienio asmenims, kurie yra įsikūrę kitose valstybėse narėse, reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas. Šie asmenys Lietuvoje PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai, t.y. jie patys ar jų įgalioti asmenys, o ne jų paskirtas fiskalinis agentas, turi pateikti Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju.

   Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą taip pat netaikomas trečiosiose valstybėse ir trečiosiose teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis (toliau – Direktyva 2010/24/ES), ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/210 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nuostatomis, įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai.

  5. Asmenys (išskyrus nurodytus Taisyklių 13 punkte), įsiregistravę Mokesčių mokėtojų registre, Prašymus pateikia:
   1. kai PVM mokėtojais registruojasi privalomai. Prašymas turi būti pateiktas nedelsiant, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Prašymas turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, nustatytą Taisyklių 16 punkte;
   2. kai PVM mokėtojais registruojasi savanoriškai. Prašymas turi būti pateiktas, likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki tos dienos, nuo kurios pageidaujama įsiregistruoti PVM mokėtoju. Prašymas turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, nustatytą Taisyklių 16 punkte. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai pirmiausia jie turi pateikti Prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre.
  6. Prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, po kurios mokesčių administratorius gauna Prašymą. Mokesčių administratorius, gavęs Prašymą (išskyrus Prašymus, gautus iš asmenų, nurodytų Taisyklių 13 punkte), patikrina įrašus ir, įvertinęs jų teisingumą ir pagrįstumą, per 3 darbo dienas (įskaitant ir tokius atvejus, kai Prašymas pateikiamas asmenų reorganizacijos atveju) priima Sprendimą.
  7. Jeigu pateiktame Prašyme, įskaitant Taisyklių 13 punkte nurodytus atvejus, nepakanka duomenų pagrįstam Sprendimui priimti, t. y. jei Prašyme įrašyti duomenys yra netikslūs, jų trūksta arba reikia įsitikinti jų teisingumu, mokesčių administratorius savo iniciatyva patikrina jam prieinamą ir būtiną informaciją, kai tokia informacija jis nedisponuoja, mokesčių administratorius dėl papildomų duomenų ar informacijos gavimo susisiekia su mokesčių mokėtoju turimais kontaktais arba per 3 darbo dienas nuo Prašymo nagrinėjimo termino pradžios parengia Pranešimą dėl papildomų duomenų pateikimo (toliau – Pranešimas), kurio FR0619 forma patvirtinta šiuo Įsakymu. Pranešime nurodomas darbo dienų skaičius, per kurį reikia pateikti papildomus duomenis ir / ar dokumentus ir / ar informaciją, ir apie tai mokesčio mokėtojas informuojamas Taisyklių 24 punkte nustatytu būdu.
  8. Tais atvejais, kai po parengto pranešimo ir jo pagrindu pateiktos informacijos mokesčių administratoriui kyla pagrįstų abejonių dėl asmens pateiktos informacijos, susijusios su vykdoma ar ketinama vykdyti ekonomine veikla, teisingumo, mokesčių administratoriaus iniciatyva gali būti sustabdomas Sprendimo priėmimas, kol bus atliktas operatyvus patikrinimas ir specialistui, nagrinėjančiam pateiktą asmens prašymą, pateikta operatyvaus patikrinimo pažyma. Tokiu atveju trijų darbo dienų terminas Sprendimui priimti atnaujinamas ir jis pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, specialistui gavus operatyvaus patikrinimo pažymą.
  9. Kai mokesčių mokėtojas per Mano VMI ar raštu pateikia visus prašomus duomenis ir / ar dokumentus, ir / ar informaciją, taip pat kai informaciją mokesčių administratorius gauna savo iniciatyva, Sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų, ir / ar informacijos gavimo dienos.
  10. Asmuo laikomas įregistruotu PVM mokėtoju nuo Sprendime nurodytos datos. Ši data turi būti bent 1 diena vėlesnė negu Sprendimo priėmimo data, pvz., Sprendimo priėmimo data 2021 m. rugsėjo 6 d., Sprendime nurodoma, kad asmuo įregistruotas PVM mokėtoju nuo 2021 m. rugsėjo 7 dienos, t. y. asmuo 2021 m. rugsėjo 7 dieną jau yra PVM mokėtojas.
  11. Sprendime nurodomas asmeniui suteiktas PVM mokėtojo kodas. PVM mokėtojo kodas sudaromas iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.
  12. Pagal Sprendime nurodytus duomenis kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo yra parengiamas informacinis pranešimas ir asmuo Taisyklių 24 punkte nustatytu būdu informuojamas apie priimtą Sprendimą.
  13. Sprendimas neregistruoti PVM mokėtoju priimamas:
   1. jeigu asmuo atšaukia savo Prašymą;
   2. jeigu pagal kriterijus, nurodytus Taisyklių II ir III skyriuose, nustatoma, kad asmuo vykdo veiklą, dėl kurios jam nereikia registruotis PVM mokėtoju, ir / ar neketina įsigyti prekių iš kitų valstybių narių;
   3. jeigu mokesčių mokėtojas per Pranešime nurodytą terminą nepateikia papildomų duomenų ir / ar dokumentų, ir / ar informacijos;
   4. jeigu, įvertinus asmens teisinę formą ir vykdomos / ketinamos vykdyti ekonominės veiklos pobūdį, taip pat turimus išteklius, kai jie būtini veiklai vykdyti, mokesčių administratoriaus turima informacija bei mokesčių mokėtojo pateikti duomenys ir / ar dokumentai neįrodo vykdomos ar numatomos vykdyti PVM apmokestinamos ekonominės veiklos realumo ir / ar jos tęstinumo;
   5. jeigu mokesčių mokėtojas, kai tai privaloma, nepateikė PVM deklaracijų ar PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų per Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemį (i.SAF), kitų mokesčių deklaracijų, ataskaitų ar Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre FR0791 formos ir Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A formos, kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“;
   6. jeigu Prašymą pateikė mokesčių mokėtojas, kurio vadovui apribota teisė eiti viešojo ir / ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu;
   7. jeigu mokesčių administratorius turi informacijos apie asmens piktnaudžiavimą / pažeidimus mokesčių teisės srityje, taip pat yra teisėsaugos institucijų pateikta informacija apie pradėtą ikiteisminį tyrimą;
   8. jeigu prašymą pateikusio asmens valdymo organas ir / ar su registruojamu asmeniu susijęs fizinis asmuo fiktyviai nutraukė ekonominę veiklą prieš tai ekonominę veiklą vykdžiusiame juridiniame asmenyje ir dirbtinai ją perkėlė naujai registruojamam asmeniui;
   9. jeigu iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) gauta motyvuota išvada neįregistruoti asmens PVM mokėtoju;
   10. jeigu nepateiktos naujos faktinės aplinkybės, o prašymas teikiamas tuo pačiu pagrindu, dėl kurio jau priimtas administracinis sprendimas;
   11. jeigu asmuo yra išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Mokesčių mokėtojų registro nuostatai), nustatyta tvarka.
  14. Informacija apie priimtą Sprendimą, Sprendimo dėl išregistravimo / neišregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų FR0518 formą (toliau – Sprendimas išregistruoti), patvirtintą šiuo Įsakymu, ir Pranešimą, taip pat visa kita informacija apie registravimą PVM mokėtoju ir / ar išregistravimą iš PVM mokėtojų, ir / ar registrinių duomenų keitimą yra pateikiama per Mano VMI.
 5. IŠREGISTRAVIMAS IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ

  1. Lietuvos Respublikos asmenys turi teisę pateikti Prašymą išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:
   1. nėra prievolės būti PVM mokėtoju pagal Taisyklių 4–6 punktų nuostatas;
   2. asmuo pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;
   3. asmuo nevykdo ekonominės veiklos.
  2. Užsienio valstybių asmenys gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:
   1. nutraukia veiklą Lietuvoje;
   2. išsiregistravus, neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo 71 ir / arba 711 straipsnių nuostatas;
   3. pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo.
  3. Jei asmuo yra įsiregistravęs PVM mokėtoju savanoriškai Taisyklių 9.1–9.4 papunkčiuose ir 10 punkte nurodytais atvejais, jis gali būti išregistruotas iš PVM mokėtojų, praėjus 24 kalendoriniams mėnesiams nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai PVM mokėtojas nevykdo ekonominės veiklos, asmuo pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu).
  4. Mokesčių administratoriaus iniciatyva, prieš tai įvertinus PVM mokėtojų ekonominės veiklos pobūdį (mokesčių administratorius privalo kiekvieną kartą prieš priimdamas sprendimą, įvertinti mokesčių mokėtojo ekonominę veiklą, kaip ji suprantama pagal PVM įstatymo 2 straipsnio 8 dalį), PVM mokėtojai gali būti išregistruojami, kai nevykdo ekonominės veiklos ir / ar neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių. Išvada turi būti pagrįsta mokesčių administratoriaus surinktų įrodymų visuma ir jų pakankamumas yra vertinamas kiekvienoje konkrečioje situacijoje, remiantis turimais duomenimis:
   1. du mokestinius laikotarpius iš eilės (kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo), o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra ketvirtis arba pusmetis, PVM mokėtojas nepateikė vieno mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos ar PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų per Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemį (i.SAF) arba pateiktose PVM deklaracijose ir / ar PVM sąskaitų faktūrų registruose deklaruoti tik nulinių reikšmių duomenys;
   2. tris mokestinius laikotarpius iš eilės PVM deklaracijose, kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo, o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra ketvirtis arba pusmetis – vienoje PVM deklaracijoje, deklaravo tik grąžintiną PVM sumą ir nedeklaravo prekių tiekimų ar paslaugų teikimų, ar prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių, taip pat nėra informacijos, kad buvo įsigyjamas (statomas) ilgalaikis turtas ar įsigyjamos prekės (paslaugos), skirtos ekonominei veiklai vykdyti;
   3. juridinis asmuo (išskyrus mažąsias bendrijas, kuriose sudarytos civilinių paslaugų teikimo sutartys) neturi samdomų darbuotojų ir (ar) reikalingų išteklių ekonominei veiklai vykdyti;
   4. pateikti duomenys ir / ar dokumentai neįrodo vykdomos ar numatomos vykdyti PVM apmokestinamos ekonominės veiklos realumo ir / ar jos tęstinumo;
   5. per Pranešime dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų nurodytą terminą nepateikė papildomų duomenų ir / ar dokumentų, ir / ar informacijos ir / ar neatsiliepė į mokesčių administratoriaus prašymą pateikti paaiškinimus apie vykdomą ekonominę veiklą;
   6. kontrolės ar stebėsenos veiksmų metu per nurodytą terminą nepateikė informacijos ir / ar dokumentų, pagrindžiančių pakankamą nuosavų ar skolintų lėšų turėjimą veiklai vykdyti;
   7. nevykdo mokesčio administratoriaus nurodymo (-ų), kuris (-ie) duotas / (-i), siekiant įsitikinti, kad mokesčių mokėtojas vykdo ekonominę veiklą ir deklaruoja teisingus duomenis;
   8. mokesčių mokėtojas nerandamas jo nurodytose buveinėse ir / ar deklaruotose veiklos vykdymo vietose;
   9. vadovui apribota teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu;
   10. mokesčių mokėtojas įformino neįvykusias ūkines operacijas ir jas registravo buhalterinėje apskaitoje (įskaitant atvejus, kai apie sandorius su užsienio apmokestinamaisiais asmenimis iš skirtingų šaltinių gaunama prieštaringa informacija, pvz., užsienio asmuo neigia turėjęs sandorių, užsienio asmuo nerandamas ir / ar nepateikė patikrinti apskaitos dokumentų);
   11. įsteigtas, įregistruotas ar įsigytas pagal pamestus, dingusius, suklastotus ar kitaip prarastus dokumentus arba asmuo, pagal kurio dokumentus įsteigtas, įregistruotas PVM mokėtojas, raštiškai neigia jį įsteigęs, įregistravęs ar įsigijęs;
   12. mokesčių administratorius turi informacijos apie asmens piktnaudžiavimą / pažeidimus mokesčių teisės srityje, taip pat yra teisėsaugos institucijų pateikta informacija apie pradėtą ikiteisminį tyrimą;
   13. pateikė Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, 2 priedą „Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą / Prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo“ ir nepateikė Prašymo išregistruoti jį iš PVM mokėtojų.
  5. Iš PVM mokėtojų automatiškai išregistruojami mokesčių mokėtojai, kurie:
   1. yra išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka;
   2. yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys). Mirusio fizinio asmens vykdytos ekonominės veiklos paveldėtojas, ketinantis toliau vykdyti tą ekonominę veiklą, gali pateikti Prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju;
  6. PVM mokėtojai, pageidaujantys išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, turi pasirinkti Prašymo išregistravimo dalyje tam tikslui skirtą priežastį. Prašymas išregistruoti pateikiamas Taisyklių 11 punkte nurodytu būdu, likus ne mažiau nei 5 darbo dienoms iki Prašyme išregistruoti nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.

   Mokesčių administratoriaus iniciatyva išregistruojamiems asmenims Prašymo išregistruoti užpildyti nereikia.

  7. Mokesčių administratorius, per 5 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po Prašymo išregistruoti gavimo) išnagrinėjęs Prašymą išregistruoti ir nustatęs, kad nurodytos teisingos išregistravimo priežastys, priima Sprendimą išregistruoti ir apie tai Taisyklių 24 punkte nustatytu būdu informuoja mokesčių mokėtoją.

   Asmuo laikomas išregistruotu iš PVM mokėtojų nuo Sprendime išregistruoti nurodytos datos. Ši data turi būti bent 1 diena vėlesnė negu sprendimo priėmimo data, pvz., Sprendimo priėmimo data 2021 m. rugsėjo 6 d., sprendime nurodoma, kad asmuo išregistruotas iš PVM mokėtojų nuo 2021 m. rugsėjo 7 dienos, t. y. 2021 m. rugsėjo 7 dieną asmuo jau nebelaikomas PVM mokėtoju.

  8. Jeigu PVM mokėtojas pateikia Prašymą išregistruoti jį iš PVM mokėtojų, tačiau mokesčių administratorius nustato, kad jis negali būti išregistruotas, priimamas Sprendimas dėl neišregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų (toliau – Sprendimas FR0518), kurio FR0518 forma patvirtinta šiuo Įsakymu.
  9. Informacija apie priimtą Sprendimą FR0518, taip pat visa kita informacija apie išregistravimą iš PVM mokėtojų yra pateikiama Taisyklių 24 punkte nustatytu būdu.
  10. Mokesčių administratorius, nustatęs ir įvertinęs aplinkybes, nurodytas Taisyklių 28.1–28.4 papunkčiuose, Taisyklių 24 punkte nustatytu būdu informuoja PVM mokėtoją apie numatomą išregistravimą mokesčių administratoriaus iniciatyva.

   Jeigu PVM mokėtojas dėl numatomo išregistravimo iš PVM mokėtojų per Pranešime nurodytą terminą pateikia papildomą informaciją apie ekonominės veiklos vykdymą, tai mokesčių administratorius, ją įvertinęs ir nustatęs, kad PVM mokėtojas mokesčių administratoriaus iniciatyva negali būti išregistruotas arba pateiktos papildomos informacijos nepakanka nustatyti, kad PVM mokėtojas vykdo ekonominę veiklą, apie tai Taisyklių 24 punkte nustatytu būdu informuoja PVM mokėtoją.

   Jeigu PVM mokėtojas per Pranešime nurodytą terminą nepateikia papildomos informacijos ir negalima nustatyti, ar jis vykdo ekonominę veiklą, jis išregistruojamas iš PVM mokėtojų.

  11. Mokesčių administratorius, nustatęs ir įvertinęs aplinkybes, nurodytas Taisyklių 28.5–28.13 papunkčiuose, be išankstinio įspėjimo priima Sprendimą išregistruoti ir Taisyklių 24 punkte nustatytu būdu apie šį Sprendimą informuoti mokesčių mokėtoją.
 6. PRAŠYMO UŽPILDYMAS

  1. Prašymą turi užpildyti Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat ir Lietuvos Respublikos investiciniai fondai, išskyrus Lietuvos Respublikos juridinius asmenis, nurodytus Taisyklių 13 punkte, kuriems yra prievolė registruotis PVM mokėtojais arba kurie pageidauja jais įsiregistruoti savanoriškai, taip pat pageidauja išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, papildyti ar keisti jau pateiktus registrinius duomenis.
  2. Užpildant Prašymą, privaloma nurodyti:
   1. kokio tipo Prašymas yra teikiamas: įregistruoti PVM mokėtoju / papildyti / keisti registrinius duomenis ar išregistruoti iš PVM mokėtojų;
   2. datą, nuo kurios mokesčių mokėtojas pageidauja būti įregistruotas PVM mokėtoju arba išregistruotas iš PVM mokėtojų. Teikiant Prašymą pakeisti registrinius duomenis, datos laukelis „nuo kada“ neužpildomas;
   3. priežastį, dėl kurios asmuo pateikia Prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų;
   4. atitinkamos atlygio sumos ar prekių vertės (kai asmuo privalomai registruojasi PVM mokėtoju);
   5. einamaisiais kalendoriniais metais ir praėjusiais kalendoriniais metais patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertės (kai asmuo savanoriškai registruojasi PVM mokėtoju dėl ES vidaus nuotolinės prekybos).
  3. Kai pateikiamas Prašymas įregistruoti PVM mokėtoju / papildyti / keisti registrinius duomenis apie investicinį fondą, Prašymo kontroliuojančio asmens dalyje turi būti nurodomi Prašymo pateikimo dieną investicinį fondą valdančios įmonės duomenys.
  4. Kai PVM mokėtoju privaloma registruotis per paskirtą fiskalinį agentą, atitinkamą Prašymą privalo pateikti paskirtas fiskalinis agentas.
 7. PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJO REGISTRAVIMĄ PATVIRTINANČIO SERTIFIKATO IŠDAVIMAS

  1. PPVM mokėtojas, pageidaujantis gauti Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinantį sertifikatą (toliau – Sertifikatas), kurio FR0730 forma patvirtinta šiuo Įsakymu, turi per Mano VMI pateikti prašymą išduoti Sertifikatą.
  2. Prašyme išduoti Sertifikatą turi būti nurodyta:
   1. pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšies pavadinimas (-ai) (Sertifikatas gali būti išduodamas tik dėl tų ekonominių veiklos rūšių, kurios nurodytos PVM mokėtojo registriniuose duomenyse. Jeigu PVM mokėtojas vykdo kitas veiklas, apie kurias mokesčių administratorius neturi duomenų, tai, prieš pateikdamas prašymą išduoti Sertifikatą, jis turi atnaujinti savo registrinius duomenis);
   2. laikotarpis, už kurį prašoma patvirtinti, kad asmuo buvo PVM mokėtojas (laikotarpio pradžios ir pabaigos data negali būti vėlesnė nei prašymo išduoti Sertifikatą pateikimo data);
   3. pageidaujamas gauti Sertifikato egzempliorių skaičius;
   4. Sertifikato gavimo būdai:
    1. Mano VMI mokesčių mokėtojo paskyroje;
    2. asmeniškai atsiimant atitinkamoje AVMI. Šiuo atveju nurodoma AVMI, kurioje Sertifikatas bus atsiimamas. Sertifikatas išduodamas pasirašytinai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Sertifikatą atsiima ne PVM mokėtojo (juridinio asmens) vadovas ar ne pats PVM mokėtojas (fizinis asmuo), turi būti pateikiamas ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas);
    3. paštu.
  3. Gavus asmens prašymą išduoti Sertifikatą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrinamas nurodytos vykdomos pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas su duomenimis, nurodytais Mokesčių mokėtojų registre.
  4. Sertifikatas išduodamas, jei nustatoma, kad pateikti duomenys teisingi. Jei duomenys neteisingi – asmeniui pasiūloma per 5 darbo dienas juos patikslinti. Asmeniui patikslinus duomenis, Sertifikatas turi būti išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikslintų duomenų patikrinimo (atnaujinti duomenys turi būti patikrinti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po termino patikslinti duomenis pabaigos). Asmeniui nepatikslinus duomenų, Sertifikatas neišduodamas.
  5. Sertifikatas turi būti užpildomas lietuvių ir anglų kalbomis:
   1. Sertifikato laukelyje „Pavadinimas / Applicant“ įrašomas PVM mokėtojo (juridinio asmens) pavadinimas ar PVM mokėtojo (fizinio asmens) vardas ir pavardė;
   2. Sertifikato laukelyje „Adresas / Address“ įrašomas PVM mokėtojo (juridinio asmens) adresas, PVM mokėtojo (fizinio asmens) adresas iš Mokesčių mokėtojų registro;
   3. Sertifikato laukelyje „PVM mokėtojo kodas / VAT payer code“ įrašomas PVM mokėtojo kodas;
   4. Sertifikato laukelyje „Ekonominė veikla / Line of business“ nurodomas PVM mokėtojo vykdomos pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas;
   5. Sertifikato laukelyje „Laikotarpis / Period“ įrašomas laikotarpis, kurio metu PVM kodas galiojo. Jeigu laikotarpiu, už kurį prašoma išduoti Sertifikatą, PVM mokėtojas buvo išregistruotas iš PVM mokėtojų, nurodomi atskiri laikotarpiai, kuriais PVM mokėtojo kodas galiojo.
  6. Sertifikatą pasirašo AVMI viršininkas ar tam įgaliotas darbuotojas. Sertifikatas turi būti patvirtintas herbiniu AVMI antspaudu.
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Prašymo nepateikimas arba asmens neįsiregistravimas PVM mokėtoju neatleidžia asmens nuo prievolės skaičiuoti PVM už jo tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas bei įsigyjamas iš kitos valstybės narės prekes ir mokėti jį į biudžetą, jeigu tai privaloma daryti pagal PVM įstatymo 71 straipsnio 1–3 dalių ir 711 straipsnio nuostatas.
  2. Užsienio apmokestinamojo asmens padalinys arba jo paskirtas fiskalinis agentas kartu su užsienio apmokestinamuoju asmeniu solidariai atsako už užsienio apmokestinamojo asmens mokestinių prievolių, susijusių su PVM, vykdymą.

   Investicinio fondo valdymo įmonė atsako už investicinio fondo PVM mokestinių prievolių vykdymą.

  3. Tais atvejais, kai yra priimta teismo nutartis laikinai sustabdyti Sprendimą arba yra teismo sprendimas pripažinti tokį Sprendimą teisėtu ar neteisėtu arba jį panaikinti, mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo duomenų apie PVM mokėtojo statuso pasikeitimą Taisyklių 24 punkte nustatytu būdu informuoja apie tai mokesčių mokėtoją.
  4. Už šių Taisyklių nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikоs teisės aktų nustatyta tvarka.