PVM deklaracijos ir formos

Formų sąrašas

Visos deklaracijų ir prašymų formos, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu. Šias formas rengia Valstybinė mokesčių inspekcija.

Skaityti...

PVM deklaracijos forma FR0600

PVM deklaracijos forma FR0600.

Skaityti...

PVM deklaracijos ir kitų formų pildymo taisyklės

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos (toliau – PVM deklaracija), Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formos (toliau – FR0608 forma), Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos (toliau – FR0617K forma) ir jos papildomo lapo (toliau – FR0617KP forma) (toliau – formos) užpildymo tvarką.

Skaityti...

Teminis leidinys "Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas"

Šiame leidinyje paaiškinama PVM mokėtojo teikiamos mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo ir užpildymo tvarka: kokiais terminais turi būti pateikiama mokestinio laikotarpio PVM deklaracija; kokiuose jos laukeliuose turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį patiektų prekių, suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė ir nuo jos apskaičiuotos pardavimo PVM sumos; kaip turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį įsigytų (importuotų) prekių (paslaugų) pirkimo PVM sumos ir pirkimo PVM atskaita; kaip turi būti apskaičiuojama į biudžetą mokėtina (iš biudžeto grąžintina) PVM suma.

Skaityti...

Teminis leidinys "Trumpi paaiškinimai, kaip pildyti PVM deklaraciją"

PVM mokėtojai, teikdami tinkamai užpildytą PVM deklaraciją formos FR0600 versija 02, turėtų labai atidžiai užpildyti visus reikalingus pildyti PVM deklaracijos laukelius.

Skaityti...

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita FR0564

Skaityti...

Metinė pridėtinės vertės mokesčio deklaracija FR0516

etinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos (toliau – metinė PVM deklaracija), jos priedų FR0516A formos „Nuo 2002-07-01 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimas“ (toliau – FR0516A forma) ir FR0516B formos „Iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimas“ (toliau – FR0516B forma), užpildymo tvarką.

Skaityti...

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita FR0608

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita FR0608

Skaityti...

Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita FR0617K

Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita FR0617K

Skaityti...