PVM deklaracijos ir kitų formų pildymo taisyklės

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2016 m. gegužės 26 d. įsakymo

Nr. VA-73 redakcija)

(paskutiniai pakeitimai 2022 m. vasario 23 d. įsakymu VA-19)

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. PVM DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS
 3. FR0608 FORMOS UŽPILDYMAS
 4. FR0617K IR FR0617KP FORMŲ UŽPILDYMAS IR TIKSLINIMAS
 5. PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0600 FORMOS UŽPILDYMO PAVYZDŽIAI
 6. PVM MOKĖTOJU NEĮREGISTRUOTO ASMENS MOKĖTINO PVM APYSKAITOS FR0608 FORMOS UŽPILDYMO PAVYZDŽIAI
 7. IMPORTO PVM DEKLARAVIMO MOKESTINIO LAIKOTARPIO PVM DEKLARACIJOJE PAVYZDŽIAI, KAI PREKIŲ IMPORTAS ĮFORMINAMAS TAM TIKRŲ TIPŲ IMPORTO DEKLARACIJOMIS
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos (toliau – PVM deklaracija), Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formos (toliau – FR0608 forma), Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos (toliau – FR0617K forma) ir jos papildomo lapo (toliau – FR0617KP forma) (toliau – formos) užpildymo tvarką.
  2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ).
  3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
   1. Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų ES valstybių narių PVM mokėtojai, o vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigyjamos prekės iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo nugabenamos į trečią ES valstybę narę, kurioje iš karto patiekiamos tos ES valstybės narės PVM mokėtojui.
   2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme ir MAĮ vartojamas sąvokas.
  4. PVM deklaraciją privalo pateikti Lietuvos Respublikoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais įsiregistravę asmenys.
  5. PVM deklaracija pateikiama šiais terminais:
   1. kalendorinio mėnesio PVM deklaracija pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos;
   2. kalendorinio pusmečio PVM deklaracija pateikiama iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos;
   3. nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio PVM deklaracija pateikiama ne vėliau kaip per 25 dienas nuo to laikotarpio pabaigos;
   4. išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens PVM deklaracija pateikiama per 20 dienų po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų.
  6. FR0608 formą teikia tie Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais neįsiregistravę apmokestinamieji ir neapmokestinamieji asmenys, kurie pagal PVM įstatymo 92 ir 95 straipsnių nuostatas turi apskaičiuoti ir sumokėti patiektų prekių ir suteiktų paslaugų bei iš užsienio asmenų įsigytų prekių bei paslaugų mokėtiną į biudžetą PVM arba kurie nori susigrąžinti iš biudžeto dėl neigiamo PVM skirtumo per mokestinį laikotarpį susidariusią grąžintiną iš biudžeto PVM sumą.
  7. FR0608 forma pateikiama šiais terminais:
   1. FR0608 forma, kurioje deklaruojama juridinio asmens iš kitos valstybės narės įsigytų akcizais apmokestinamų prekių ar naujų transporto priemonių apskaičiuota pardavimo PVM suma, pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių atgabenimo į šalies teritoriją dienos;
   2. FR0608 forma, kurioje deklaruojama apskaičiuota tą mėnesį mokėtina į biudžetą patiektų prekių ir suteiktų paslaugų bei įsigytų kitų negu nurodyta Taisyklių 7.1 papunktyje prekių ir paslaugų PVM suma arba dėl neigiamo PVM skirtumo per mokestinį laikotarpį susidariusi grąžintina iš biudžeto PVM suma, pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.
  8. FR0617K formą:
   1. privalo pateikti:
    1. apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), neįsiregistravę Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema;
    2. apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), įsiregistravę Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema;
   2. nuo 2017 m. sausio 1 d. Taisyklių 8.1.2 papunktyje nurodyti asmenys neprivalo teikti šios formos, jeigu jie Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) teikia PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis pagal Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“.
  9. FR0617K forma pateikiama šiais terminais:
   1. kalendorinio mėnesio FR0617K forma turi būti pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos;
   2. likviduojamo asmens – iki likvidavimo dienos. Iki šios datos kalendorinio mėnesio FR0617K formą privalo pateikti ir tie asmenys, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra ne kalendorinis mėnuo, o pusmetis ar panašiai.
  10. Neteko galios nuo 2019-01-01
  11. Neteko galios nuo 2019-01-01
  12. Formos teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS) (https://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdų taisyklių patvirtinimo“, ir Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
  13. Formos turi būti užpildomos, vadovaujantis tokia tvarka:
   1. PVM deklaracijos 11–36 laukelių sumos gali būti teigiamos arba neigiamos, t. y. su minuso ženklu, išskyrus 28 laukelio sumą, kuri gali būti tik teigiama;
   2. FR0608 formos 8–24 laukelių sumos gali būti teigiamos arba neigiamos, t. y. su minuso ženklu;
   3. neužpildyti laukeliai turi būti paliekami tušti (neįrašoma jokių simbolių, brūkšnelių, nulių ar pan.);
   4. formose nurodomos sumos eurais turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių taip: 49 ir mažiau centų – atmetami, 50 ir daugiau centų – laikomi euru.
  14. Tikslinant formas, pateiktas iki 2014 metų gruodžio 31 d., duomenys nurodomi litais, tikslinant formas, pateiktas po 2015 metų sausio 1 d., duomenys nurodomi eurais.
  15. PVM mokėtojas savo iniciatyva formas gali tikslinti per MAĮ nurodytą terminą. Kai PVM deklaracija ar FR0608 forma tikslinamos už laikotarpį, ilgesnį negu nustatytas MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje, t. y. ilgesnį nei einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus, turi būti pateikiamas paaiškinimas. PVM mokėtojas paaiškinimą turi pateikti per EDS paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“, komentare pažymėdamas „Deklaracijos tikslinimas už ilgesnį terminą“.
  16. PVM mokėtojas, gavęs pranešimą apie pateiktose formose esančias klaidas, privalo duomenis ištaisyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytas patikslintas formas pateikti VMI per pranešime nustatytą terminą.
 2. PVM DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

  PIRMASIS SKIRSNIS

  APMOKESTINAMOJO ASMENS DUOMENŲ ĮRAŠYMAS

  1. 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė.
  2. 2 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).
  3. 3 laukelyje įrašomas PVM mokėtojo kodas be prefikso „LT“ (jis jau įrašytas).
  4. 4 laukelis neužpildomas.
  5. 5 laukelis neužpildomas.
  6. 6 laukelis neužpildomas.
  7. 7 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis, kurio PVM deklaracija teikiama:
   1. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma pirma ir paskutinė kalendorinio mėnesio diena (pvz., nuo 2015-08-01 iki 2015-08-31). Jeigu pirmąją PVM deklaraciją teikia asmuo, įregistruotas PVM mokėtoju ne nuo kalendorinio mėnesio pradžios, tai šio asmens pirmojoje PVM deklaracijoje mokestinio laikotarpio pradžia turi sutapti su Sprendime įregistruoti PVM mokėtoju nurodyta įregistravimo PVM mokėtoju diena (pvz., Sprendime įregistruoti PVM mokėtoju nurodyta, kad asmuo įregistruojamas nuo 2015-10-12, tai pirmojoje PVM deklaracijoje mokestinis laikotarpis bus nuo 2015-10-12 iki 2015-10-31);
   2. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma kalendorinio pusmečio pirmo mėnesio pirma diena ir kalendorinio pusmečio paskutinio mėnesio paskutinė diena (pvz., nuo 2015-07-01 iki 2015-12-31). Jeigu pirmąją PVM deklaraciją teikia asmuo, įregistruotas PVM mokėtoju ne nuo kalendorinio pusmečio pradžios, tai šio asmens pirmojoje PVM deklaracijoje mokestinio laikotarpio pradžia turi sutapti su Sprendime įregistruoti PVM mokėtoju nurodyta įregistravimo PVM mokėtoju diena (pvz., Sprendime įregistruoti PVM mokėtoju nurodyta, kad asmuo įregistruojamas nuo 2015-08-11, tai pirmojoje PVM deklaracijoje mokestinis laikotarpis bus nuo 2015-08-11 iki 2015-12-31);
   3. kai mokestinis laikotarpis yra kitoks nei kalendorinis mėnuo ar kalendorinis pusmetis, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio pirma diena ir to mokestinio laikotarpio paskutinė diena (pvz., nuo 2015-07-15 iki 2015-08-25, nuo 2015-08-26 iki 2015-09-30);
   4. kai pateikiama išregistruojamo iš PVM mokėtojų ar likviduojamo asmens PVM deklaracija, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma paskutinio mokestinio laikotarpio pradžia ir deklaruojamo laikotarpio pabaiga:
    1. asmenys, išregistruoti iš PVM mokėtojų iki 2016-09-30, laikotarpio pabaigą nurodo Sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodytą išregistravimo iš PVM mokėtojų dieną (pvz., Sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodyta, kad PVM mokėtojas išregistruojamas nuo 2016-09-15, tai šiame laukelyje nurodomas laikotarpis nuo 2016-09-01 iki 2016-09-15);
    2. asmenys, išregistruoti iš PVM mokėtojų nuo 2016-10-01, laikotarpio pabaigą nurodo viena diena anksčiau iki Sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos (pvz., Sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodyta, kad PVM mokėtojas išregistruojamas nuo 2016-10-16, tai šiame laukelyje nurodomas laikotarpis nuo 2016-10-01 iki 2016-10-15).
  8. 8 laukelio atitinkamuose langeliuose ženklu „X“ turi būti pažymima, kokia PVM deklaracija pateikiama (pirminė ar patikslinta).
  9. 9 laukelio atitinkamuose langeliuose „X“ ženklu turi būti pažymima pateiktos PVM deklaracijos rūšis: mokestinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio, kalendorinio pusmečio, kitokio mokestinio laikotarpio) arba išregistruojamo iš PVM mokėtojų ar likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaracija.
  10. 10 laukelyje turi būti įrašomas PVM mokėtojo faktiškai vykdomos pagrindinės veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK): klasė ir poklasis (6 skaitmenys). Jeigu poklasio nėra, penktame ir šeštame 10 laukelio langelyje įrašomi 0 (nuliai). Patikslintoje PVM deklaracijoje įrašomas toks EVRK, koks galiojo tikslinamuoju laikotarpiu.

  ANTRASIS SKIRSNIS

  PVM DEKLARACIJOS DALIES „I. PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SANDORIAI“ UŽPILDYMAS

  1. 11–19 laukeliuose deklaruojami prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai, įvykę šalies teritorijoje.
  2. 11 laukelyje turi būti įrašoma:
   1. PVM mokėtojo šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas ir kai tam tikros prekės ir tam tikros paslaugos laikomos suteiktos šalies teritorijoje, vadovaujantis PVM įstatymo 132 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, išskyrus elektroninių sąsajų, kurios laikomos tikraisiais tiekėjais, Europos Sąjungos (toliau – ES) vidaus nuotolinei prekybai patiektas prekes), apmokestinamų, taikant standartinį PVM tarifą bei lengvatinius PVM tarifus (jeigu tokie nustatyti), apmokestinamoji vertė, išskyrus tokių prekių ir paslaugų, deklaruojamų PVM deklaracijos 12, 14–16 laukeliuose, apmokestinamąją vertę;
   2. apmokestinamoji vertė, apskaičiuota nuo PVM įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais perduoto bet kokio nuosavybės teisės objekto (kai turtas perduodamas kaip turtinis įnašas arba reorganizavimo atveju – asmeniui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju);
   3. atliktų PVM mokėtojui nuosavybės teise nepriklausančio pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų (kuriuos jis perduoda statinio (pastato) savininkui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju) apmokestinamoji vertė;
   4. patikslintos apmokestinamosios vertės (nurodytos Taisyklių 28.1–28.3 papunkčiuose) sumos (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama);
   5. patikslintos su minuso ženklu apmokestinamosios vertės sumos, perskaičiuotos dėl grąžintos daugkartinės pakuotės, kurios vertė buvo įtraukta į prekių (paslaugų), patiektų ankstesnį mokestinį laikotarpį, apmokestinamąją vertę;
   6. per mokestinį laikotarpį gautą avansą (už Taisyklių 28.1–28.3 papunkčiuose nurodytus sandorius), nuo kurio buvo apskaičiuotas PVM. Pinigai, gauti už daugiatipio kupono perleidimą, nelaikomi avansu ir nedeklaruojami;
   7. skirtumą (su minuso ženklu, kai šis skirtumas neigiamas) tarp deklaruojamuoju laikotarpiu patiektų prekių (suteiktų paslaugų), nurodytų Taisyklių 28.1–28.3 papunkčiuose, už kurias praėjusiu mokestiniu laikotarpiu buvo gautas ir apmokestintas PVM avansas, apmokestinamosios vertės sumos ir to praėjusiu laikotarpiu gauto avanso sumos (be PVM).
  3. 12 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojams patiektų prekių ir suteiktų paslaugų:
   1. apmokestinamoji vertė, apskaičiuota nuo PVM įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais perduoto bet kokio nuosavybės teisės objekto (kai turtas perduodamas kaip turtinis įnašas arba reorganizavimo atveju asmeniui, įsiregistravusiam PVM mokėtoju);
   2. atliktų PVM mokėtojui nuosavybės teise nepriklausančio pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų (kuriuos jis perduoda statinio (pastato) savininkui, PVM mokėtojui) apmokestinamoji vertė;
   3. apmokestinamoji vertė, apskaičiuota nuo PVM įstatymo 7 straipsnio 4 punkte numatytų statybos darbų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 2 straipsnio 90 dalyje;
   4. apmokestinamoji vertė kitų prekių (paslaugų), kurių pardavimo PVM Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 900) nustatytais atvejais išskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVM įstatymo 96 straipsnyje nustatytais atvejais);
   5. patikslintos apmokestinamosios vertės (nurodytos Taisyklių 29.1–29.4 papunkčiuose) sumos (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamos sumos – kai apmokestinamoji vertė didinama);
   6. per mokestinį laikotarpį gauti avansai (už sandorius, nurodytus Taisyklių 29.1–29.4 papunkčiuose), kai pagal PVM įstatymo nuostatas turi būti apskaičiuotas PVM;
   7. skirtumas (su minuso ženklu, kai šis skirtumas neigiamas) tarp deklaruojamuoju laikotarpiu patiektų prekių (suteiktų paslaugų), už kurias praėjusiu mokestiniu laikotarpiu buvo gautas ir apmokestintas PVM avansas, apmokestinamosios vertės (nurodytos Taisyklių 29.1–29.4 papunkčiuose) sumos ir to praėjusiu laikotarpiu gauto avanso sumos (be PVM).
  4. 13 laukelyje turi būti įrašoma:
   1. patiektų (įskaitant patiektų ir eksportuotų) PVM neapmokestinamų prekių ir suteiktų paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 20–33 straipsniuose, apmokestinamoji vertė;
   2. patiekto (įskaitant patiekto ir eksportuoto) PVM neapmokestinamo investicinio aukso ir suteiktų paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 112 straipsnio 1 ir 2 dalyse, apmokestinamoji vertė;
   3. patikslintos apmokestinamosios vertės sumos (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).
  5. 14 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 5 ir 8 straipsniuose nustatytais atvejais prekių ir paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas / panaudotas vienatipis kuponas), suvartotų PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).
  6. 15 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 6 straipsnyje nustatytu atveju PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto ir nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) atlikto esminio pagerinimo apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojama PVM suma, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).

   Kai PVM mokėtojas, atlikęs jam nuosavybės teise nepriklausančio pastato (statinio) esminį pagerinimą, šį pastato (statinio) pagerinimą iš karto patiekia savininkui, tai toks esminis pagerinimas nelaikomas ilgalaikio materialaus turto pasigaminimu, todėl jo apmokestinamoji vertė įrašoma į PVM deklaracijos 11 arba 12 laukelį.
  7. 16 laukelyje turi būti įrašoma:
   1. PVM įstatymo 101–105 straipsniuose nustatytais atvejais kelionių organizatoriaus pirkėjui (klientui) suteiktų turizmo paslaugų apmokestinamoji vertė – kelionių organizatoriaus teigiama marža, apskaičiuota PVM įstatymo 102 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Taip pat PVM įstatymo 104 straipsnyje nurodyta kelionių organizatorių teigiama marža, kuri apmokestinama, taikant 0 procentų PVM tarifą (kai kelionių organizatorius iš trečiųjų asmenų įsigyja ir pirkėjui (klientui) teikia turizmo paslaugas, kurias kiti apmokestinamieji asmenys teikia už ES teritorijos ribų);
   2. PVM įstatymo 106–110 straipsniuose nustatytais atvejais PVM mokėtojų patiektų naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų, naudotų transporto priemonių apmokestinamoji vertė – pardavėjo ir / ar aukciono organizatoriaus teigiama marža, apskaičiuota PVM įstatymo 107 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Taip pat PVM įstatymo 1081 straipsnyje nurodytais atvejais, taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinama teigiama marža;
   3. patikslintos apmokestinamosios vertės – maržos (nurodytos Taisyklių 33.1, 33.2 papunkčiuose) sumos (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamos sumos – kai apmokestinamoji vertė didinama).
  8. 17 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 41 straipsnyje nurodytais atvejais patiektų ir iš ES teritorijos išgabentų prekių, apmokestinamų taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinamoji vertė (PVM apmokestinamų prekių apmokestinamoji vertė), įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).
  9. 18 laukelyje turi būti įrašoma kitų valstybių narių PVM mokėtojams patiektų ir iš šalies teritorijos išgabentų prekių apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).

   Apskaičiuojant šio PVM deklaracijos 18 laukelio sumą, įtraukiama:
   1. PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais patiektos prekės, apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, įskaitant:
    1. naujas transporto priemones, akcizais apmokestinamas prekes, patiektas kitos valstybės narės PVM mokėtojui;
    2. PVM įstatymo 35 straipsnyje nustatytais atvejais importo PVM neapmokestinamas prekes, patiektas kitos valstybės narės PVM mokėtojui;
   2. PVM įstatymo 49 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais apmokestinamos, taikant 0 procentų PVM tarifą, prekės, pervežamos į kitą valstybę narę. Prekių pervežimo į kitą valstybę narę atvejai, kurie laikomi prekių tiekimu už atlygį, nurodyti PVM įstatymo 51 straipsnyje.
  10. 19 laukelyje turi būti įrašoma kitų patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).

   Apskaičiuojant šio PVM deklaracijos 19 laukelio sumą, įtraukiama:
   1. PVM įstatymo 43 ir 44 straipsniuose nurodytais atvejais patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, įskaitant:
    1. patiektus laivus ir orlaivius, nurodytus PVM įstatymo 43 straipsnyje, jų atsargines dalis ir į juos tiekiamas atsargas (prekes);
    2. PVM įstatymo 43 straipsnyje nurodytų laivų ir orlaivių nuomos ar čarterio, jų aptarnavimo, remonto, priežiūros, pertvarkymo (modernizavimo) ir kitas paslaugas, nurodytas PVM įstatymo 43 ir 44 straipsniuose;
   2. PVM įstatymo 45 straipsnyje nurodytos vežimo ir kitos su vežimu susijusios paslaugos;
   3. PVM įstatymo 46 straipsnyje nurodytos draudimo ir finansinės paslaugos, susijusios su prekių eksportu;
   4. PVM įstatymo 48 straipsnyje nurodytu atveju Europos centrinių bankų sistemai tiekiamas auksas;
   5. PVM įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju kitos valstybės narės PVM mokėtojais neįsiregistravusiems asmenims patiektos naujos transporto priemonės.

    Dokumentų, kuriais įformintas naujų transporto priemonių tiekimas į kitą valstybę narę, kopijas PVM mokėtojas turi pateikti per EDS paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“, komentare pažymėdamas „Naujos transporto priemonės tiekimas“;

   6. PVM įstatymo 49 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais patiektos akcizais apmokestinamos prekės;
   7. PVM įstatymo 51 straipsnyje nurodytais atvejais kilnojamųjų daiktų aptarnavimo (remonto, priežiūros derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos, teikiamos už šalies teritorijos ribų įsikūrusiems ir neturintiems šalies teritorijoje padalinio pirkėjams – neapmokestinamiesiems asmenims, jeigu šie daiktai buvo įsigyti ar įvežti į ES teritoriją tokiam aptarnavimui, apdirbimui ar perdirbimui atlikti, o vėliau jie bus išgabenti iš ES teritorijos;
   8. PVM įstatymo 52 straipsnyje nurodytais atvejais suteiktos atstovavimo (agento) paslaugos;
   9. PVM įstatymo 53 straipsnio 1, 5, 6, 10 dalyse nurodytais atvejais patiektos prekės ir suteiktos paslaugos. Taip pat elektroninei sąsajai patiektos prekės, kurios apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą vadovaujantis PVM įstatymo 531 straipsniu;
   10. PVM įstatymo 42 ir 47 straipsniuose nurodytos prekės (suteiktos paslaugos), patiektos šiuose straipsniuose nustatytais atvejais, kai šių prekių tiekėjams (paslaugų teikėjams) apskaičiuotas (sumokėtas) PVM už patiektas prekes (suteiktas paslaugas) ne grąžinamas iš biudžeto, o 0 procentų PVM tarifas šiems sandoriams taikomas iš karto.
  11. 20 laukelyje įrašoma PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais atvejais PVM mokėtojo už šalies teritorijos ribų patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas, apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).

   Apskaičiuojant šio PVM deklaracijos 20 laukelio sumą, įtraukiama:
   1. PVM įstatymo 13 straipsnyje nurodytais atvejais suteiktos paslaugos, kurios pagal šio straipsnio nuostatas nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje. Taip pat įtraukiama avanso suma, gauta ankstesnį mokestinį laikotarpį nei paslaugos, kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė (pagal nuostatas tolygias PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatoms), suteiktos. Suteikus paslaugas, deklaruojama paslaugų apmokestinamoji vertė, sumažinta gautu avansu;
   2. už šalies teritorijos ribų patiektos prekės, kurių tiekimas būtų apmokestinamas PVM, jeigu vyktų šalies teritorijoje;
   3. PVM įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, vykdant trikampę prekybą, (Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas – tarpininkaujanti šalis (antrasis asmuo)), iš vienos valstybės narės įsigytos ir nugabentos į kitą valstybę narę, kurioje iš karto patiektos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, prekės;
   4. PVM įstatymo XII skyriaus šeštajame skirsnyje nurodytais atvejais patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, kurios kitoje valstybėje narėje apmokestinamos, taikant 0 procentų PVM tarifą.

  TREČIASIS SKIRSNIS

  PVM DEKLARACIJOS DALIES „II. PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO SANDORIAI“ UŽPILDYMAS

  1. 21 laukelyje turi būti įrašoma iš kitų valstybių narių asmenų įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykęs šalies teritorijoje, apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).

   Apskaičiuojant šio PVM deklaracijos 21 laukelio sumą, įtraukiama:
   1. PVM įstatymo 122 straipsnyje nurodytais atvejais iš kitų valstybių narių įsigytos prekės, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (įskaitant įsigytas prekes, kurių PVM apskaičiuojamas pagal „rezervo“ taisyklę – PVM įstatymo 122 straipsnio 2 dalis);
   2. iš kitos valstybės narės įsigytos prekės, perduotos pagal nuomos sutartį ar kitą sutartį, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą ir / ar atlyginimą dalimis, jeigu pagal sandorio sąlygas asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas (PVM įstatymo 41 straipsnio 5 dalis);
   3. naujos transporto priemonės, įsigytos iš kitos valstybės narės bet kurio asmens;
   4. akcizais apmokestinamos prekės, įsigytos iš kitos valstybės narės apmokestinamojo asmens ir juridinio neapmokestinamojo asmens;
   5. apmokestinamojo asmens disponuojamos prekės, įsivežtos iš kitos valstybės narės verslo tikslais, kai šias prekes įsiveža pats apmokestinamasis asmuo ar jo užsakymu – kitas asmuo, išskyrus atvejus, kai toks prekių įsivežimas atitinka PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies sąlygas;
   6. PVM įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais į šalies teritoriją atgabentos ir priskirtos naudoti Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių karinėms pajėgoms ar jas lydintiems civiliniams darbuotojams prekės, kurios įsigijimo metu nebuvo apmokestintos PVM bendra kurioje nors iš valstybių narių nustatyta tvarka. Į šį PVM deklaracijos 21 laukelį turi būti įtrauktos tik tokios prekės, kurios pagal PVM įstatymo 40 straipsnio 3 dalies nuostatas negalėtų būti atleistos nuo importo PVM, jei jos būtų importuotos;
   7. PVM įstatymo 41 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais iš kitos valstybės narės atgabentos prekės PVM mokėtojui, kuriam pagal sandorio sąlygas numatytas prekių nuosavybės perdavimas ne vėliau kaip po 12 mėnesių.

   PVM įstatymo 331 straipsnyje nurodyti ypatingi atvejai, kai iš kitos valstybės narės prekių įsigijimas PVM neapmokestinamas. Tokių prekių apmokestinamoji vertė į šį PVM deklaracijos 21 laukelį neįtraukiama.

  2. 22 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje esančio tarpininkaujančia šalimi (antrasis asmuo), iš vienos valstybės narės PVM mokėtojo įsigytų prekių, kurios iš karto buvo nugabentos į kitą valstybę narę, kurioje patiektos tos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).

   Šiame PVM deklaracijos 22 laukelyje turi būti įrašoma pirmosios valstybės narės tiekėjo (PVM mokėtojo) Lietuvos Respublikos PVM mokėtojui patiektų prekių apmokestinamoji vertė.
  3. 23 laukelyje įrašoma pirkėjo įsigytų paslaugų (kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas) apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).

   Apskaičiuojant šio PVM deklaracijos 23 laukelio sumą, įtraukiama:
   1. PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytos paslaugos;
   2. PVM įstatymo 95 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais iš užsienio asmens, vykdančio kitą, negu nurodyta PVM įstatymo 95 straipsnio 1–4 dalyse, veiklą ir neįsiregistravusio Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju, šalies teritorijoje suteiktos paslaugos.
  4. 24 laukelyje įrašoma apmokestinamoji vertė paslaugų, nurodytų PVM deklaracijos 23 laukelyje, tačiau tik tų sandorių, kai šios nurodytosios paslaugos įsigytos iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).

  KETVIRTASIS SKIRSNIS

  PVM DEKLARACIJOS DALIES „III. PIRKIMO IR IMPORTO PVM“ UŽPILDYMAS

  1. 25 laukelyje turi būti įrašoma įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu – kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama).

   Apskaičiuojant šio PVM deklaracijos 25 laukelio sumą, įtraukiama:
   1. PVM suma, apskaičiuota taikant 6 procentų dydžio kompensacinį PVM tarifą, nuo iš ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, įsigytų prekių ir paslaugų apmokestinamosios vertės;
   2. iš Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų įsigytų prekių ir paslaugų (įskaitant vienatipius kuponus) pirkimo PVM suma, nurodyta prekių ir paslaugų įsigijimo dokumentuose, įskaitant pirkimo PVM sumą įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų PVM įstatymo XII skyriaus penktajame, šeštajame ir septintajame skirsnyje nurodytai veiklai vykdyti;
   3. apskaičiuota PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto ir atlikto nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) esminio pagerinimo PVM suma (PVM įstatymo 6 straipsnis);
   4. prekių (paslaugų) pirkėjas šiame PVM deklaracijos 25 laukelyje kaip pirkimo PVM turi įrašyti:
    1. PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatytais atvejais apskaičiuotas pardavimo PVM sumas, deklaruotas PVM deklaracijos 32 laukelyje kaip pardavimo PVM;
    2. PVM įstatymo 96 straipsnyje nustatytais atvejais apskaičiuotas PVM sumas, deklaruotas PVM deklaracijos 33 laukelyje kaip pardavimo PVM;
    3. iš kitų valstybių narių įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykęs Lietuvos Respublikoje, PVM sumas, deklaruotas PVM deklaracijos 34 laukelyje kaip pardavimo PVM.
   5. iš Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų, kurie yra pasirinkę taikyti specialią apmokestinamojo momento nustatymo tvarką, įsigytos žemės ūkio produkcijos pirkimo PVM suma. Pirkimo PVM suma įrašoma tada, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas, žemės ūkio produkcijos pirkimą, vadovaudamasis PVM įstatymo 79 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka, įformina PVM sąskaita faktūra. Pirkimo PVM suma į PVM atskaitą (35 laukelį) gali būti traukiama tada, kai pirkėjas PVM mokėtojas sumoka už įsigytą žemės ūkio produkciją.
  2. 26 laukelyje, išskyrus atvejus, kai importo PVM sumokėjimo (įskaitymo) kontrolę vykdo VMI, turi būti įrašoma nuo importuojamų prekių apmokestinamosios vertės apskaičiuota (bet dar nesumokėta arba sumokėta į Lietuvos Respublikos muitinės sąskaitą bei įskaityta PVM grąžintinu skirtumu ar permoka) importo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu – kai PVM suma mažinama, su pliuso ženklu – kai PVM suma didinama).

   Tokiu atveju šiame laukelyje įrašyta importo PVM suma PVM įstatyme nustatyta tvarka gali būti traukiama į PVM atskaitą (35 laukelį), jeigu ši suma nurodyta nustatytos formos importo muitinės deklaracijoje arba kitame vietoj importo muitinės deklaracijos naudojamame dokumente.

   Į šį PVM deklaracijos 26 laukelį netraukiamos importo PVM sumos, kurios deklaruojamos PVM deklaracijos 27 laukelyje.

  3. 27 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota importo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu – kai PVM suma mažinama, su pliuso ženklu – kai PVM suma didinama), kurių sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI.

   Apskaičiuojant šio PVM deklaracijos 27 laukelio sumą, įtraukiama:
   1. mokesčių mokėtojų, kurie prievolės mokėti importo PVM atsiradimo metu yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje, šios apskaičiuotos importo PVM sumos:
    1. į laisvą apyvartą išleistų importuotų prekių apskaičiuota importo PVM suma;
    2. pagal muitinės sprendimą perskaičiuota importo PVM suma tais atvejais, kai muitinė, patikrinusi muitinės deklaraciją išleidusi prekes į laisvą apyvartą ir nustačiusi, kad muitinės deklaracijoje nurodyta neteisinga importo PVM suma, priima sprendimą dėl muitinės deklaracijoje nurodytos importo PVM sumos perskaičiavimo arba kai importuotojas pateikia muitinei prašymą perskaičiuoti importo PVM, kuris jau buvo įskaitytas 44.1.1 papunktyje nurodytu atveju;
   2. PVM sumokėjimo kontrolė perduodama VMI ir tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas importo PVM mokėjimo prievolės atsiradimo metu buvo įregistruotas PVM mokėtoju, o importo PVM perskaičiavimo momentu jau yra išregistruotas iš PVM mokėtojų;
   3. PVM mokėtojai, kurių importo PVM sumokėjimo kontrolė perduodama VMI, apskaičiuotą importo PVM deklaruoja to mokestinio laikotarpio, kurį atsirado prievolė mokėti importo PVM, PVM deklaracijoje;
   4. kai importo PVM perskaičiavimas (patikslinimas) atitinkamu muitinės sprendimu atliekamas kitą mokestinį laikotarpį negu mokestinis laikotarpis, kada buvo pateikta pirminė PVM deklaracija su apskaičiuotu importo PVM nuo prekių (paslaugų), kurių vertė tikslinama, arba importo PVM perskaičiuojamas dėl kitų priežasčių, tai perskaičiuotos importo PVM sumos skirtumas turi būti deklaruotas to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kurį šis perskaičiavimas buvo atliktas, išskyrus Taisyklių 44.4.1–44.4.3 papunkčiuose nurodytus atvejus:
    1. kai atitinkamu muitinės sprendimu pripažįstami negaliojančiais ankstesniame (-iuose) mokestiniame (-iuose) laikotarpyje (-iuose) įformintos (-ų) importo deklaracijos (-ų) duomenys (pvz., nustačius, kad prekės nebuvo importuotos, dėl įvedimo klaidos ir kt.), tai importo PVM tikslinimas (anuliavimas) turi būti atliekamas pateiktoje (-ose) patikslintoje (-ose) to (-ų) mokestinio (-ių) laikotarpio (-ių) PVM deklaracijoje (-ose), kurioje (-ose) šis importo PVM buvo deklaruotas. Jeigu pripažintų negaliojančiais importo muitinės deklaracijos duomenų galiojimas vėliau atstatomas, atstatytas importo PVM turi būti deklaruotas pakartotinai pateiktoje (-ose) patikslintoje (-ose) to (-ų) mokestinio (-ių) laikotarpio (-ių) PVM deklaracijoje (-ose), kurioje (-ose) šis importo PVM buvo deklaruotas pagal Taisyklių 44.3 arba 44.4 papunkčius;
    2. kai atitinkamu muitinės sprendimu pripažįstami negaliojančiais ankstesniame mokestiniame laikotarpyje įformintos importo muitinės deklaracijos duomenys ir šis (arba kitas) PVM mokėtojas įpareigojamas įforminti (performuoti) naują importo muitinės deklaraciją, tai importo PVM tikslinimas (anuliavimas) turi būti atliekamas pateiktoje patikslintoje to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kurioje šis importo PVM buvo deklaruotas. Naujai įformintoje (performuotoje) importo muitinės deklaracijoje apskaičiuotos importo PVM sumos turi būti deklaruojamos to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, į kurį patenka šioje importo deklaracijoje apskaičiuoto importo PVM skolos atsiradimo muitinei data (t. y. importuotų prekių išleidimo į laisvą apyvartą data);
    3. jeigu importo PVM perskaičiavimo metu asmuo jau yra išregistruotas iš PVM mokėtojų registro, tai perskaičiuotą (patikslintą) importo PVM jis turi deklaruoti pateiktoje patikslintoje paskutinėje PVM deklaracijoje.

     Įskaitomo (sumokamo) VMI importo PVM deklaravimo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje pavyzdžiai pateikiami Taisyklių 3 priede;

   5. importo PVM sumokėjimo kontrolė neperduodama VMI tais atvejais, kai:
    1. mokesčių mokėtojas prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu (Taisyklių 44.1.1 papunktis) nebuvo įregistruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, o šių prekių importo PVM perskaičiavimo metu (Taisyklių 44.1.2 papunktis) jau yra įgijęs PVM mokėtojo statusą;
    2. muitinė apskaičiuoja mokėtiną PVM už nedeklaruotas prekes arba kai nesilaikoma pagal muitinės procedūras privalomų reikalavimų, kurių teisingo taikymo atveju neatsirastų prievolės mokėti importo PVM (pvz., nedeklaruotos prekės, ekonominio poveikio procedūrų ar tranzito procedūrų pažeidimų atvejais ir kt.);
    3. kai 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 m., nustatyta tvarka muitinėje, atliekant muitinės formalumus, asmeniui netiesioginio atstovavimo būdu atstovauja jo paskirtas atstovas. Šiuo atveju solidariais skolininkais laikomi ir deklarantas, ir asmuo, dėl kurio interesų pateikiama deklaracija.
  4. Šiame Taisyklių 44 punkte nurodyta tvarka turi būti įrašomos importo PVM sumos, kurias mokėti prievolė atsirado nuo 2013 m. kovo 1 dienos.

  PENKTASIS SKIRSNIS

  PVM DEKLARACIJOS DALIES „IV. PVM ATSKAITOS DALIS (PROCENTAIS)“ UŽPILDYMAS

  1. 28 laukelyje turi būti įrašomas kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas PVM įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, taikant „pajamų“ kriterijų. Pagal šį procentą mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas apskaičiuoja kalendoriniais metais atskaitomą pirkimo (importo) PVM sumos dalį, proporcingai tenkančią PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai:
   1. jei apskaičiuotas procentas bus ne mažesnis kaip 95 procentai, laikoma, kad visas šis paskirstytinas pirkimo (importo) PVM tenka PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, ir šiame PVM deklaracijos 28 laukelyje įrašoma 100 procentų;
   2. jei PVM mokėtojas vykdo vien tik PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, tai šiame PVM deklaracijos 28 laukelyje įrašoma 100 procentų;
   3. jei apskaičiuotas procentas bus 0 procentų, šiame PVM deklaracijos 28 laukelyje įrašoma 0 procentų;
   4. nurodomi procentai apvalinami iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus (pvz., 20,3 procentų laikomi 21 procentu).

  ŠEŠTASIS SKIRSNIS

  PVM DEKLARACIJOS DALIES „V. PARDAVIMO PVM, PVM ATSKAITA, MOKĖTINAS (GRĄŽINTINAS) PVM“ UŽPILDYMAS

  1. 29 laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), apskaičiuota nuo:
   1. PVM deklaracijos 11 laukelyje deklaruotos šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;
   2. PVM deklaracijos 14 laukelyje deklaruotos privatiems poreikiams sunaudotų prekių ir paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas / panaudotas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;
   3. PVM deklaracijos 15 laukelyje deklaruotos pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto apmokestinamosios vertės;
   4. PVM deklaracijos 16 laukelyje deklaruotos tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, apmokestinamosios vertės (maržos) dalies, kuri apmokestinama, taikant standartinį PVM tarifą.
  2. 30 laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), apskaičiuota nuo:
   1. PVM deklaracijos 11 laukelyje deklaruotos šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), PVM įstatyme nurodytais atvejais apmokestinamų taikant lengvatinį 9 procentų dydžio PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;
   2. PVM deklaracijos 14 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams sunaudotų prekių ir paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas / panaudotas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant lengvatinį 9 procentų dydžio PVM tarifą, apmokestinamosios vertės.
  3. 31 laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), apskaičiuota nuo:
   1. PVM deklaracijos 11 laukelyje deklaruotos šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), PVM įstatyme nurodytais atvejais apmokestinamų taikant lengvatinį 5 procentų dydžio PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;
   2. PVM deklaracijos 14 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams sunaudotų prekių ir paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas / panaudotas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant lengvatinį 5 procentų dydžio PVM tarifą, apmokestinamosios vertės.
  4. 32 laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), apskaičiuota nuo:
   1. PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais pirkėjo – apmokestinamojo asmens – iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkte, apmokestinamosios vertės;
   2. PVM įstatymo 95 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais pirkėjo – PVM mokėtojo – iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų prekių apmokestinamosios vertės:
    1. gamtinių dujų ir elektros, nurodytų PVM įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje;
    2. prekių, kurios yra instaliuojamos ar surenkamos šalies teritorijoje;
   3. PVM įstatymo 95 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais pirkėjo – apmokestinamojo asmens – iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų prekių apmokestinamosios vertės (PVM įstatymo 331 straipsnio 3 dalis – prekių įsigijimas pagal trikampės prekybos sandorius, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas yra galutinis pirkėjas šiame sandoryje);
   4. PVM įstatymo 95 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais pirkėjo – apmokestinamojo asmens – iš užsienio asmens, vykdančio kitą, negu nurodyta PVM įstatymo 95 straipsnio 1–4 dalyse, veiklą ir neįsiregistravusio Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju, įsigytų prekių ir paslaugų apmokestinamosios vertės.
  5. 33 laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), apskaičiuota nuo:
   1. PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais perimto turto (perduoto kaip turtinis įnašas) arba perimtų nuosavybės teisės objektų (perduotų dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo) apmokestinamosios vertės;
   2. PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais perimtų turto nuomininko (panaudos gavėjo ir kito asmens) atliktų pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų apmokestinamosios vertės (PVM įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyti atvejai);
   3. PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais atliktų statybos darbų, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalyje, apmokestinamosios vertės;
   4. kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 900 nustatytais atvejais iš PVM mokėtojų, už kurių tiekiamas prekes bei teikiamas paslaugas apskaičiuotą PVM išskaityti ir sumokėti į biudžetą privalo prekių (paslaugų) pirkėjas, įsigytų prekių bei paslaugų apmokestinamosios vertės.
  6. 34 laukelyje turi būti įrašoma iš kitų valstybių narių įsigytų prekių apskaičiuota, taikant atitinkamą PVM tarifą, pardavimo PVM suma nuo PVM deklaracijos 21 laukelyje deklaruotos šių prekių apmokestinamosios vertės, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu – kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama).
  7. 35 laukelyje turi būti įrašoma atskaitoma pirkimo ir importo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu – kai PVM atskaita mažinama, teigiama suma – kai PVM atskaita didinama):
   1. iš PVM deklaracijos 25–27 laukeliuose deklaruotų PVM sumų turi būti įrašoma:
    1. atskaitoma pirkimo (importo) PVM suma, tiesiogiai tenkanti PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti;
    2. kai vykdoma mišri veikla, be Taisyklių 52.1.1 papunktyje nurodytos atskaitomos PVM sumos, šiame PVM deklaracijos 35 laukelyje įrašoma:
     1. atskaitoma mišriai veiklai vykdyti įsigytų (importuotų) prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM sumos dalis, apskaičiuota taikant PVM deklaracijos 28 laukelyje nurodytą procentą;
     2. PVM įstatymo 60 straipsnio 2 ir 3 dalyje nustatytais atvejais atskaitoma mišriai veiklai (PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai ir kitai veiklai) naudojamo ilgalaikio turto ir prekių bei paslaugų, susijusių su mišriai veiklai naudojamu ilgalaikiu materialiuoju turtu, PVM suma, apskaičiuota pagal su mokesčių administratoriumi suderintą kitokį negu PVM įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nurodytą (proporcinį) pirkimo PVM sumos paskirstymo būdą;
    3. atskaitoma pirkimo (importo) PVM suma, tiesiogiai tenkanti PVM įstatymo XII skyriaus penktajame, šeštajame ir septintajame skirsnyje nurodytai veiklai vykdyti;
   2. atskaitoma iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma:
    1. įsigytų prekių (paslaugų), jei jos bus naudojamos to PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo (importo) PVM suma;
    2. įsigytų paslaugų, sudarančių PVM mokėtojo ilgalaikį nematerialųjį turtą, pirkimo PVM dalis, kuri atitinka iki įsiregistravimo dar nenudėvėtą to turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
    3. kito, negu nurodyto PVM įstatymo 63 straipsnio 4 dalyje, įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM dalis, atitinkanti iki įregistravimo PVM mokėtoju dar nenudėvėtą to turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančiais teisės aktais (PVM įstatymo 63 straipsnio 3 dalis);
    4. įsigyto ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto PVM įstatymo 67 straipsnyje, pirkimo (importo) PVM dalis, atitinkanti skaičių metų įregistravimo PVM mokėtoju dieną likusių iki PVM įstatymo 67 straipsnio 2 dalyje nurodytojo 10 ar 5 metų termino pabaigos (PVM įstatymo 63 straipsnio 4 dalis). Įsiregistravęs PVM mokėtoju, asmuo negali įtraukti į PVM atskaitą pirktų ir (arba) importuotų prekių ir (arba) paslaugų, sunaudotų iki įregistravimo PVM mokėtoju pasigamintam ilgalaikiam turtui (įskaitant iki įregistravimo dienos atliktą pastato (statinio) esminį pagerinimą), pirkimo (importo) PVM sumos;
   3. patikslinta praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius ir / ar debetinius dokumentus. Ši patikslinta PVM suma įrašoma kaip teigiama, kai išrašomas kreditinis dokumentas su teigiama PVM suma, t. y. kai PVM atskaita padidinama, arba su minuso ženklu, kai išrašomas neigiamos PVM sumos kreditinis dokumentas ar debetinis dokumentas, t. y. kai PVM atskaita mažinama;
   4. PVM įstatymo 66 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais patikslinta (įrašoma su minuso ženklu) praėjusių mokestinių laikotarpių atskaityta prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM suma (o jeigu jos pasigamintos, tai atskaityta joms pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo (importo) PVM suma), kai paaiškėja, kad jos pradėtos naudoti kitai negu PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai arba prarandamos;
   5. patikslinta (įrašoma su minuso ženklu) atskaityta ilgalaikio materialiojo turto (įskaitant pastatų (statinių) esminio pagerinimo) pirkimo (importo) PVM suma, kai paaiškėja, kad ilgalaikis materialusis turtas pradėtas naudoti kitai negu PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai arba prarandamas;
   6. atskaitoma PVM suma, PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais apskaičiuota nuo per mokestinį laikotarpį sumokėto avanso už prekes, kurios pagal sandorio sąlygas bus patiektos, arba paslaugas, kurios visos pagal sandorio sąlygas bus suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos;
   7. skirtumas (su minuso ženklu, kai šis skirtumas neigiamas) tarp pirkimo PVM sumos, apskaičiuotos už šiuo mokestiniu laikotarpiu įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), už kurias praėjusiu mokestiniu laikotarpiu buvo sumokėtas avansas ir buvo atskaityta PVM suma nuo sumokėto avanso, ir atskaitytos PVM sumos nuo to praėjusiu laikotarpiu sumokėto avanso;
   8. asmuo, išregistruojamas iš PVM mokėtojų arba pasibaigiantis kaip PVM mokėtojas dėl likvidavimo, savo pateikiamos paskutinės PVM deklaracijos 35 laukelyje turi įrašyti:
    1. patikslintą (įrašoma su minuso ženklu) ankstesniais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą prekių ir paslaugų, kurios dėl jo išregistravimo iš PVM mokėtojų ar likvidavimo nebebus panaudotos PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo (importo) PVM sumą;
    2. ilgalaikio turto (įskaitant pastatų (statinių) esminio pagerinimo), kuris dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų ar likvidavimo nebebus panaudotas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, patikslintą (įrašoma su minuso ženklu) ankstesniais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą pirkimo (importo) PVM sumą;
   9. patikslinta, praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta importo PVM suma, kurios sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI, kai Taisyklių 44 punkte nustatytais atvejais ir tvarka patikslinama ankstesniais mokestiniais laikotarpiais PVM deklaracijos 27 laukelyje deklaruota importo PVM suma, apskaičiuota už prekes, skirtas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti. Ši patikslinta atskaitoma PVM suma įrašoma su pliuso ženklu, kai PVM atskaita didinama, arba su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama. Kai Taisyklių 44.4.1 ir 44.4.2 papunkčiuose nustatytais atvejais patikslintos importo PVM sumos turi būti deklaruojamos pateiktose patikslintose atitinkamų praėjusių mokestinių laikotarpių PVM deklaracijose, tai ir dėl tos pačios priežasties patikslintos atskaitomos importo PVM sumos turi būti deklaruotos pateiktose patikslintose tų pačių mokestinių laikotarpių PVM deklaracijose.

    Į šį PVM deklaracijos 35 laukelį neįtraukiamos PVM deklaracijos 25–27 laukeliuose deklaruotos, bet pagal PVM įstatymo 62 straipsnio nuostatas neatskaitomos PVM sumos.

  8. 36 laukelis užpildomas automatiškai. Jeigu apskaičiuojama teigiama suma, tai PVM deklaracijos 36 laukelyje nurodyta suma, kaip mokėtina į biudžetą PVM suma, turi būti sumokėta į biudžetą iki PVM deklaracijos pateikimo termino (Taisyklių 5 punktas) pabaigos. Jei apskaičiuojama neigiama suma, tai ši suma laikoma iš biudžeto grąžintinu PVM skirtumu. PVM skirtumas PVM mokėtojui gali būti grąžinamas PVM įstatymo 91 straipsnyje nustatyta tvarka.

  Pavyzdžiai pateikiami šių Taisyklių 1 priede „Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo pavyzdžiai“.

  SEPTINTASIS SKIRSNIS

  PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

  1. Jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo per tą mokestinį laikotarpį padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių tiekimu ir paslaugų teikimu į kitas valstybes nares, prekių ir paslaugų įsigijimu iš kitų valstybių narių, arba klaidas, susijusias su importo PVM, kurio sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją. Patikslintoje PVM deklaracijoje „X“ ženklu turi būti pažymėtas PVM deklaracijos 8 laukelio langelis „Patikslinta“. Patikslintoje PVM deklaracijoje turi būti įrašomi visi (t. y. ne tik tikslinamieji) atitinkamai PVM deklaracijoje nurodytini duomenys, o mokestinis laikotarpis toks, koks buvo nurodytas pateiktoje ir priimtoje tikslinamoje PVM deklaracijoje.
  2. Jeigu tikslinamas ankstesniame mokestiname laikotarpyje įvykusio prekių tiekimo PVM tarifas, kai vietoj 0 procentų PVM tarifo turi būti taikomas standartinis arba lengvatinis PVM tarifas, tai tikslinimas turi būti atliekamas tą mokestinį laikotarpį, kurį įvyko prekių tiekimas: tokių prekių apmokestinamoji vertė perkeliama atitinkamai į PVM deklaracijos 11 ar kitą PVM deklaracijos laukelį kaip teigiama, o PVM deklaracijos 17–19 laukeliuose įrašoma su minuso ženklu.
  3. Jeigu tikslinamas ankstesniame mokestiname laikotarpyje įvykusio paslaugų teikimo PVM tarifas, kai vietoj 0 procentų PVM tarifo turi būti taikomas standartinis arba lengvatinis PVM tarifas, tai tikslinimas turi būti atliekamas tą mokestinį laikotarpį, kurį įvyko paslaugų teikimas: tokių paslaugų apmokestinamoji vertė perkeliama atitinkamai į PVM deklaracijos 11 ar kitą PVM deklaracijos laukelį kaip teigiama, o PVM deklaracijos 19 laukelyje įrašoma su minuso ženklu.
  4. Jeigu pastebėtos kitos nei šių Taisyklių 54–56 punktuose nurodytos klaidos, tai jos gali būti ištaisytos (patikslintos) to mokestinio laikotarpio, per kurį paaiškėjo, PVM deklaracijoje.
 3. FR0608 FORMOS UŽPILDYMAS

  PIRMASIS SKIRSNIS

  ASMENS DUOMENŲ ĮRAŠYMAS

  1. 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė.
  2. 2 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).
  3. 3 laukelis neužpildomas.
  4. 4 laukelis neužpildomas.
  5. 5 laukelis neužpildomas.
  6. 6 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis, kurio FR0608 forma teikiama:
   1. kai pateikiama FR0608 forma, kurioje deklaruojama iš kitų valstybių narių įsigytų naujų transporto priemonių ar akcizais apmokestinamų prekių apskaičiuota PVM suma, tai šiame laukelyje turi būti nurodoma konkrečių transporto priemonių ar akcizais apmokestinamų prekių atgabenimo į šalies teritoriją data. Jei asmens iš kitų valstybių narių įsigytos naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės atgabenamos į šalies teritoriją ne tą pačią dieną, tai turi būti užpildoma ir pateikiama kiekvienos dienos atskira FR0608 forma, šiame laukelyje nurodant tokių prekių atgabenimo į šalies teritorijos dieną. Pvz., viena nauja transporto priemonė atgabenta į šalies teritoriją 2016 m. sausio 5 d., kita – 2016 m. sausio 7 d., pateikiamos dvi FR0608 formos: vienos mokestinis laikotarpis nuo 2016-01-05 iki 2016-01-05, kitos – nuo 2016-01-07 iki 2016-01-07;
   2. kai pateikiama FR0608 forma, kurioje deklaruojama šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų bei įsigytų iš kitų valstybių narių prekių, išskyrus Taisyklių 63.1 papunktyje nurodytas prekes, apskaičiuota PVM suma arba grąžintina iš biudžeto PVM suma, tai šiame laukelyje turi būti nurodoma to kalendorinio mėnesio, kurio FR0608 forma pateikiama, pirma ir paskutinė diena. Šioje FR0608 formoje nedeklaruojama ir neįtraukiama nuo per mokestinį laikotarpį įsigytų naujų transporto priemonių ir / ar akcizais apmokestinamų prekių apskaičiuota PVM suma, kuri deklaruojama atskiroje FR0608 formoje. Pvz., 2016 metų sausio mėnesio FR0608 formoje PVM apyskaitos šiame laukelyje turi būti nurodoma: nuo 2016-01-01 iki 2016-01-31.

  ANTRASIS SKIRSNIS

  FR0608 FORMOS DALIES „I. PREKIŲ (PASLAUGŲ) TIEKIMAI“ UŽPILDYMAS

  1. FR0608 formos I dalį turi užpildyti:
   1. Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, privalėję pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtojais, kurie per mokestinį laikotarpį patiekė PVM apmokestinamų prekių ir (arba) suteikė paslaugų, kai bendra atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) buvo didesnė kaip 45 000 eurų (PVM privalo būti apskaičiuojamas už visas patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta). Skaičiuojant nurodytą 45 000 eurų sumą, neatsižvelgiama į PVM įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nurodytas išimtis;
   2. užsienio apmokestinamieji asmenys, šalies teritorijoje tiekiantys prekes ir (arba) teikiantys paslaugas, neatsižvelgiant į tai, ar jų atlygis už šią šalies teritorijoje vykdomą ekonominę veiklą viršijo 45 000 eurų sumą, ar ne, išskyrus PVM įstatymo 71 straipsnio 1 ir 3 dalyje nurodytus atvejus.
  2. 8 laukelyje turi būti įrašoma patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamoji vertė, įskaitant PVM įstatymo 101–105 straipsniuose nustatytais atvejais suteiktų turizmo paslaugų apmokestinamąją vertę (teigiamą maržą) ir PVM įstatymo 106–110 straipsniuose nustatytais atvejais patiektų naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų, naudotų transporto priemonių apmokestinamąją vertę (teigiamą maržą).
  3. 9 laukelyje turi būti įrašoma patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), PVM įstatyme nustatytais atvejais apmokestinamų taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą, apmokestinamoji vertė.
  4. 10 laukelyje turi būti įrašoma patiektų prekių paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), PVM įstatyme nustatytais atvejais apmokestinamų taikant lengvatinį 5 procentų PVM tarifą, apmokestinamoji vertė.
  5. 22 laukelyje turi būti įrašoma patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, PVM įstatyme nustatytais atvejais apmokestinamų taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinamoji vertė:
   1. PVM įstatymo 41 straipsnyje nurodytais atvejais patiektų ir iš ES teritorijos išgabentų prekių;
   2. PVM įstatymo 49 straipsnyje nurodytais atvejais patiektų ir į kitą valstybę narę išgabentų prekių.

    Kai į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės, tai kartu su FR0608 forma mokesčių administratoriui per EDS paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“, komentare pažymint „Naujos transporto priemonės tiekimas“, turi būti pateikta PVM sąskaitos faktūros, kuria buvo įformintas naujos transporto priemonės tiekimas į kitą valstybę narę, kopija;

   3. PVM įstatymo 35 straipsnyje nurodytais atvejais importo PVM neapmokestinamų prekių patiektų kitos valstybės narės PVM mokėtojui;
   4. PVM įstatymo 43 ir 44 straipsniuose nurodytais atvejais patiektų prekių bei suteiktų paslaugų;
   5. PVM įstatymo 45 straipsnyje nurodytų vežimo ir kitų su vežimu susijusių paslaugų;
   6. PVM įstatymo 46 straipsnyje nurodytų draudimo ir finansinių paslaugų, susijusių su prekių eksportu;
   7. PVM įstatymo 48 straipsnyje nurodytu atveju Europos centrinių bankų sistemai tiekiamo aukso;
   8. PVM įstatymo 51 straipsnyje nurodytais atvejais kilnojamųjų daiktų aptarnavimo (remonto, priežiūros derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugų, teikiamų už šalies teritorijos ribų įsikūrusiems ir neturintiems šalies teritorijoje padalinio pirkėjams – neapmokestinamiesiems asmenims, jeigu šie daiktai buvo įsigyti ar įvežti į ES teritoriją tokiam aptarnavimui, apdirbimui ar perdirbimui atlikti, o vėliau jie bus išgabenti iš ES teritorijos;
   9. PVM įstatymo 52 straipsnyje nurodytais atvejais atstovavimo (agento) paslaugų;
   10. PVM įstatymo 53 straipsnio 1, 5, 6 ir 10 dalyse nurodytais atvejais patiektų prekių ir suteiktų paslaugų;
   11. PVM įstatymo 42 ir 47 straipsniuose nurodytų prekių (suteiktų paslaugų), patiektų šiuose straipsniuose nustatytais atvejais, kai šių prekių tiekėjams (paslaugų teikėjams) apskaičiuotas (sumokėtas) PVM už patiektas prekes (suteiktas paslaugas) ne grąžinamas iš biudžeto, o 0 procentų PVM tarifas šiems sandoriams taikomas iš karto;
   12. PVM įstatymo 101–105 straipsniuose nustatytais atvejais suteiktų turizmo paslaugų apmokestinamoji vertė (teigiama marža) ir PVM įstatymo 106–110 straipsniuose nustatytais atvejais patiektų naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų, naudotų transporto priemonių apmokestinamoji vertė (teigiama marža).

    Šis 22 laukelis užpildomas tik teikiant FR0608 formą už mokestinius laikotarpius, prasidedančius nuo 2013 m. sausio 1 d.

  6. 23 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais atvejais už šalies teritorijos ribų patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas, apmokestinamoji vertė.

   Taip pat šiame laukelyje įrašoma apmokestinamojo asmens, kuriam nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju, PVM įstatymo XII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatytais atvejais patiektų prekių ir suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė.

   Šis 23 laukelis užpildomas tik teikiant FR0608 formą už mokestinius laikotarpius, prasidedančius nuo 2013 m. sausio 1 d.

  7. 11 laukelis užpildomas automatiškai.
  8. 12 laukelis užpildomas automatiškai.
  9. 13 laukelis užpildomas automatiškai.
  10. 14 laukelis užpildomas automatiškai.
  11. 15 laukelis užpildomas automatiškai.

  TREČIASIS SKIRSNIS

  FR0608 FORMOS DALIES „II. IŠ UŽSIENIO ASMENŲ, NEĮREGISTRUOTŲ LIETUVOJE PVM MOKĖTOJAIS, ĮSIGYTŲ PREKIŲ (PASLAUGŲ) PARDAVIMO PVM“ UŽPILDYMAS

  1. 16 laukelyje bet kurie juridiniai (apmokestinamieji ir neapmokestinamieji) asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, turi įrašyti, taikant standartinį PVM tarifą, apskaičiuotą PVM sumą nuo iš kitos valstybės narės įsigytų ir į šalies teritoriją atgabentų naujų transporto priemonių apmokestinamosios vertės (išskyrus patį PVM).
  2. 17 laukelyje bet kurie juridiniai (apmokestinamieji ir neapmokestinamieji) asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, turi įrašyti, taikant standartinį PVM tarifą, apskaičiuotą PVM sumą nuo iš kitos valstybės narės įsigytų ir į šalies teritoriją atgabentų akcizais apmokestinamų prekių apmokestinamosios vertės (išskyrus patį PVM).
  3. 18 laukelyje turi būti įrašoma PVM suma, apskaičiuota, atsižvelgiant į Taisyklių 78 punkte išdėstytas nuostatas, taikant PVM įstatymo 19 straipsnyje nustatytus PVM tarifus, nuo iš kitos valstybės narės įsigytų ir į šalies teritoriją atgabentų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) apmokestinamosios vertės (išskyrus patį PVM).

   Šią FR0608 formos 18 laukelyje PVM sumą apskaičiuoja PVM įstatymo 711 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti PVM mokėtojais neįsiregistravę apmokestinamieji ir juridiniai neapmokestinamieji asmenys, išskyrus atvejus, kai tenkinamos visos PVM įstatymo 711 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos.

  4. Jeigu asmenų iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė viršijo PVM įstatymo 711 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą 14 000 eurų sumą, PVM privalo būti apskaičiuojamas nuo visų įsigytų prekių, dėl kurių įsigijimo ši riba buvo viršyta. Už įsigytas prekes, kurių vertė neviršijo nurodytos 14 000 eurų sumos, PVM neskaičiuojamas.
  5. 19 laukelyje apmokestinamieji asmenys, įskaitant fizinius asmenis, vykdančius ekonominę veiklą, ir užsienio asmenis, turinčius padalinius Lietuvos Respublikoje, turi įrašyti PVM sumą, apskaičiuotą nuo PVM įstatymo 95 straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytais atvejais iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje (PVM įstatymo 95 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais – ir neįsiregistravusių Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais), įsigytų prekių ir paslaugų, kurių tiekimo (teikimo) vieta laikoma šalies teritorija, apmokestinamosios vertės.
  6. 20 laukelis užpildomas automatiškai.

  KETVIRTASIS SKIRSNIS

  FR0608 FORMOS DALIES „ATSKAITOMAS PVM“ UŽPILDYMAS

  1. 24 laukelyje įrašoma atskaitoma pirkimo ir / ar importo PVM suma, kurią pagal PVM įstatymo 631 straipsnio nuostatas sudaro PVM mokėtoju neįregistruoto asmens įsigytų ir / ar importuotų prekių ir paslaugų, faktiškai šio asmens panaudotų PVM įstatymo 58 straipsnyje nurodytai veiklai vykdyti, pirkimo ir / ar importo PVM suma, kuri įtraukiama į PVM atskaitą, laikantis PVM įstatymo VII skyriuje nustatytų apribojimų.

   Taip pat šiame laukelyje įrašoma apmokestinamojo asmens, kuriam nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju, įsigytų ir / ar importuotų prekių ir paslaugų, faktiškai šio asmens panaudotų PVM įstatymo XII skyriaus šeštajame skirsnyje nurodytai veiklai vykdyti, pirkimo PVM suma.

   Šis 24 laukelis užpildomas, tik teikiant FR0608 formą už mokestinius laikotarpius, prasidedančius nuo 2013 m. sausio 1 d.

  PENKTASIS SKIRSNIS

  FR0608 FORMOS DALIES „IV. MOKĖTINAS Į BIUDŽETĄ ARBA GRĄŽINTINAS IŠ BIUDŽETO (-) PVM“ UŽPILDYMAS

  1. 21 laukelis užpildomas automatiškai. Jeigu apskaičiuojama teigiama suma, tai FR0608 formos 21 laukelyje nurodyta suma, kaip mokėtina į biudžetą PVM suma, turi būti sumokėta į biudžetą iki FR0608 formos pateikimo termino (Taisyklių 7 punktas) pabaigos. Jei apskaičiuojama neigiama suma, tai ši suma laikoma iš biudžeto grąžintinu PVM skirtumu. PVM skirtumas asmeniui, pateikusiam FR0608 formą, gali būti grąžinamas PVM įstatymo 91 straipsnyje nustatyta tvarka.

  ŠEŠTASIS SKIRSNIS

  FR0608 FORMOS TIKSLINIMAS

  1. FR0608 forma gali būti tikslinama. Patikslintoje formoje turi būti įrašyti visi FR0608 formoje nurodytini duomenys.
 4. FR0617K IR FR0617KP FORMŲ UŽPILDYMAS IR TIKSLINIMAS

  PIRMASIS SKIRSNIS

  FR0617K FORMOS UŽPILDYMAS

  1. 1 laukelyje įrašomas apmokestinamojo asmens, pirkusio žemės ūkio produkciją ir / ar paslaugas iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, pavadinimas arba vardas, pavardė.
  2. 2 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).
  3. 3 laukelyje įrašomas PVM mokėtojo kodas be prefikso „LT“ (jis jau įrašytas).
  4. 4 laukelis neužpildomas.
  5. 5 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis, kurio ataskaita pateikiama (nurodoma kalendorinio mėnesio pirma ir paskutinė diena, pvz., nuo 2014-01-01 iki 2014-01-31; kai FR0617K formą pateikia apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs mokesčių mokėtojų registre ne nuo kalendorinio mėnesio 1 dienos, tai šiame laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio pradžia yra įsiregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą diena, o deklaruojamo mokestinio laikotarpio pabaiga – kalendorinio mėnesio paskutinė diena, pvz., nuo 2014-01-15 iki 2014-01-31; kai pateikiama likviduojamo apmokestinamojo asmens FR0617K forma, tai šiame laukelyje įrašoma kalendorinio mėnesio pirma diena ir deklaruojamo laikotarpio pabaiga, t. y. apmokestinamojo asmens likvidavimo data, pvz., nuo 2014-01-01 iki 2014-01-15).
  6. 6 laukelis užpildomas automatiškai.
  7. 7 laukelis užpildomas automatiškai.
  8. 8 laukelis užpildomas automatiškai.

  ANTRASIS SKIRSNIS

  FR0617KP FORMOS UŽPILDYMAS

  1. 9 laukelis užpildomas automatiškai.
  2. 10 laukelyje turi būti įrašomi ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, vardas ir pavardė.
  3. 11 laukelyje turi būti įrašomas ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas. Šis kodas gali būti sudarytas iš 12 ar 13 ženklų. Iki ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodų perkodavimo šie kodai buvo sudaromi iš 13 ženklų, perkodavus – iš 12 ženklų. Pereinamuoju laikotarpiu (t. y. laikotarpiu nuo ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodų perkodavimo iki tol, kol ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, buvo informuoti apie naująjį iš 12 ženklų susidedantį kodą) žemės ūkio produkcijos ir žemės ūkio paslaugų supirkimą įforminančiuose apskaitos dokumentuose galėjo būti naudojami ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodai, susidedantys tiek iš 12, tiek iš 13 ženklų. FR0617KP formos 11 laukelyje nurodomas toks ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, kuris buvo įrašytas paskutiniame to mokestinio laikotarpio apmokestinamajam asmeniui patiektos žemės ūkio produkcijos ar suteiktų paslaugų pardavimą įforminančiame apskaitos dokumente (PVM sąskaitoje faktūroje ar laisvos formos dokumente).
  4. 12 laukelyje turi būti įrašomas nupirktos žemės ūkio produkcijos (paslaugų) kodas. Kodas 7 įrašomas tik tuo atveju, kai pirktai žemės ūkio produkcijai negalima suteikti kodo nuo 1 iki 6, pvz., apmokestinamasis asmuo iš ūkininko pirko medų, tada FR0617KP formos 12 laukelyje turi būti įrašoma 7. Kai apmokestinamasis asmuo iš ūkininko superka kelių rūšių produkciją, t. y. produkciją, turinčią skirtingus kodus, tai kiekvienas kodas turi būti rašomas atskiroje eilutėje, pvz., ūkio subjektas iš ūkininko pirko pieną, gyvulius ir grūdus. Šiuo atveju FR0617KP formoje 12 laukelio pirmoje eilutėje turi būti rašoma 5, antroje 2, trečioje 3 (FR0617KP formoje negali būti dviejų eilučių, kuriose įrašytas tas pats ūkininkas ir tas pats nupirktos žemės ūkio produkcijos (paslaugų) kodas).
  5. 13 laukelyje turi būti įrašoma žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų supirkimo dokumente nurodytos žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų vertė (eurais ir centais). Vertė nurodoma be kompensacinio PVM priedo (pvz., apmokestinamasis asmuo 2015 m. iš ūkininko pirko 450 kg pieno po 0,33 euro už kilogramą ir pieno supirkimo kvite nurodė, kad pieno pardavėjui, be PVM, turi būti sumokėta 148,50 eurų ir 8,91 euro kompensacinio priedo suma. Šiuo atveju FR0617KP formos 13 laukelyje turi būti įrašyta – 148,50).
  6. 14 laukelis užpildomas automatiškai.
  7. 15 laukelis užpildomas automatiškai.
  8. 16 laukelis užpildomas automatiškai.

  TREČIASIS SKIRSNIS

  FR0617K IR FR0617KP FORMOS TIKSLINIMAS

  1. FR0617K forma ir FR0617KP forma gali būti tikslinamos:
   1. jeigu po mokestinio laikotarpio FR0617K formos ir FR0617KP formos pateikimo apmokestinamasis asmuo pastebėjo per tą mokestinį laikotarpį padarytas klaidas arba įsigytos žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi ūkininkui, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, mokėtinas atlygis, pateikiamos patikslintos to mokestinio laikotarpio, kurį įvyko pirminis sandoris, formos;
   2. patikslintose formose turi būti įrašyti visi FR0617K formoje ir FR0617KP formoje nurodytini duomenys. Jeigu FR0617KP forma, patikslinus duomenis, lieka tuščia, pateikiama tik FR0617K forma.
 5. V skyrius.

  Neteko galios nuo 2019-01-01

 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Taisykles pažeidę apmokestinamieji asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos

ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų

užpildymo taisyklių

1 priedas

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0600 FORMOS UŽPILDYMO PAVYZDŽIAI

 1. Pavyzdys (PVM mokėtojas vykdo prekybą ir kitą ekonominę veiklą šalies teritorijoje).

  Lietuvos Respublikos įmonė A, PVM mokėtoja, vykdo mišrią veiklą. Tarkime, 2016 m. taikomas (apskaičiuotas pagal 2015 m. faktinius rodiklius) įmonės A mišriai veiklai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM atskaitos procentas yra 70 proc. Įmonė A 2016 m. sausio mėnesį vykdė tokią ekonominę veiklą:
  1. patiekė kitiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams prekių, kurios apmokestinamos taikant 21 proc. PVM tarifą, už 100 000 Eur (be PVM), kurių PVM suma sudarė 21 000 Eur (100 000 x 21 proc.).

   Be to, įmonė A už 1.1 papunktyje nurodytas patiektas pirkėjui prekes (už kurias apskaičiuotas pardavimo PVM) ankstesniame mokestiniame laikotarpyje (2015 m. lapkričio mėnesį) buvo gavusi iš pirkėjo avansą – 50 000 Eur, kurį apmokestino PVM ir deklaravo PVM deklaracijoje, t. y. avanso vertę be PVM 41 322 Eur, PVM – 8 678 Eur. Skirtumas tarp patiektų prekių apmokestinamosios vertės ir avanso vertės (be PVM) sudaro 58 678 Eur (100 000 – 41 322), PVM skirtumas – 12 322 (21 000 – 8 678);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 11 laukelis – 58 678 Eur
   • 29 laukelis – 12 322 Eur
  2. savo vaistinėje pardavė vaistus asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka (todėl jie apmokestinami, taikant 5 proc. PVM tarifą), už 10 000 Eur (be PVM), kurių PVM suma sudarė 500 Eur (10 000 x 5 proc.);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 11 laukelis – 10 000 Eur
   • 31 laukelis – 500 Eur
  3. išrašė prekių pirkėjui kreditinę PVM sąskaitą faktūrą suteiktai 10 proc. prekybinei nuolaidai nuo ankstesniame mokestiniame laikotarpyje patiektų prekių (apmokestintų taikant 21 proc. PVM tarifą) vertės (10 000 Eur). Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta prekybinės nuolaidos suma (-1 000 Eur) ir PVM suma (-210 Eur);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 11 laukelis – (-1 000) Eur
   • 29 laukelis – (-210) Eur
  4. gavo 5 000 Eur PVM neapmokestinamų nuomos pajamų už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (pastato) nuomą;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 13 laukelis – 5 000 Eur
  5. atliko (pabaigė) mišriai veiklai naudojamo pastato esminį pagerinimą už 100 000 Eur ir apskaičiavo nuo šios sumos 21 000 Eur pardavimo PVM;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 15 laukelis – 100 000 Eur
   • 25 laukelis – 21 000 Eur
   • 29 laukelis – 21 000 Eur
   • 35 laukelis – 14 700 Eur (kadangi turtas naudojamas mišriai veiklai, į PVM atskaitą įtraukiama 70 proc. apskaičiuoto turto pardavimo (pirkimo) PVM 21 000 x 70 proc.)
  6. importavo iš Rusijos Federacijos mišriai veiklai naudojamą ilgalaikį turtą už 20 000 Eur, kurio importo PVM sumos – 4 200 Eur – sumokėjimo kontrolę perėmė mokesčių administratorius;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 27 laukelis – 4 200 Eur
   • 35 laukelis – 2 940 Eur (kadangi turtas naudojamas mišriai veiklai, į PVM atskaitą traukiama 70 proc. apskaičiuoto turto pardavimo (pirkimo) PVM 4 200 x 70 proc.)
  7. importavo iš Kinijos Liaudies Respublikos prekių, skirtų parduoti, už 8 000 Eur. Muitinėje, atliekant muitinės formalumus, įmonei netiesioginio atstovavimo būdu atstovavo jos paskirtas atstovas, todėl apskaičiuotas importo PVM – 1 680 Eur – nėra įskaitomas VMI, o turi būti sumokamas į muitinės sąskaitą;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 26 laukelis – 1 680 Eur
   • 35 laukelis – 1 680 Eur (kadangi prekės skirtos parduoti, apmokestinant jas PVM, tai visa apskaičiuota / sumokėta šių prekių importo PVM suma gali būti atskaitoma)
  8. įsigijo prekių, skirtų parduoti, apmokestinant jas PVM, iš Lietuvos Respublikos ūkio subjekto už 6 000 Eur, kurių pardavimo PVM – 1 260 Eur – turi išskaityti ir sumokėti pirkėjas (pardavėjas yra bankrutuojanti įmonė, todėl pardavimo PVM išskaito ir sumoka į biudžetą pirkėjas);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 25 laukelis – 1 260 Eur
   • 33 laukelis – 1 260 Eur
   • 35 laukelis – 1 260 Eur (kadangi prekės skirtos parduoti, apmokestinant jas PVM, tai visa apskaičiuota šių prekių pirkimo PVM suma gali būti atskaitoma)
  9. įsigijo iš Danijos Karalystės apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, neįsikūrusio Lietuvos Respublikoje ir neįsiregistravusio Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju, konsul class="type-none"tavimo paslaugų už 2 000 Eur, nuo kurių apskaičiuotą PVM sumą – 420 Eur – turi sumokėti paslaugų pirkėjas;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 23 laukelis – 2 000 Eur
   • 24 laukelis – 2 000 Eur
   • 25 laukelis – 420 Eur
   • 32 laukelis – 420 Eur
   • 35 laukelis – 294 Eur (kadangi paslaugos gautos mišrią veiklą vykdančios įmonės reikmėms, tai gali būti atskaitoma tik 70 proc. apskaičiuotos šių paslaugų pardavimo (pirkimo) PVM sumos, t. y. 420 x 70 proc.)
  10. įsigijo prekių, skirtų parduoti, apmokestinant jas PVM, iš kitų Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų už 10 000 Eur, kurių pirkimo PVM sudarė 2 100 Eur;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 25 laukelis – 2 100 Eur
   • 35 laukelis – 2 100 Eur (kadangi prekės skirtos parduoti, apmokestinant jas PVM, tai visa sumokėta šių prekių pirkimo PVM suma gali būti atskaitoma)
  11. įsigijo įmonės reikmėms skirtų prekių ir paslaugų už 4 000 Eur, kurių pirkimo PVM suma sudarė 840 Eur;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 25 laukelis – 840 Eur
   • 35 laukelis – 588 Eur (kadangi prekės ir paslaugos įsigytos mišrią veiklą vykdančios įmonės reikmėms, tai gali būti atskaitoma tik 70 proc. apskaičiuotos šių prekių ir paslaugų pardavimo (pirkimo) PVM sumos, t. y. 840 x 70 proc.)
  12. grąžino pardavėjui dalį iki 2015-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 5 000 Eur – apskaičiavo ir išskyrė 1 050 Eur PVM);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 25 laukelis – (-1 050 Eur)
   • 35 laukelis – (-1 050 Eur)
  13. iš įmonės A buvo pavogti baldai, kuriuos ji buvo įsigijusi 2015 m. sausio mėnesį už 4 500 Eur ir kurių pirkimo PVM – 945 Eur – buvo įtraukusi į PVM atskaitą. Įmonė A neturi nusikalstamos veikos faktą patvirtinančių dokumentų. Kadangi baldų pirkimo PVM atskaita turi būti tikslinama 5 metus, tai, paaiškėjus, kad po 1 metų naudojimo baldai nebebus naudojami įmonės A PVM apmokestinamoje veikloje, patikslinama (atstatoma) jų pirkimo PVM atskaita, tenkanti 4 metams, ir ši patikslinta PVM atskaitos suma sudaro 756 Eur (945 Eur / 5 metų x 4 metai).

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 35 laukelis – (-756 Eur)

   Šias ūkines operacijas įmonė A 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje atvaizduos taip:

   2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos užpildymas

   Laukelio Nr. ir pavadinimasPavyzdžio sąlygoje nurodyti punktaiSumos, EUR
   11 PVM apmokestinami sandoriai
   • 1.1
   • 1.2
   • 1.3
   • 58 678
   • 10 000
   • (-1 000)
   • iš viso
   • 67 678
   12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)

   13 PVM neapmokestinami tiekimai1.45 000
   14 Suvartojimas privatiems poreikiams

   15 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas1.5100 000
   16 Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža

   17 Prekių eksportas (0 procentų)

   18 ES PVM mokėtojams pateiktos prekės (0 procentų)

   19 Kiti PVM apmokestinami sandoriai

   20 Už Lietuvos Respublikos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas)

   21 Iš ES įsigytos prekės

   22 Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai

   23 Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos1.92 000
   24 Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų1.92 000
   25 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM
   • 1.5
   • 1.8
   • 1.9
   • 1.10
   • 1.11
   • 1.12
   • 21 000
   • 1 260
   • 420
   • 2 100
   • 840
   • (-1 050)
   • iš viso 24 570
   26 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM1.71 680
   27 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI1.64 200
   28 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas
   70
   29 Standartinio tarifo pardavimo PVM
   • 1.1
   • 1.3
   • 1.5
   • 12 322
   • (-210)
   • 21 000
   • iš viso 33 112
   30 9 procentų pardavimo PVM

   31 5 procentų pardavimo PVM1.2500
   32 Pardavimo PVM (95 straipsnyje nustatytais atvejais)1.9420
   33 Pardavimo PVM (96 straipsnyje nustatytais atvejais)1.81 260
   34 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM

   35 Atskaitomas PVM
   • 1.5
   • 1.6
   • 1.7
   • 1.8
   • 1.9
   • 1.10
   • 1.11
   • 1.12
   • 1.13
   • 14 700
   • 2 940
   • 1 680
   • 1 260
   • 294
   • 2 100
   • 588
   • (-1 050)
   • (-756)
   • iš viso 21 756
   36 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM [(27+29+30+31+32+33+34)-35]
   • 4 200
   • 33 112
   • 500
   • 420
   • 1 260
   • (-21 756)
   • iš viso 17 736

   Įmonės A 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos 36 laukelyje apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma sudaro 17 736 Eur.

 2. Pavyzdys (Tiekimai į kitas valstybes nares bei už ES teritorijos ribų).

  Lietuvos Respublikos įmonė B, PVM mokėtoja, vykdanti tik PVM apmokestinamąją veiklą, 2016 m. sausio mėnesį vykdė tokią ekonominę veiklą:
  1. importavo iš Rusijos Federacijos ilgalaikį turtą už 50 000 Eur, kurio importo PVM sumos – 10 500 Eur – sumokėjimo kontrolę perėmė mokesčių administratorius;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 27 laukelis – 10 500 Eur
   • 35 laukelis – 10 500 Eur
  2. įsigijo prekių, skirtų perparduoti Lietuvos Respublikoje, iš Vokietijos Federacinės Respublikos įmonės, PVM mokėtojos, už 30 000 Eur ir apskaičiavo įsigytų prekių pardavimo PVM – 6 300 Eur;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 21 laukelis – 30 000 Eur
   • 25 laukelis – 6 300 Eur
   • 34 laukelis – 6 300 Eur
   • 35 laukelis – 6 300 Eur
  3. įsigijo iš Suomijos Respublikos įmonės, PVM mokėtojos, kuri neįsikūrusi Lietuvos Respublikoje ir neįsiregistravusi Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoja, konsul class="type-none"tavimo paslaugų už 2 000 Eur, nuo kurių apskaičiuotą pardavimo PVM – 420 Eur – turi sumokėti paslaugų pirkėjas;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 23 laukelis – 2 000 Eur
   • 24 laukelis – 2 000 Eur
   • 25 laukelis – 420 Eur
   • 32 laukelyje – 420 Eur
   • 35 laukelyje – 420 Eur
  4. eksportavo į Baltarusijos Respubliką prekių už 10 000 Eur (be PVM), kurioms taikė 0 proc. PVM tarifą, nes turi šių prekių eksportą patvirtinančius dokumentus;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 17 laukelis – 10 000 Eur
  5. patiekė kitiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams prekių, kurioms taikomas 21 proc. PVM tarifas, už 9 680 Eur, t. y. prekių apmokestinamoji vertė 8 000 Eur, PVM suma 1 680 Eur;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 11 laukelis – 8 000 Eur
   • 29 laukelis – 1 680 Eur
  6. Latvijos Respublikos fiziniam asmeniui ir biudžetinei įstaigai, kuri nėra PVM mokėtoja, pardavė 2 naujus lengvuosius automobilius, kurių apmokestinamoji vertė (be PVM) sudarė po 70 000 Eur. Tačiau dokumentus, įrodančius, kad lengvasis automobilis yra išgabentas į Latvijos Respubliką, įmonė turi tik dėl automobilio, kurį pardavė Latvijos Respublikos biudžetinei įstaigai. Todėl įmonė už biudžetinei įstaigai tiekiamą automobilį taiko 0 proc. PVM tarifą, už automobilį, tiekiamą fiziniam asmeniui, PVM skaičiuoja, taikydama 21 proc. PVM tarifą (pardavimo PVM sudarys 14 700 Eur);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   1. kai lengvasis automobilis parduodamas Latvijos Respublikos fiziniam asmeniui:
    • 11 laukelis – 70 000 Eur
    • 29 laukelis – 14 700 Eur
   2. kai lengvasis automobilis parduodamas Latvijos Respublikos biudžetinei įstaigai:
    • 19 laukelis – 70 000 Eur
  7. pervežė į savo filialą Estijos Respublikoje prekių už 20 000 Eur. Estijos Respublikoje įmonė B (filialo vykdomai veiklai) yra įsiregistravusi PVM mokėtoja, o pervežtas prekes filialas numato panaudoti kitų prekių gamybai. Toks prekių pervežimas laikomas prekių tiekimu į kitą valstybę narę. Įmonė B išrašytoje prekių tiekimo PVM sąskaitoje faktūroje nurodo savo, kaip pirkėjo, PVM mokėtojo kodą, suteiktą jai Estijos Respublikoje, be to, įmonė B turi dokumentus, patvirtinančius, kad prekės išgabentos iš Lietuvos Respublikos. Todėl šioms prekėms taiko 0 proc. PVM tarifą;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 18 laukelis – 20 000 Eur
  8. patiekė Estijos Respublikos įmonei naudotą automobilį už 7 000 Eur ir jai išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodė, kad PVM skaičiuojamas nuo maržos. Šį automobilį įmonė B buvo įsigijusi iš fizinio asmens be PVM už 6 000 Eur. Šiuo atveju įmonės B – pardavėjos – marža sudaro 826 Eur (7000 – 6000 – [(1000 x 21 proc./(100 proc. + 21 proc.)], o pardavimo PVM nuo maržos sudaro 174 Eur (826 x 21 proc.);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 16 laukelis – 826 Eur
   • 29 laukelis – 174 Eur
  9. įsigijo iš Danijos Karalystės įmonės B, PVM mokėtojos, buitinės technikos už 20 000 Eur ir šias prekes iš karto už 23 000 Eur pardavė Lenkijos Respublikos įmonei C, kuri yra PVM mokėtoja Lenkijos Respublikoje. Danijos Karalystės įmonė B buitinei technikai tiekti išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodė Lietuvos Respublikos įmonės B PVM mokėtojo kodą, o Lietuvos Respublikos įmonė B, išrašydama PVM sąskaitą faktūrą Lenkijos Respublikos įmonei C, nurodo šios įmonės PVM mokėtojo kodą, suteiktą jai Lenkijos Respublikoje. Kadangi minėtos prekės iš karto buvo išgabenamos iš Danijos Karalystės į Lenkijos Respubliką ir parduodamos Lenkijos Respublikos įmonei C (tokia prekyba yra įvardijama kaip trikampė prekyba), tai Lietuvos Respublikos įmonė B nuo įsigytos (iš Danijos Karalystės įmonės B) buitinės technikos apmokestinamosios vertės pardavimo PVM neskaičiuoja, taip pat PVM neskaičiuoja ir už patiektą (Lenkijos Respublikos įmonei) šią buitinę techniką.

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 20 laukelis – 23 000 Eur (prekių apmokestinamoji vertė deklaruojama FR0564 formoje)
   • 22 laukelis – 20 000 Eur

   Šias ūkines operacijas įmonė B 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje atvaizduos taip:

   2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos užpildymas

   Laukelio Nr. ir pavadinimasPavyzdžio sąlygoje nurodyti punktaiSumos, EUR
   11 PVM apmokestinami sandoriai
   • 2.5
   • 2.6.1
   • 8 000
   • 70 000
   • iš viso 78 000
   12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)

   13 PVM neapmokestinami tiekimai

   14 Suvartojimas privatiems poreikiams

   15 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

   16 Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža2.8826
   17 Prekių eksportas (0 procentų)2.410 000
   18 ES PVM mokėtojams pateiktos prekės (0 procentų) 2.720 000
   19 Kiti PVM apmokestinami sandoriai2.6.270 000
   20 Už Lietuvos Respublikos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas)2.923 000
   21 Iš ES įsigytos prekės2.230 000
   22 Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai2.920 000
   23 Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos2.32 000
   24 Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų2.32 000
   25 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM
   • 2.2
   • 2.3
   • 6 300
   • 420
   • iš viso 6 720
   26 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

   27 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI2.110 500
   28 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas

   29 Standartinio tarifo pardavimo PVM
   • 2.5
   • 2.6.1
   • 2.8
   • 1 680
   • 14 700
   • 174
   • iš viso 16 554
   30 9 procentų pardavimo PVM

   31 5 procentų pardavimo PVM

   32 Pardavimo PVM (95 straipsnyje nustatytais atvejais)2.3420
   33 Pardavimo PVM (96 straipsnyje nustatytais atvejais)

   34 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM2.26 300
   35 Atskaitomas PVM
   • 2.1
   • 2.2
   • 2.3
   • 10 500
   • 6 300
   • 420
   • iš viso 17 220
   36 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM [(27+29+30+31+32+33+34)-35]
   • 10 500
   • 16 554
   • 420
   • 6 300
   • (-17 220)
   • iš viso 16 554

   Įmonės B 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos 36 laukelyje apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma sudaro 16 554 Eur.

 3. Pavyzdys (Vežimo paslaugos ir įsigijimai iš kitų valstybių narių).

  Lietuvos Respublikos įmonė C, PVM mokėtoja, per 2016 m. sausio mėnesį vykdė tokią PVM apmokestinamą veiklą:

  Kaip ekspeditorius Latvijos Respublikos PVM mokėtojo užsakymu organizavo prekių vežimą maršrutu Berlynas–Ryga su tarpiniu sustojimu Varšuvoje, kur prekės buvo perkrautos. Gautos PVM sąskaitos faktūros:
  1. iš Vokietijos Federacinės Respublikos vežėjo už prekių vežimą maršrutu Berlynas–Varšuva 2 500 Eur sumai. Kadangi paslaugos pirkėjas (ekspeditorius) yra įsikūręs ir įsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, paslauga laikoma suteikta šalies teritorijoje. Už šią paslaugą pardavimo PVM – 525 Eur (2 500 x 21 proc.) – apskaičiuoja pirkėjas, kurį jis gali įtraukti į PVM atskaitą kaip pirkimo PVM.);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 23 laukelis – 2 500 Eur
   • 24 laukelis – 2 500 Eur
   • 25 laukelis – 525 Eur
   • 32 laukelis – 525 Eur
   • 35 laukelis – 525 Eur
  2. iš Varšuvos krovinių kompanijos už prekių perkrovimą Varšuvoje – 1 500 Eur sumai. Kadangi paslaugos pirkėjas (ekspeditorius) yra įsikūręs ir įsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, paslauga laikoma suteikta šalies teritorijoje. Už šią paslaugą pardavimo PVM –315 Eur (1 500 x 21 proc.) – apskaičiuoja pirkėjas, kurį jis gali įtraukti į PVM atskaitą kaip pirkimo PVM);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 23 laukelis – 1 500 Eur
   • 24 laukelis – 1 500 Eur
   • 25 laukelis – 315 Eur
   • 32 laukelis – 315 Eur
   • 35 laukelis – 315 Eur
  3. iš Lietuvos Respublikos įmonės B, PVM mokėtojos, įsigijo prekių vežimą maršrutu Varšuva–Ryga už 2 000 Eur ir 420 Eur PVM (paslaugos teikimo vieta yra ten, kur įsikūręs pirkėjas, tačiau paslaugos teikėjas – įmonė B – taip pat įsikūrusi Lietuvos Respublikoje, tai pardavimo PVM apskaičiuoja ir deklaruoja ji pati – įmonė B);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 25 laukelis – 420 Eur
   • 35 laukelis – 420 Eur

  Lietuvos Respublikos įmonė C taip pat vykdė kitus sandorius:

  1. veikdama kaip ekspeditorius ir kaip neatsiskleidęs vežimo tarpininkas, už prekių vežimą maršrutu Vilnius–Roma išrašė PVM sąskaitą faktūrą Latvijos Respublikos įmonei, PVM mokėtojai, kurioje nurodė šios paslaugos apmokestinamąją vertę – 3 700 Eur;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 20 laukelis – 3 700 Eur (paslauga nelaikoma suteikta šalies teritorijoje, todėl PVM turės apskaičiuoti ir sumokėti paslaugos pirkėjas – Latvijos Respublikos įmonė, PVM mokėtoja. Paslaugų apmokestinamoji vertė deklaruojama FR0564 formoje)
  2. įmonė C pati vežė krovinį, kuris eksportuojamas į Rusijos Federaciją (Kaliningrado sritį), maršrutu Vilnius–Klaipėda. Už savo paslaugą išrašė PVM sąskaitą faktūrą Kaliningrado srities įmonei – prekių pirkėjai – 470 Eur;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 20 laukelis – 470 Eur (paslauga nelaikoma suteikta šalies teritorijoje, nes jos teikimo vieta persikelia į paslaugos pirkėjo valstybę)
  3. įsigijo iš Čekijos Respublikos PVM mokėtojo krovininį vilkiką už 68 000 Eur (už įsigytą vilkiką PVM apskaičiuoja ir deklaruoja pirkėjas – Lietuvos Respublikos įmonė – PVM mokėtoja – 14 280 Eur (68 000 x 21 proc.);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 21 laukelis – 68 000 Eur
   • 25 laukelis – 14 280 Eur
   • 34 laukelis – 14 280 Eur
   • 35 laukelis – 14 280 Eur
  4. savo reikmėms įsigijo iš Estijos Respublikos viešosios įstaigos naują lengvąjį automobilį už 45 000 Eur;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

   • 21 laukelis – 45 000 Eur
   • 34 laukelis – 9 450 Eur (PVM apskaičiuoja pirkėjas – Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja)
   • 25 laukelis – 9 450 Eur (kadangi lengvojo automobilio pirkimo PVM neatskaitomas pagal PVM įstatymo 62 straipsnio nuostatas, tai į PVM deklaracijos 35 laukelį neįtraukiama)
  5. pirko Lietuvos Respublikoje kuro už 2 000 Eur ir 420 Eur PVM;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

   • 25 laukelis – 420 Eur
   • 35 laukelis – 420 Eur
  6. kitos išlaidos Lietuvos Respublikoje 2 700 Eur ir 567 Eur PVM;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

   • 25 laukelis – 567 Eur
   • 35 laukelis – 567 Eur
  7. įsigijo prekių iš Čekijos Respublikos PVM mokėtojo už 30 000 Eur, nugabeno jas į Latvijos Respubliką ir pardavė jas Latvijos Respublikos pirkėjui, neįsiregistravusiam savo šalyje PVM mokėtoju. Pagal vadinamą „rezervo“ taisyklę prekių įsigijimo vieta laikoma Lietuvos Respublika (PVM įstatymo 122 straipsnio 2 dalis). Įmonei C yra prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM – 6 300 Eur (30 000 x 21 proc.) – ir sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą, kurio įtraukti į PVM atskaitą neturi teisės;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 21 laukelis – 30 000 Eur
   • 25 laukelis – 6 300 Eur
   • 34 laukelis – 6 300 Eur

   Pastaba. Šį pagal „rezervo“ taisyklę apskaičiuotą PVM (6 300 Eur) įmonė C galėtų susigrąžinti iš Lietuvos Respublikos biudžeto (patikslindama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje įsigytų iš kitų valstybių narių prekių apmokestinamąją vertę ir nuo jos apskaičiuotą PVM sumą) tik tuo atveju, jeigu ji pateiktų įrodymus, kad įsigytų iš kitos valstybės narės (šiuo konkrečiu atveju – iš Čekijos Respublikos) prekių įsigijimo PVM buvo apskaičiuotas ir sumokėtas toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi jų gabenimas (šiuo konkrečiu atveju – Latvijos Respublikoje).

   Šias ūkines operacijas įmonė C 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje atvaizduos taip:

   2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos užpildymas

   Laukelio Nr. ir pavadinimasPavyzdžio sąlygoje nurodyti punktaiSumos, EUR
   11 PVM apmokestinami sandoriai

   12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)

   13 PVM neapmokestinami tiekimai

   14 Suvartojimas privatiems poreikiams

   15 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

   16 Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža

   17 Prekių eksportas (0 procentų)

   18 ES PVM mokėtojams pateiktos prekės (0 procentų)

   19 Kiti PVM apmokestinami sandoriai

   20 Už Lietuvos Respublikos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas)
   • 3.4
   • 3.5
   • 3 700
   • 470
   • iš viso 4 170
   21 Iš ES įsigytos prekės
   • 3.6
   • 3.7
   • 3.10
   • 68 000
   • 45 000
   • 30 000
   • iš viso 143 000
   22 Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai

   23 Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos
   • 3.1
   • 3.2
   • 2 500
   • 1 500
   • iš viso 4 000
   24 Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų
   • 3.1
   • 3.2
   • 2 500
   • 1 500
   • iš viso 4 000
   25 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM
   • 3.1
   • 3.2
   • 3.3
   • 3.6
   • 3.7
   • 3.8
   • 3.9
   • 3.10
   • 525
   • 315
   • 420
   • 14 280
   • 9 450
   • 420
   • 567
   • 6 300
   • iš viso 32 277
   26 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

   27 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI

   28 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas

   29 Standartinio tarifo pardavimo PVM

   30 9 procentų pardavimo PVM

   31 5 procentų pardavimo PVM

   32 Pardavimo PVM (95 straipsnyje nustatytais atvejais)
   • 3.1
   • 3.2
   • 525
   • 315
   • iš viso 840
   33 Pardavimo PVM (96 straipsnyje nustatytais atvejais)

   34 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM
   • 3.6
   • 3.7
   • 3.10
   • 14 280
   • 9 450
   • 6 300
   • iš viso 30 030
   35 Atskaitomas PVM
   • 3.1
   • 3.2
   • 3.3
   • 3.6
   • 3.8
   • 3.9
   • 525
   • 315
   • 420
   • 14 280
   • 420
   • 567
   • iš viso 16 527
   36 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM [(27+29+30+31+32+33+34)-35]
   • 840
   • 30 030
   • (- 16 527)
   • iš viso 14 343

   Įmonės C 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos 36 laukelyje apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma sudaro 14 343 Eur.

 4. Pavyzdys (Tiekimai į kitas valstybes nares bei įsigijimai iš kitų valstybių narių, trikampė prekyba ir kt.).

  Lietuvos Respublikos įmonė D, PVM mokėtoja, vykdanti PVM apmokestinamą veiklą, per 2016 m. sausio mėnesį vykdė tokią PVM apmokestinamą veiklą:
  1. suteikė reklamos paslaugų Latvijos Respublikos PVM mokėtojui (neįsikūrusiam Lietuvos Respublikoje) už 2 300 Eur (šių paslaugų teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalį laikoma ne šalies teritorija, o pirkėjo valstybė narė, todėl suteiktos paslaugos nėra Lietuvos Respublikos PVM objektas);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 20 laukelis – 2 300 Eur (paslaugų apmokestinamoji vertė deklaruojama FR0564 formoje)
  2. įmonė D prekiauja gautomis iš Vokietijos Federacinės Respublikos gamintojo, PVM mokėtojo, prekėmis, kurioms gamintojas suteikia garantinio aptarnavimo laikotarpį ir pagal susitarimą, garantinio aptarnavimo laikotarpio metu sugedus parduotoms pirkėjams prekėms, įmonė D atlieka šių prekių garantinį aptarnavimą. Sausio mėnesį buvo atlikta šių remonto paslaugų už 3 100 Eur ir išrašyta šių atliktų paslaugų PVM sąskaita faktūra prekių gamintojui (šių paslaugų teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalį laikoma ne šalies teritorija, o pirkėjo valstybė narė, todėl suteiktos paslaugos nėra Lietuvos Respublikos PVM objektas);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 20 laukelis – 3 100 Eur (paslaugų apmokestinamoji vertė deklaruojama FR0564 formoje)
  3. įsigijo konsul class="type-none"tavimo paslaugų iš Vokietijos Federacinės Respublikos PVM mokėtojo (neįsikūrusio Lietuvos Respublikoje) už 1 500 Eur (šių paslaugų teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalį laikoma šalies teritorija, o pagal PVM įstatymo 95 straipsnio nuostatas pirkėjui – įmonei D – yra prievolė apskaičiuoti ir deklaruoti pardavimo („atvirkštinį“) PVM – 315 Eur (1 500 x 21 proc.);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 23 laukelis – 1 500 Eur
   • 24 laukelis – 1 500 Eur
   • 25 laukelis – 315 Eur
   • 32 laukelis – 315 Eur
   • 35 laukelis – 315 Eur
  4. Lietuvos Respublikos gyventojui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, išnuomojo 6 mėnesiams automobilį (ilgalaikė nuoma) už 3 600 Eur ir 756 Eur PVM (paslaugos teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 13 dalį yra šalies teritorija, t. y. ten, kur yra gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl PVM turi būti apskaičiuotas ir sumokėtas į Lietuvos Respublikos biudžetą, taikant PVM įstatyme nustatytą standartinį PVM tarifą);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 11 laukelis – 3 600 Eur
   • 29 laukelis – 756 Eur
  5. įsigijo iš Danijos Karalystės PVM mokėtojo (neįsikūrusio Lietuvos Respublikoje) nestandartizuotos programinės įrangos už 10 000 Eur (šių paslaugų teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalį laikoma šalies teritorija, o pagal PVM įstatymo 95 straipsnio nuostatas pirkėjui – įmonei D – yra prievolė apskaičiuoti ir deklaruoti pardavimo („atvirkštinį“) PVM – 2 100 Eur (10 000 x 21 proc.);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 23 laukelis – 10 000 Eur
   • 24 laukelis – 10 000 Eur
   • 25 laukelis – 2 100 Eur
   • 32 laukelis – 2 100 Eur
   • 35 laukelis – 2 100 Eur
  6. įsigijo Lietuvos Respublikoje prekių už 8 000 Eur iš Lenkijos Respublikos PVM mokėtojo, vykdančio trikampės prekybos teikimus, t. y. veikiančio kaip tarpininkaujanti šalis trikampėje prekyboje. Prekės į Lietuvos Respubliką atgabenamos ne tiesiai iš Lenkijos Respublikos, tačiau iš kitos valstybės narės (šių prekių tiekimo vieta yra šalies teritorija ir pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 4 dalį prievolė apskaičiuoti ir deklaruoti „atvirkštiniu“ būdu šių Lietuvos Respublikoje patiektų prekių pardavimo PVM tenka pirkėjui – įmonei D. Pardavimo PVM sudaro 1 680 Eur (8 000 x 21 proc.);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 25 laukelis – 1 680 Eur
   • 32 laukelis – 1 680 Eur
   • 35 laukelis – 1 680 Eur
  7. įsigijo iš Prancūzijos Respublikos PVM mokėtojo už 15 000 Eur prekių, išgabenamų iš Prancūzijos Respublikos, kurios iš karto buvo nugabentos į Latvijos Respubliką ir ten parduotos Latvijos Respublikos PVM mokėtojui už 17 000 Eur. Šiuo atveju laikoma, kad įmonė D vykdė trikampės prekybos tiekimus, t. y. dalyvavo sandoryje kaip tarpininkaujanti šalis – neatsiskleidęs tarpininkas (prekių perpardavėjas). (Šių prekių įsigijimo vieta pagal PVM įstatymo 122 straipsnio 3 dalį nelaikoma šalies teritorija, t. y. tai nėra prekių įsigijimas Lietuvos Respublikoje iš kitos valstybės narės. Prekių tiekimo vieta – Latvijos Respublika, tačiau įmonei D nėra prievolės registruotis ir mokėti PVM Latvijos Respublikoje, jei Latvijos Respublikos PVM mokėtojui pagal šios valstybės teisės aktų nuostatas, analogiškas Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 95 straipsnio 4 dalies nuostatoms, atsiranda prievolė apsiskaičiuoti ir sumokėti šių prekių pardavimo PVM);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 20 laukelis – 17 000 Eur (prekių apmokestinamoji vertė deklaruojama FR0564 formoje)
   • 22 laukelis – 15 000 Eur
  8. pardavė metalo laužą įmonei B, Lietuvos Respublikos PVM mokėtojai, už 3 000 Eur ir 630 Eur PVM (pardavėjo – įmonės D – išrašytoje PVM sąskaitoje išskirtą PVM sumą (630 Eur) pagal PVM įstatymo 96 straipsnį privalo išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą metalo laužo pirkėjas. Todėl pardavėjas turi deklaruoti tik apmokestinamąją vertę);

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 12 laukelis – 3 000 Eur
  9. pirko iš Lietuvos Respublikos įmonės, PVM mokėtojos, rąstų už 4 500 Eur ir 945 Eur PVM (pardavėjo – išrašytoje PVM sąskaitoje išskirtą PVM sumą (945 Eur) pagal PVM įstatymo 96 straipsnį privalo išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą rąstų pirkėjas – įmonė D;

   Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
   • 25 laukelis – 945 Eur
   • 33 laukelis – 945 Eur
   • 35 laukelis – 945 Eur

   Šias ūkines operacijas įmonė D 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje atvaizduos taip:

   2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos užpildymas

   Laukelio Nr. ir pavadinimasPavyzdžio sąlygoje nurodyti punktaiSumos, EUR
   11 PVM apmokestinami sandoriai4.43 600
   12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)4.83 000
   13 PVM neapmokestinami tiekimai

   14 Suvartojimas privatiems poreikiams

   15 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

   16 Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža

   17 Prekių eksportas (0 procentų)

   18 ES PVM mokėtojams pateiktos prekės (0 procentų)

   19 Kiti PVM apmokestinami sandoriai

   20 Už Lietuvos Respublikos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas)
   • 4.1
   • 4.2
   • 4.7
   • 2 300
   • 3 100
   • 17 000
   • iš viso 22 400
   21 Iš ES įsigytos prekės

   22 Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai4.715 000
   23 Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos
   • 4.3
   • 4.5
   • 1 500
   • 10 000
   • iš viso 11 500
   24 Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų
   • 4.3
   • 4.5
   • 1 500
   • 10 000
   • iš viso 11 500
   25 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM
   • 4.3
   • 4.5
   • 4.6
   • 4.9
   • 315
   • 2 100
   • 1 680
   • 945
   • iš viso 5 040
   26 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

   27 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI

   28 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas

   29 Standartinio tarifo pardavimo PVM4.4756
   30 9 procentų pardavimo PVM

   31 5 procentų pardavimo PVM

   32 Pardavimo PVM (95 straipsnyje nustatytais atvejais)
   • 4.3
   • 4.5
   • 4.6
   • 315
   • 2 100
   • 1 680
   • iš viso 4 095
   33 Pardavimo PVM (96 straipsnyje nustatytais atvejais)4.9945
   34 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM>

   35 Atskaitomas PVM
   • 4.3
   • 4.5
   • 4.6
   • 4.9
   • 315
   • 2 100
   • 1 680
   • 945
   • iš viso 5 040
   36 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM [(27+29+30+31+32+33+34)-35]
   • 756
   • 4 095
   • 945
   • (-5 040)
   • iš viso 756

   Įmonės D 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos 36 laukelyje apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma sudaro 756 Eur.


Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių 2 priedas

PVM MOKĖTOJU NEĮREGISTRUOTO ASMENS MOKĖTINO PVM APYSKAITOS FR0608 FORMOS UŽPILDYMO PAVYZDŽIAI

 1. Pavyzdys

  2016 m. sausio mėnesį Lietuvos Respublikos įmonė B, neįregistruota PVM mokėtoja, patiekė kitiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams prekių (apmokestinamų taikant 21 proc. PVM tarifą) už 6 000 Eur. Ši įmonė, skaičiuojant nuo 2015 m. vasario mėnesio iki 2015 m. gruodžio mėnesio, buvo patiekusi prekių už 40 000 Eur.

  Kadangi 2016 m. sausio mėnesį įmonės B gautas (gautinas) atlygis už per paskutinius 12 mėnesių patiektas prekes sudarė 46 000 Eur (40 000 Eur + 6 000 Eur), t. y. pasiekė ir viršijo 45 000 Eur sumą, tai įmonė B turi pateikti FR0608 formą už 2016 m. sausio mėnesį, kurioje nuo sumos, kuria minėta riba buvo viršyta – 6 000 Eur – turi apskaičiuoti PVM pagal PVM įstatymo 92 straipsnyje nurodytą formul class="type-none"ę. PVM suma sudaro 1 041 Eur [6 000 x 21 proc. / (100 proc. + 21 proc.)].

  Įrašai 2016 m. sausio mėnesio FR0608 formoje:
  • 8 laukelis – 6 000 Eur
  • 12 laukelis – 1 041 Eur

  Tarkime, šiai įmonei 2016 m. sausio mėnesį Vokietijos Federacinės Respublikos apmokestinamasis asmuo suteikė konsul class="type-none"tavimo paslaugų už 2 000 Eur. Įmonė B, vadovaudamasi PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatomis, turi apskaičiuoti nuo gautų konsul class="type-none"tavimo paslaugų sumos PVM, taikydama 21 proc. dydžio PVM tarifą. PVM suma sudaro 420 Eur (2 000 x 21 proc.).

  Įrašai 2016 m. sausio mėnesio FR0608 formoje:
  • 19 laukelis – 420 Eur

  2016 m. sausio mėnesio FR0608 formos užpildymas

  I. Prekių (paslaugų) tiekimai

  Laukelio Nr.Apmokestinamoji vertė (Eur)Laukelio Nr.PVM suma (Eur)
  Apmokestinami standartiniu PVM tarifu86000121041
  Apmokestinami 9 proc.9
  13
  Apmokestinami 5 proc.10
  14
  Apmokestinami 0 proc.22

  Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)23

  Iš viso:116000151041
  II. Iš užsienio asmenų, neįregistruotų Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais, įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM

  Laukelio Nr.PVM suma (Eur)
  Iš kitų ES valstybių narių įsigytos prekės, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuvos Respublikanaujos transporto priemonės16
  akcizais apmokestinamos prekės 17
  kitos prekės, kurių vertė kalendoriniais metais buvo didesnė už PVM įstatymo 711 str. 1 d. 2 p. nustatytą sumą18
  PVM įstatymo 95 str. 2 ir 5 dalyse nurodytais atvejais iš užsienio apmokestinamųjų asmenų įsigytos prekės (paslaugos)19420
  Iš viso:20420
  III. Atskaitomas PVM24
  IV. Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (15+ 20-24)211461
 2. Pavyzdys

  2015 m. ūkininkas įsigijo ir atsigabeno į Lietuvos Respubliką šias prekes: 2015 m. sausio mėnesį iš Lenkijos Respublikos PVM mokėtojo įsigijo trąšų už 7 000 Eur (išskyrus PVM), 2015 m. gruodžio mėnesį iš Danijos Karalystės PVM mokėtojo įsigijo įrangos už 10 000 Eur (išskyrus PVM). Iš viso jo iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų įsigyta prekių už 17 000 Eur (7 000 + 10 000).

  Kadangi dėl 2015 m. gruodžio mėnesį įsigytos įrangos viršyta nustatyta kalendoriniams metams 14 000 Eur įsigijimų riba, tai nuo visos įrangos vertės (10 000 Eur) turi būti apskaičiuota PVM suma 2 100 Eur (10 000 x 21 proc.) ir deklaruota 2015 m. gruodžio mėnesio PVM apyskaitos 18 laukelyje.

  2015 m. gruodžio mėnesio FR0608 užpildymas

  I. Prekių (paslaugų) tiekimai

  Laukelio Nr.Apmokestinamoji vertė (Eur)Laukelio Nr.PVM suma (Eur)
  Apmokestinami standartiniu PVM tarifu8
  12
  Apmokestinami 9 proc.9
  13
  Apmokestinami 5 proc.10
  14
  Apmokestinami 0 proc.22


  Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)23

  Iš viso:11
  15
  II. Iš užsienio asmenų, neįregistruotų Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais, įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM

  Laukelio Nr.PVM suma (Eur)
  Iš kitų ES valstybių narių įsigytos prekės, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuvos Respublikanaujos transporto priemonės16
  akcizais apmokestinamos prekės 17
  kitos prekės, kurių vertė kalendoriniais metais buvo didesnė už PVM įstatymo 711 str. 1 d. 2 p. nustatytą sumą182100
  PVM įstatymo 95 str. 2 ir 5 dalyse nurodytais atvejais iš užsienio apmokestinamųjų asmenų įsigytos prekės (paslaugos)19
  Iš viso:202100
  III. Atskaitomas PVM24
  IV. Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (15+20-24)212100
 3. pavyzdys

  2016 m. sausio mėnesį Lietuvos Respublikos įmonė A, neįregistruota PVM mokėtoja, pagal vieną sudarytą sandorį (išrašytą vieną PVM sąskaitą faktūrą) patiekė Lietuvos Respublikos įmonei B prekių (apmokestinamų taikant 21 proc. PVM tarifą) už 5 000 Eur. Ši įmonė, skaičiuojant nuo 2015 m. vasario mėnesio iki 2015 m. gruodžio mėnesio, buvo patiekusi prekių už 41 000 Eur.

  Kadangi 2016 m. sausio mėnesį įmonės A gautas (gautinas) atlygis už per paskutinius 12 mėnesių patiektas prekes sudarė 46 000 Eur (5 000 Eur + 41 000 Eur), t. y. pasiekė ir viršijo 45 000 Eur sumą, tai įmonė A turi pateikti FR0608 formą už 2016 m. sausio mėnesį, kurioje nuo sandorio, dėl kurio buvo viršyta 45 000 Eur riba, sumos (5 000 Eur) turi apskaičiuoti PVM pagal PVM įstatymo 92 straipsnyje nurodytą formul class="type-none"ę. PVM suma sudaro 868 Eur [5 000 x 21 proc. / (100 proc. + 21 proc.)].

  Įrašai 2016 m. sausio mėnesio FR0608 formoje:
  • 8 laukelis – 5 000 Eur
  • 12 laukelis – 868 Eur
  Be to, 2016 m. sausio mėnesį įmonė A įvykdė šiuos sandorius:
  • – patiekė prekių Estijos PVM mokėtojui už 4 000 Eur, kurias pirkėjas išgabeno į Estiją. Kadangi šioms patiektoms prekėms pagal PVM įstatymo 49 straipsnio nuostatas taikomas 0 procentų PVM tarifas, tai pardavimo PVM už jas neturi būti skaičiuojamas;
  • – suteikė reklamos paslaugų Latvijos įmonei už 1 000 Eur. Kadangi šių paslaugų teikimo vieta pagal nuostatas, tapačias PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatoms, nelaikoma Lietuva, todėl šios suteiktos paslaugos nėra Lietuvos PVM objektas ir „lietuviškas“ PVM už jas neturi būti skaičiuojamas.
  Įrašai 2016 m. sausio mėnesio FR0608 formoje:
  • 22 laukelis – 4 000 Eur
  • 23 laukelis – 1 000 Eur

  Tarkime, kad 2016 m. sausio mėnesį įmonei B įvykdytam PVM apmokestinamam prekių tiekimui įmonės A įsigytų ir faktiškai sunaudotų prekių apmokestinamoji vertė (be PVM) sudarė 3 500 Eur ir pirkimo PVM suma – 735 Eur; įsigytų prekių bei paslaugų, faktiškai sunaudotų Estijos įmonei įvykdytam prekių tiekimui, apmokestinamoji vertė sudarė 3 000 Eur ir pirkimo PVM suma – 630 Eur; įsigytų prekių bei paslaugų, faktiškai sunaudotų Latvijos įmonei suteiktoms reklamos paslaugoms, apmokestinamoji vertė sudarė 500 Eur ir PVM suma – 105 Eur.

  Įrašai 2016 m. sausio mėnesio FR0608 formoje:
  • 24 laukelis – 1470 Eur (735+630+105)

  2016 m. sausio mėnesio FR0608 formos užpildymas

  I. Prekių (paslaugų) tiekimai

  Laukelio Nr.Apmokestinamoji vertė (Eur)Laukelio Nr.PVM suma (Eur)
  Apmokestinami standartiniu PVM tarifu8500012868
  Apmokestinami 9 proc.9
  13
  Apmokestinami 5 proc.10
  14
  Apmokestinami 0 proc.224000
  Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)231000
  Iš viso:111000015868
  II. Iš užsienio asmenų, neįregistruotų Lietuvoje PVM mokėtojais, įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM

  Laukelio Nr.PVM suma (Eur)
  Iš kitų ES valstybių narių įsigytos prekės, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuvanaujos transporto priemonės16
  akcizais apmokestinamos prekės17
  kitos prekės, kurių vertė kalendoriniais metais buvo didesnė už PVM įstatymo 711 str. 1 d. 2 p. nustatytą sumą18
  PVM įstatymo 95 str. 2 ir 5 dalyse nurodytais atvejais iš užsienio apmokestinamųjų asmenų įsigytos prekės (paslaugos)19
  Iš viso:20
  III. Atskaitomas PVM241470
  IV. Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (15+20-24)21-602

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų, su šiuo mokesčiu susijusių, formų užpildymo taisyklių 3 priedas

IMPORTO PVM DEKLARAVIMO MOKESTINIO LAIKOTARPIO PVM DEKLARACIJOJE PAVYZDŽIAI, KAI PREKIŲ IMPORTAS ĮFORMINAMAS TAM TIKRŲ TIPŲ IMPORTO DEKLARACIJOMIS

Lietuvos PVM mokėtojai, siekdami teisingai deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje importo PVM sumas, kurių įskaitymą (sumokėjimą) perima VMI, turi žinoti, kad Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu „Dėl bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ Nr. 1B-329 patvirtintoje Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijoje yra numatyti tokie pagrindiniai prekių importui įforminti naudojamų bendrojo administracinio dokumento (toliau – BAD) rinkinių (toliau – Importo deklaracija) tipai:
 • A – jeigu pateikiama įprastinė deklaracija;
 • B – jeigu pateikiama deklaracija, kurioje nenurodyta tam tikra informacija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju);
 • C – jeigu pateikiama supaprastinta deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju);
 • X – jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju);
 • Y – jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju);
 • Z – jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (procedūros, įforminamos asmens pageidaujamoje vietoje) taikymo atveju).
Pateikiami VMI įskaitomo (sumokamo) importo PVM deklaravimo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje paaiškinimai ir pavyzdžiai prekių importo įforminimo nurodytų tipų Importo deklaracijomis atvejai:
 1. Kai importuotoms ir Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms įforminama tik 1 versijos A, B ir C tipo Importo deklaracijos (ir jos nėra atitinkamais muitinės nurodymais iš naujo įformintos Importo deklaracijos vietoje anksčiau pateiktų), tai A, B ir C tipo 1 versijos Importo deklaracijose apskaičiuotą importo PVM sumą prekių importuotojas, PVM mokėtojas, turi deklaruoti to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kurį buvo ši deklaracija įforminta.

  1 Pavyzdys:

  Įmonės X, PVM mokėtojos, importuotoms iš Kinijos ir Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms 2013-05-27 buvo parengta A tipo 1 versijos Importo deklaracija, kurioje apskaičiuota importo PVM suma (kurios įskaitymas (sumokėjimas) perduodamas VMI) sudarė 15 000 Lt.

  Šioje Importo deklaracijoje apskaičiuotą importo PVM sumą (15 000 Lt) įmonė X turi deklaruoti 2013 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje.

 2. Kai prekių importas įforminamas B tipo Importo deklaracija, tai pateikta X tipo Importo deklaracija yra B tipo deklaracijos papildoma deklaracija. X tipo deklaracijoje yra nuoroda į jos B tipo deklaraciją. Todėl, jeigu pagal X tipo deklaracijos 1 versiją apskaičiuota importo PVM suma skiriasi nuo B tipo paskutinės versijos deklaracijos importo PVM sumos, tai šis importo PVM skirtumas turi būti deklaruojamas to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, į kurį patenka X tipo deklaracijos 1 versijos įforminimo data.

  2 Pavyzdys:

  Įmonės A, Lietuvos PVM mokėtojos, importuotoms ir Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms 2013-09-05 buvo įforminta B tipo Importo deklaracijos 1 versija su VMI įskaitomu PVM – 3 000 Lt. 2013-10-30 atitinkamu muitinės sprendimu buvo patikslinta šių prekių apmokestinamoji vertė ir įforminta B tipo deklaracijos 2 versija, kurioje apskaičiuota importo PVM suma sudarė 2 500 Lt (skirtumas tarp B tipo 1 ir 2 versijoje apskaičiuotos importo PVM sumos sudarė (-500) Lt (2 500 – 3 000).

  Be to, 2013-11-02 įformintoje šių B tipo Importo deklaracijų papildomoje X tipo 1 versijos deklaracijoje buvo apskaičiuota 3 500 Lt importo PVM suma (skirtumas tarp B tipo 2 versijos ir X tipo 1 versijos Importo deklaracijų sumų sudaro 1 000 Lt (3 500 – 2 500)).

  Įmonė A anksčiau nurodytose Importo deklaracijose apskaičiuotas importo PVM sumas turėtų atvaizduoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijų 27 laukelyje taip:
  • 2013 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijoje – 3 000 Lt;
  • 2013 m. spalio mėnesio PVM deklaracijoje – (-500) Lt;
  • 2013 m. lapkričio mėnesio PVM deklaracijoje – 1 000 Lt.
 3. Analogiškai B ir X deklaracijų atveju paskutinės versijos C tipo Importo deklaracijoje ir ją papildančioje 1 versijos Y tipo Importo deklaracijoje nurodytų importo PVM sumų skirtumas turi būti deklaruojamas to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, į kurį patenka Y tipo deklaracijos 1 versijos įforminimo data.

  Tačiau jeigu Y tipo Importo deklaracija, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prekių išleidimo į laisvą apyvartą, įforminama be anksčiau nurodytos įformintos C tipo importo deklaracijos (praktikoje pasitaikantys atvejai), tai PVM mokėtojas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje turi deklaruoti visą Y tipo Importo deklaracijoje nurodytą importo PVM sumą. Ši importo PVM suma turi būti deklaruota to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, į kurį patenka importuotų prekių išleidimo į laisvą apyvartą data, t. y., data, kada atsirado importo PVM skola muitinei.

  3 Pavyzdys:

  Įmonės B, Lietuvos PVM mokėtojos, importuotoms ir 2013-07-29 Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms 2013-08-04 buvo įforminta Y tipo Importo deklaracijos 1 versija su VMI įskaitomu PVM – 3 500 Lt. (C tipo Importo deklaracija šioms prekėms nebuvo įforminta). Kadangi importo PVM skola muitinei atsirado 2013-07-29, t. y. liepos mėnesio PVM mokestiname laikotarpyje, o Y tipo Importo deklaracija buvo įforminta rugpjūčio mėnesio PVM mokestiniu laikotarpiu, tai PVM mokėtojas B šių importuotų prekių importo PVM sumą – 3 500 Lt – turi deklaruoti 2013 m. liepos mėnesio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 27 laukelyje.

 4. Kai prekių importas įforminamas Z tipo Importo deklaracija, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prekių išleidimo į apyvartą, tai PVM mokėtojas – prekių importuotojas – šioje Z tipo 1 versijos Importo deklaracijoje nurodytą importo PVM sumą turi deklaruoti to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, į kurį patenka importuotų prekių išleidimo į laisvą apyvartą data, t. y. data, kada atsirado importo PVM skola muitinei.

 5. Tais atvejais, kai muitinė priima atitinkamą sprendimą dėl importo PVM sumos perskaičiavimo (pvz., tikslinama importuotų prekių vertė, importo PVM suma ir kt.) ir dėl to suformuojama nauja jau anksčiau įformintos Importo deklaracijos versija, tai importo PVM skirtumas tarp naujoje Importo deklaracijos versijoje esančios importo PVM sumos ir ankstesnės Importo deklaracijos versijos importo PVM sumos turi būti deklaruojamas to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 27 laukelyje, į kurį patenka atitinkamo muitinės sprendimo taisyti ar perskaičiuoti importo PVM duomenis data.

  4 Pavyzdys:

  Įmonės D, Lietuvos PVM mokėtojos, importuotoms ir Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms 2013-07-15 buvo įforminta A tipo 1 versijos Importo deklaracija, kurioje buvo apskaičiuota 50 000 Lt importo PVM suma. Šią importo PVM sumą PVM mokėtojas D deklaravo 2013 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje. 2013-08-25 teritorinė muitinė priėmė sprendimą taisyti šios Importo deklaracijos duomenis ir šiuo sprendimu buvo sukurta A tipo Importo deklaracijos 2 versija, kurioje apskaičiuota importo PVM suma sudarė 65 000 Lt. A tipo 2 versijos Importo deklaracijos ir A tipo 1 versijos Importo deklaracijos apskaičiuotų importo sumų skirtumas yra 15 000 Lt (65 000 – 50 000), todėl PVM mokėtojas D 2013 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje turi deklaruoti 15 000 Lt importo PVM sumą.

  Tarkime, kad 2013-11-05 buvo priimtas naujas teritorinės muitinės sprendimas, kuriame A tipo 1 versijos Importo deklaracijoje nurodyta importo PVM suma perskaičiuota dar kartą, ir buvo sukurta A tipo Importo deklaracijos 3 versija, kurioje importo PVM suma sudarė 63 000 Lt.

  Kadangi įmonė D mokestinių laikotarpių PVM deklaracijose jau buvo deklaravusi šių importuotų prekių 65 000 Lt importo PVM sumą, tai 2013 m. lapkričio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje ji turi deklaruoti (-2 000 Lt), t. y. skirtumą tarp jau deklaruotos importo PVM sumos ir priklausančios deklaruoti, įvertinusi A tipo 3 versijos Importo deklaracijos duomenis (63 000 – 65 000).

 6. Pagal importo PVM įskaitymo VMI tvarką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas importo PVM įskaitymas (sumokėjimas) VMI perduodamas tuo atveju, jeigu prekių išleidimo į laisvą apyvartą momentu (t. y. importo PVM skolos muitinei atsiradimo momentu) apmokestinamasis asmuo yra įregistruotas Lietuvos PVM mokėtoju. Jei naujos Importo deklaracijos (ar jos versijos) įforminimo momentu apmokestinamasis asmuo jau buvo išregistruotas iš PVM mokėtojų, tai šio asmens importuotų prekių apskaičiuota importo PVM suma turi būti įskaitoma (sumokama) VMI (o ne sumokama į muitinės sąskaitą) ir deklaruota paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje.

  5 Pavyzdys:

  Įmonės C, Lietuvos PVM mokėtojos, importuotoms ir 2013-09-29 Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms 2013-10-04 buvo įforminta Z tipo Importo deklaracijos 1 versija, kurioje apskaičiuota 5 000 Lt importo PVM suma. Įmonė C nuo 2013-10-01 buvo išregistruota iš PVM mokėtojų. Kadangi pagal Z tipo Importo deklaraciją importo PVM skola muitinei atsirado 2013-09-29, kai įmonė C buvo PVM mokėtoja, tai 5 000 Lt importo PVM sumą ji turi deklaruoti 2013 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje.

  6 Pavyzdys:

  Įmonės C, Lietuvos PVM mokėtojos, importuotoms ir 2013-04-20 išleistoms į laisvą apyvartą prekėms tą pačią dieną buvo įforminta A tipo Importo deklaracijos 1 versija, kurioje apskaičiuota 1 000 Lt importo PVM suma. Šią sumą įmonė C deklaravo balandžio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje. Įmonė C 2013-05-12 buvo išregistruota iš PVM mokėtojų. 2013-06-30 priimtas teritorinės muitinės sprendimas taisyti A deklaracijos 1 versijos duomenis ir pagal šį sprendimą buvo įforminta A tipo importo deklaracijos 2 versija, kurioje apskaičiuota 1 200 Lt importo PVM. Kadangi įmonė C 2013-06-30 jau nebuvo PVM mokėtoja, tai 200 Lt (1 200 – 1 000) ji turi deklaruoti gegužės mėnesio – paskutinio mokestinio laikotarpio, kuriame buvo PVM mokėtoja, – PVM deklaracijos 27 laukelyje.

 7. Kai atitinkamu muitinės sprendimu pripažįstami negaliojančiais ankstesniu (-iais) mokestiniu (-iais) laikotarpiu (-iais) įformintos (-ų) Importo deklaracijos (-ų) duomenys (pvz., nustačius, kad prekės nebuvo importuotos, dėl įvedimo klaidos ir kt.), tai importo PVM tikslinimas (anul class="type-none"iavimas) turi būti atliekamas pateiktoje (-ose) patikslintoje (-ose) to (-ų) mokestinio (-ių) laikotarpio (-ių) PVM deklaracijoje (-ose), kurioje (-ose) šis importo PVM buvo deklaruotas. Jeigu pripažintų negaliojančiais importo muitinės deklaracijos duomenų galiojimas vėliau atstatomas, atstatytas importo PVM turi būti deklaruotas pakartotinai pateiktoje (-ose) patikslintoje (-ose) to (-ų) mokestinio (-ių) laikotarpio (-ių) PVM deklaracijoje (-ose), kurioje (-ose) šis importo PVM buvo deklaruotas pagal Taisyklių 44.3 arba 44.4 papunkčius.

  7 Pavyzdys:

  Įmonės E, Lietuvos PVM mokėtojos, importuotoms ir Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms 2013-06-07 buvo įforminta A tipo 1 versijos Importo deklaracija, kurioje buvo apskaičiuota 7 000 Lt importo PVM suma. Šią importo PVM sumą įmonė E deklaravo 2013 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje. 2013-08-06 teritorinė muitinė priėmė sprendimą pripažinti negaliojančiais šios Importo deklaracijos duomenis. Šiuo atveju įmonė E turi pateikti patikslintą birželio mėnesio PVM deklaraciją ir jos 27 laukelyje įrašyti (0) Lt.

  Tarkime, kad 2013-08-15 teritorinė muitinė priėmė kitą sprendimą: atstatyti 2013-06-07 pateiktos A tipo Importo deklaracijos duomenų galiojimą su apskaičiuota 7 000 Lt importo PVM suma. Šiuo atveju įmonė E turi pakartotinai pateikti patikslintą birželio mėnesio PVM deklaraciją ir jos 27 laukelyje įrašyti 7 000 Lt.

  8 Pavyzdys:

  Įmonės D, Lietuvos PVM mokėtojos, importuotoms ir Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms 2013-07-15 buvo įforminta A tipo 1 versijos Importo deklaracija, kurioje buvo apskaičiuota 50 000 Lt importo PVM suma. Šią importo PVM sumą PVM mokėtojas D deklaravo 2013 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje. 2013-08-25 teritorinė muitinė priėmė sprendimą taisyti šios Importo deklaracijos duomenis ir pagal šį sprendimą buvo sukurta A tipo Importo deklaracijos 2 versija, kurioje apskaičiuota importo PVM suma sudarė 65 000 Lt. A tipo 2 versijos Importo deklaracijos ir A tipo 1 versijos Importo deklaracijos apskaičiuotų importo sumų skirtumas sudaro 15 000 Lt (65 000 – 50 000), todėl PVM mokėtojas D 2013 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje turi deklaruoti 15 000 Lt importo PVM sumą.

  Tarkime, kad 2013-10-05 buvo priimtas naujas teritorinės muitinės sprendimas, kuriame A tipo 1 versijos Importo deklaracijoje nurodyta importo PVM suma perskaičiuota dar kartą, ir buvo sukurta A tipo importo deklaracijos 3 versija, kurioje importo PVM suma sudarė 63 000 Lt.

  Kadangi įmonė D mokestinių laikotarpių PVM deklaracijose jau buvo deklaravusi šių importuotų prekių 65 000 Lt importo PVM sumą, tai 2013 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje ji turi deklaruoti (-2 000 Lt), t. y. skirtumą tarp jau deklaruotos importo PVM sumos ir priklausančios deklaruoti, įvertinus A tipo 3 versijos Importo deklaracijos duomenis (63 000-65 000).

  Tarkime, kad 2013-11-10 dėl šių importuotų prekių importo įforminimo muitinė priėmė naują sprendimą, kuriuo buvo pripažinti negaliojančiais A tipo 3 versijos (ir visų prieš tai buvusių) Importo deklaracijos duomenys, įskaitant ir joje apskaičiuotą 63 000 Lt importo PVM sumą. Šiuo atveju įmonė D turėtų pateikti patikslintas 2013 m. liepos, rugpjūčio ir spalio mėnesių PVM deklaracijas ir jų 27 laukelyje įrašyti (0) Lt.

  Jeigu dar kitą mokestinį laikotarpį būtų priimtas muitinės sprendimas pripažinti galiojančiais (atstatyti) A tipo 3 versijos (ir kartu visų prieš tai buvusių) Importo deklaracijos duomenis, įskaitant joje apskaičiuotą 63 000 Lt importo PVM sumą, tai įmonė D pakartotinai turėtų pateikti patikslintas 2013 m. liepos, rugpjūčio ir spalio mėnesio PVM deklaracijas ir jų 27 laukelyje įrašyti atitinkamas 50 000 Lt, 15 000 Lt ir (-2 000) Lt importo PVM sumas.

 8. Kai atitinkamu muitinės sprendimu ankstesniame mokestiniame laikotarpyje įformintos importo muitinės deklaracijos, kurioje apskaičiuotą importo PVM sumą PVM mokėtojas jau buvo deklaravęs mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, duomenys yra pripažįstami negaliojančiais ir šis (arba kitas) PVM mokėtojas įpareigojamas įforminti (performuoti) naują importo muitinės deklaraciją, tai importo PVM tikslinimas (anul class="type-none"iavimas) turi būti atliekamas pateiktoje patikslintoje to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kurioje šis importo PVM buvo deklaruotas. Naujai parengtoje importo muitinės deklaracijoje apskaičiuotos importo PVM sumos turi būti deklaruojamos to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, į kurį patenka šioje Importo deklaracijoje apskaičiuoto importo PVM skolos atsiradimo muitinei data (t. y. importuotų prekių išleidimo į laisvą apyvartą data).

  9 Pavyzdys:
  • 1 situacija

   Įmonės F, Lietuvos PVM mokėtojos, importuotoms ir Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms 2013-07-15 buvo įforminta A tipo 1 versijos Importo deklaracija A Nr. 1, kurioje buvo apskaičiuota 45 000 Lt importo PVM suma. Paaiškėjus, jog F įmonės deklaruotų prekių gavėjas yra įmonė G, Lietuvos PVM mokėtoja, 2013-08-05 muitinės įstaiga priėmė sprendimą pripažinti negaliojančiais A tipo 1 versijos Importo deklaracijos A Nr. 1 duomenis bei įpareigojo šią Importo deklaraciją performuoti (įforminti naują Importo deklaraciją) įmonės G vardu. Šio sprendimo pagrindu sukuriama A tipo deklaracijos 1 versija A Nr. 2, kurioje nurodomos G įmonės duomenys, įskaitant ir jos PVM mokėtojo kodą bei 45 000 Lt importo PVM suma.

   Kadangi įmonė F jau buvo deklaravusi 2013 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje 45 000 Lt įskaitomą (sumokamą) VMI importo PVM sumą, tai, muitinės įstaigai priėmus nurodytą sprendimą, įmonė F turi pateikti patikslintą šio mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją ir jos 27 laukelyje panaikinti (anul class="type-none"iuoti) anksčiau deklaruotą 45 000 PVM sumą, t. y. vietoj šios PVM sumos įrašyti (0) Lt.

   Įmonė G turi pateikti patikslintą 2013 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją ir jos 27 laukelyje papildomai įrašyti 45 000 Lt PVM sumą.

  • 2 situacija

   Įmonės F, Lietuvos PVM mokėtojos, importuotoms ir Lietuvoje išleistoms į laisvą apyvartą prekėms 2013-08-29 buvo įforminta A tipo 1 versijos Importo deklaracija A Nr. 1, kurioje buvo apskaičiuota 50 000 Lt importo PVM suma. 2013-09-27 muitinės sprendimu šios Importo deklaracijos duomenys buvo pripažinti negaliojančiais ir įmonė F buvo įpareigota šioms importuotoms prekėms įforminti (performuoti) naują Importo deklaraciją. Tarkime, kad 2013-09-28 buvo naujai įforminta A tipo Importo deklaracijos 1 versija A Nr. 2 ir joje apskaičiuota 70 000 Lt importo PVM suma, kurios skolos muitinei atsiradimo data yra A Nr. 1 1 versijos Importo deklaracijos parengimo momentas, t. y. skolos muitinei atsiradimo data.

   Kadangi įmonė F jau buvo deklaravusi 2013 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje 50 000 Lt įskaitomą (sumokamą) VMI importo PVM sumą, tai, muitinės įstaigai priėmus nurodytą sprendimą, įmonė F, įforminus A Nr. 2 Importo deklaracijos 1 versiją, turi pateikti patikslintą 2013 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją ir jos 27 laukelyje įrašyti 70 000 Lt importo PVM sumą (vietoj buvusios 50 000 Lt sumos).

 9. Kai įformintoje PVM mokėtojo Importo deklaracijoje buvo deklaruota dalis prekių, kurios priklauso kitam PVM mokėtojui, tai, teritorinei muitinei kitą mokestinį laikotarpį priėmus sprendimą ištaisyti šią klaidą (pataisyti pirmo gavėjo PVM mokėtojo Importo deklaracijos duomenis ir įpareigoti kitą prekių gavėją PVM mokėtoją įforminti naują Importo deklaraciją daliai (jam priklausančių) prekių), šios klaidos taisymas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijų 27 laukelyje turėtų būti atliekamas taip:

  1. pirmasis PVM mokėtojas pirminėje Importo deklaracijoje nurodytą PVM sumą turi deklaruoti to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 27 laukelyje, į kurį patenka prekių išleidimo į laisvą apyvartą (t. y. skolos muitinei atsiradimo) data. Muitinei priėmus sprendimą įforminti naują Importo deklaraciją dalį prekių perrašant kitam PVM mokėtojui, ir šio sprendimo pagrindu kitą mokestinį laikotarpį įforminus naują atitinkamo tipo deklaracijos versiją, pirmasis PVM mokėtojas importo PVM sumą turi patikslinti (t. y. deklaruoti importo PVM skirtumą tarp naujoje Importo deklaracijos versijoje esančios importo PVM sumos ir ankstesnės Importo deklaracijos versijos importo PVM sumos) to kito mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 27 laukelyje;
  2. antrasis PVM mokėtojas pagal priimtą muitinės sprendimą sukurtoje naujoje Importo deklaracijoje (kurioje yra nurodytas jo PVM mokėtojo kodas) nurodytą importo PVM sumą turi deklaruoti to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, į kurį patenka šių prekių išleidimo į laisvą apyvartą ir joms apskaičiuotos importo PVM skolos muitinei atsiradimo data.

  10 Pavyzdys:

  2013-04-10 buvo įforminta A tipo 1 versijos Importo deklaracija A Nr. 1, kurioje buvo nurodytas X įmonės (kaip prekių importuotojos) PVM mokėtojo kodas. Šioje Importo deklaracijoje buvo nurodyta 50 000 Lt importo PVM suma. X įmonė 50 000 Lt deklaravo 2013 m. balandžio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje. Paaiškėjus, kad dalies X įmonės, PVM mokėtojos, deklaruotų prekių gavėjas yra Y įmonė, PVM mokėtoja, 2013-05-10 muitinės įstaiga priima sprendimą ir jo pagrindu parengia X įmonei A tipo deklaracijos A Nr. 1 2 versiją, kurioje nurodoma 35 000 Lt importo PVM suma, ir Y įmonei, PVM mokėtojai, įformina naują A tipo 1 versijos Importo deklaraciją A Nr. 2 su apskaičiuota 15 000 Lt PVM suma, kurios skolos muitinei data yra 2013-04-10 (ta pati kaip A Nr. 1 data).

  Šiuo atveju X įmonė, PVM mokėtoja, į 2013 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijos FR0600 formos 27 laukelį turi įrašyti (-15 000 Lt).

  Įmonė Y, PVM mokėtoja, 2013 m. balandžio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje turi įrašyti 15 000 Lt.

 10. Kai Importo deklaracijoje buvo nurodytas klaidingas (ne to importuotojo) PVM mokėtojo kodas, tai, teritorinei muitinei kitą mokestinį laikotarpį priėmus sprendimą muitinės Importo deklaracijoje ištaisyti šią klaidą (pakeisti PVM mokėtojo kodą) ir tuo pagrindu sukurti naują atitinkamo tipo Importo deklaraciją, kurioje nurodomas kito importuotojo PVM mokėtojo kodas, šios klaidos taisymas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 27 laukelyje būtų daromas taip:
  1. jeigu pirmasis PVM mokėtojas Importo deklaracijoje (kurioje buvo nurodytas jo PVM mokėtojo kodas) nurodytą importo PVM sumą buvo deklaravęs to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, į kurį patenka šios Importo deklaracijos parengimo data, tai, muitinės įstaigai priėmus nurodytą sprendimą ir įforminus naują atitinkamo tipo Importo deklaracijos versiją (su kito PVM mokėtojo kodu), kurios data patenka į kitą mokestinį laikotarpį, šis PVM mokėtojas turi pateikti patikslintą pirminio mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją ir jos 27 laukelyje anul class="type-none"iuoti anksčiau deklaruotą importo PVM sumą (įrašyti (0 Lt) PVM sumą);

  2. antrasis PVM mokėtojas pagal priimtą muitinės sprendimą sukurtoje Importo deklaracijos naujoje versijoje (kurioje yra nurodytas jo PVM mokėtojo kodas) nurodytą importo PVM sumą turi deklaruoti to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, į kurį patenka jo importuotoms prekėms įforminta pirminė Importo deklaracija (kurioje buvo klaidingai nurodytas kito PVM mokėtojo kodas, t. y. išleidimo į laisvą apyvartą datą).

   11 Pavyzdys:

   2013-06-15 buvo parengta A tipo 1 versijos Importo deklaracija, kurioje buvo nurodytas įmonės X (kaip prekių importuotojos) PVM mokėtojo kodas. Šioje Importo deklaracijoje buvo nurodyta 50 000 Lt importo PVM suma.

   2013-07-10 muitinė priima sprendimą ir jo pagrindu įforminama A tipo deklaracijos 2 versija, kurioje prekių importuotoja nurodoma įmonė Y ir nurodomas jai suteiktas PVM mokėtojo kodas. Šioje Importo deklaracijoje yra nurodyta 50 000 Lt importo PVM suma.

   Įmonė X, PVM mokėtoja, 2013 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje buvo įrašiusi 50 000 Lt importo PVM sumą, todėl, muitinei priėmus minėtą sprendimą, turi pateikti patikslintą 2013 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją ir jos 27 laukelyje vietoj buvusios 50 000 Lt sumos turi įrašyti (0) Lt importo PVM sumą.

   Įmonė Y, PVM mokėtoja, 2013 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 27 laukelyje turi įrašyti 50 000 Lt.

 11. Jeigu mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 27 laukelyje deklaruotas įskaitomas (sumokamas) VMI importo PVM sumas (ar jų dalį) PVM mokėtojas PVM įstatymo nustatyta tvarka buvo įtraukęs į PVM atskaitą (įrašęs į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelį), tai, anksčiau nurodytais atvejais patikslinus 27 laukelio duomenis, ta pačia tvarka turi būti patikslinti ir šių PVM deklaracijų 35 laukelio duomenys (pagal 27 laukelyje deklaruotas patikslintas importo PVM sumas).