1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gaunamų ir išrašomų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitų faktūrų (toliau – PVM sąskaitos faktūros) registrų (toliau – registrai) tvarkymo reikalavimus, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) tvarką ir terminus.
  2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 78 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2015 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XII-2038 redakcija, toliau – MAĮ) 422 straipsniu ir kitais teisės aktais.
  3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
   1. i.MAS – Išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema;
   2. i.SAF – i.MAS Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami registrų duomenys, teikiamos e. paslaugos;
   3. mokestinis laikotarpis – PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami;
   4. kitos sąvokos atitinka PVM įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
  4. Registrus privalo tvarkyti apmokestinamieji asmenys (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra, ar nėra įsiregistravę PVM mokėtojais), gaunantys ir / arba išrašantys PVM sąskaitas faktūras.
  5. Registrų duomenis VMI privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje.

  Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir / ar PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), tai jie privalo VMI teikti visų išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų (skirtų tiek ekonominei, tiek neekonominei veiklai) registrų duomenis. Tokiu atveju registrų duomenys teikiami, pradedant kalendorinių metų mėnesiu, kurį asmuo vykdė ekonominę veiklą, ir teikiami iki kalendorinių metų pabaigos, neatsižvelgiant į tai, ar tais laikotarpiais veikla buvo vykdoma, ar ne.

 2. GAUNAMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO TVARKYMAS

  1. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre (toliau – Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras) kaupiami, sisteminami, saugomi ir naudojami šiame skyriuje nurodytų PVM sąskaitų faktūrų duomenys.
  2. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrai tvarkomi, remiantis PVM sąskaitose faktūrose nurodytais duomenimis.
  3. Gaunamas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas (įvardytas) kaip pirkėjas. Jis taip pat savo nuožiūra gali registruoti ir jo atskaitingų asmenų vardu gautas PVM sąskaitas faktūras, kuriose yra nurodytas Lietuvos ar užsienio valstybės apskaičiuotas PVM (pvz., už apgyvendinimą viešbučiuose ir pan.).
  4. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras (išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje), įskaitant:
   1. už prekių ir / ar paslaugų pardavėją pirkėjų išrašytas PVM sąskaitas faktūras (PVM įstatymo 79 straipsnio 8 dalis);
   2. žemės ūkio produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) už Lietuvos Respublikoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti, išrašytas PVM sąskaitas faktūras (PVM įstatymo 79 straipsnio 9 dalis);
   3. pirkėjų, PVM mokėtojų, už ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tiekiamą žemės ūkio produkciją išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir savo nuožiūra už teikiamas žemės ūkio paslaugas išrašytus laisvos formos apskaitos dokumentus (PVM įstatymo 98 straipsnio 4 dalis);
   4. gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras;
   5. kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai iš prekių (paslaugų) pardavėjų gauna vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra;
   6. kai notarų biuro notarai, dirbantys notarų biure pagal bendros veiklos sutartį, iš prekių (paslaugų) pardavėjų gauna vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas notaras tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į savo Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra;
   7. PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įformintas asmens disponuojamų prekių atsigabenimas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – kita valstybė narė);
   8. PVM sąskaitas faktūras, kuriomis, vadovaujantis PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalimi, yra įformintas sumokėtas avansas.
  5. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM.
  6. Apmokestinamasis asmuo, prekių (paslaugų) pardavėjas, Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre taip pat turi registruoti gautas debetines PVM sąskaitas faktūras.
  7. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre PVM sąskaitos faktūros registruojamos pagal jų gavimo datą, neatsižvelgiant į jų išrašymo datą.
  8. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojami PVM neapmokestinamų finansinių (PVM įstatymo 28 straipsnis) ir PVM neapmokestinamų draudimo (PVM įstatymo 27 straipsnis) paslaugų įsigijimo dokumentai, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms.
  9. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre neregistruojamos PVM sąskaitos faktūros, nurodytos Taisyklių 19.5 – 19.7 papunkčiuose.
  10. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą apmokestinamasis asmuo gali tvarkyti i.SAF.
 3. IŠRAŠOMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO TVARKYMAS

  1. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre (toliau – Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras) kaupiami, sisteminami, saugomi ir naudojami šiame skyriuje nurodytų PVM sąskaitų faktūrų duomenys.
  2. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai tvarkomi, remiantis PVM sąskaitose faktūrose nurodytais duomenimis.
  3. Išrašomas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti apmokestinamasis asmuo, kuris PVM sąskaitose faktūrose nurodytas (įvardytas) kaip prekių (paslaugų) pardavėjas.
  4. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti registruojamos (išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje) per mokestinį laikotarpį apmokestinamojo asmens išrašytos prekių tiekimo ir / ar paslaugų teikimo PVM sąskaitos faktūros, įskaitant:
   1. pardavėjo vardu pirkėjo ar trečiojo asmens išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
   2. Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų už tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti, žemės ūkio produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) išrašytas PVM sąskaitas faktūras (PVM įstatymo 79 straipsnio 9 dalis);
   3. kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai prekių (paslaugų) pirkėjams išrašo vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į savo Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra;
   4. išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras;
   5. privatiems poreikiams sunaudotoms prekėms (paslaugoms) įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
   6. ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimui įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
   7. PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įformintas asmens disponuojamų prekių pervežimas į kitą valstybę narę verslo tikslais, neatsižvelgiant į tai, ar toje valstybėje narėje, į kurią prekės yra pervežamos, apmokestinamasis asmuo yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, ar ne;
   8. PVM sąskaitas faktūras, kuriomis, vadovaujantis PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalimi, yra įformintas gautas avansas.
  5. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojami PVM neapmokestinamų finansinių (PVM įstatymo 28 straipsnis) ir PVM neapmokestinamų draudimo (PVM įstatymo 27 straipsnis) paslaugų suteikimo dokumentai, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms.
  6. Apmokestinamasis asmuo, prekių (paslaugų) pirkėjas, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre taip pat turi registruoti išrašytas debetines PVM sąskaitas faktūras.
  7. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą apmokestinamasis asmuo gali tvarkyti i.SAF.
 4. GAUNAMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO DUOMENŲ TURINYS

  1. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro antraštėje turi būti nurodoma apmokestinamojo asmens, kurio vardu yra užpildomas Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, pavadinimas arba vardas ir pavardė, PVM mokėtojo kodas, mokestinio laikotarpio, už kurį užpildomas Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, pradžios ir pabaigos datos (jeigu apmokestinamasis asmuo nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju – tvarkymo pradžios ir pabaigos datos).
  2. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:
   1. tipas: PVM sąskaita faktūra, kreditinė PVM sąskaita faktūra, debetinė PVM sąskaita faktūra, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota (užpildoma tik tada, jei PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ir / ar debetinė, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota);
   2. išrašymo data;
   3. serija ir numeris (jei gaunama supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis) – numeris);
   4. prekių (paslaugų) pardavėjo, PVM mokėtojo, kodas (kai prekių (paslaugų) pardavėjai yra jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai – pasirinktinai nurodomas vieno jų PVM mokėtojo kodas);
   5. ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas ar ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema;
   6. valstybės, suteikusios Taisyklių 24.4 papunktyje nurodytą kodą, kodas (jeigu žinomas);
   7. prekių (paslaugų) pardavėjo juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;
   8. mokesčių informacija, taikant vienodą PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą:
    1. PVM apmokestinimo sąlyga nurodoma pagal Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2 priedą – PVM klasifikatorių (toliau – PVM klasifikatorius).

     PVM apmokestinimo sąlyga gali būti nenurodama, jeigu prekės (paslaugos) įsigytos iš Lietuvos apmokestinamojo asmens, o pirkėjui nėra prievolės išskaityti ir sumokėti PVM (PVM įstatymo 96 straipsnis);

    2. PVM tarifas, jeigu nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje (išskyrus užsienio valstybės PVM tarifą), kompensacinis PVM tarifas, jeigu žemės ūkio produkcija yra įsigyta iš ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema. PVM tarifas (išskyrus kompensacinį PVM tarifą) gali būti nenurodomas, jeigu pagal Taisyklių 24.8.1 papunktį gali būti nenurodyta PVM apmokestinimo sąlyga;
    3. prekių (paslaugų), įskaitant avansą (pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalį), apmokestinamų taikant vienodą tarifą ir vienodą PVM apmokestinimo sąlygą, apmokestinamoji vertė (eurais) (jei PVM apmokestinimo sąlyga nenurodyta – bendra PVM sąskaitos faktūros apmokestinamoji vertė (eurais)). Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis apmokestinamoji vertė (eurais) keičiama, prekės grąžinamos (paslaugų atsisakoma) – nurodomas tikslinamos PVM sąskaitos faktūros apmokestinamosios vertės (eurais) padidėjimas / sumažėjimas;
    4. PVM suma (eurais), jeigu nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje (užsienio valstybės PVM suma gali būti nenurodoma). Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis PVM suma (eurais) keičiama, prekės grąžinamos (paslaugų atsisakoma) – nurodomas tikslinamos PVM sąskaitos faktūros PVM sumos (eurais) padidėjimas / sumažėjimas;
   9. kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – pažymima ,,Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis);
   10. jeigu PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ar debetinė – nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras (tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija ir numeris (jeigu nurodyta, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami), o jei tikslinama supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis) – tikslinamos supaprastintos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data ir numeris (jeigu nurodyta, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami));
   11. atsiskaitymo (mokėjimo) duomenys (neprivalomi registruoti ir teikti VMI);
   12. PVM sąskaitose faktūrose, įforminančiose prekių tiekimą / paslaugų teikimą, nurodyta papildoma informacija neregistruojama.
 5. IŠRAŠOMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO DUOMENŲ TURINYS

  1. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro antraštėje turi būti nurodyta apmokestinamojo asmens, kurio vardu yra užpildomas Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, pavadinimas (jei tai juridinis asmuo) arba vardas ir pavardė (jei tai fizinis asmuo), PVM mokėtojo kodas, mokestinio laikotarpio, už kurį teikiamas Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, pradžios ir pabaigos datos (jeigu apmokestinamasis asmuo nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju – tvarkymo pradžios ir pabaigos datos).
  2. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:
   1. pirkėjo PVM mokėtojo kodas (kai prekių (paslaugų) pirkėjai yra jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai arba notarų biuro notarai, dirbantys notarų biure pagal bendros veiklos sutartį – pasirinktinai nurodomas vieno jų PVM mokėtojo kodas) arba pirkėjo identifikacinis numeris, jei prekės tiekiamos ir / ar paslaugos teikiamos PVM mokėtoju neįregistruotam asmeniui (jeigu toks numeris PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas);
   2. valstybės, suteikusios Taisyklių 26.1 papunktyje nurodytą kodą, kodas (jeigu žinomas);
   3. pirkėjo pavadinimas (nurodomas prekių ar paslaugų pirkėjo pavadinimas, jei pirkėjas juridinis asmuo, arba vardas ir pavardė, jei tai fizinis asmuo (jeigu toks nurodytas));
   4. tipas: PVM sąskaita faktūra, kreditinė PVM sąskaita faktūra, debetinė PVM sąskaita faktūra, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota (pažymima, jei PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ir / ar debetinė, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota);
   5. išrašymo data;
   6. serija ir numeris (jei išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis) – numeris);
   7. mokesčių informacija, taikant vienodą PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą:
    1. PVM apmokestinimo sąlyga, nurodoma pagal PVM klasifikatorių (pvz., PVM2 – „Šalies teritorijoje patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų lengvatinis 9 proc. PVM tarifas“), tačiau gali būti nenurodoma, jeigu taikomas standartinis PVM tarifas Lietuvos Respublikoje pateiktoms prekėms (pateiktoms paslaugoms) (PVM1 – „Šalies teritorijoje patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų standartinis PVM tarifas“);
    2. PVM tarifas;
    3. tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų), įskaitant avansą (pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir 79 straipsnio 4 dalį), apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą, apmokestinamoji vertė (eurais). Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis apmokestinamoji vertė (eurais) keičiama, prekės grąžinamos (paslaugų atsisakoma) – nurodomas tikslinamos PVM sąskaitos faktūros apmokestinamosios vertės (eurais) padidėjimas / sumažėjimas;
    4. PVM suma (eurais). Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis PVM suma (eurais) keičiama, prekės grąžinamos (paslaugų atsisakoma) – nurodomas tikslinamos PVM sąskaitos faktūros PVM sumos (eurais) padidėjimas / sumažėjimas;
    5. prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data ar avanso gavimo diena, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data (pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalį). Jeigu datos sutampa, užpildyti nebūtina;
   8. kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – pažymima ,,Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis);
   9. jeigu PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ar debetinė – nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras (tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija ir numeris (jeigu nurodyta, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami), o jei tikslinama supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)) – tikslinamos supaprastintos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data ir numeris (jeigu nurodyta, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami));
   10. atsiskaitymo (mokėjimo) duomenys (neprivalomi registruoti ir teikti VMI);
   11. PVM sąskaitose faktūrose, įforminančiose prekių tiekimą / paslaugų teikimą, nurodyta papildoma informacija neregistruojama.
 6. REGISTRŲ DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  1. Registrų duomenis VMI teikia apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje.
  2. Registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:
   1. i.SAF pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną (toliau – i.SAF duomenų rinkmena), paruoštą, vadovaujantis Taisyklių 39 punkte nustatytais reikalavimais;
   2. naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.SAF duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių 39 punkte nustatytais reikalavimais;
   3. registrų duomenis įvedant į i.SAF;
   4. išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i.SAF. Jeigu apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, ne visas PVM sąskaitas faktūras išrašo i.SAF, tai tų PVM sąskaitų faktūrų, kurios nebuvo išrašytos i.SAF, registrų duomenys turi būti pateikti Taisyklių 30.1–30.3 papunkčiuose nustatytais terminais.
  3. Atvejai, kai registrų duomenų pateikimo terminas gali būti pratęstas ar atidėtas, yra nustatyti taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“.
  4. Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:
   1. kalendorinio mėnesio – iki kito mėnesio 20 dienos;
   2. kalendorinio pusmečio – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos;
   3. nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos.
  5. Išregistruojamo iš PVM mokėtojų apmokestinamojo asmens duomenys privalo būti pateikiami per 20 dienų po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų.
  6. Tuo atveju, jei apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje, per mokestinį laikotarpį negavo nė vienos ir / ar neišrašė nė vienos PVM sąskaitos faktūros, informacija teikiama vienu iš šių būdų:
   1. atitinkamai pažymint i.SAF, kad per mokestinį laikotarpį nebuvo gauta ir / ar išrašyta PVM sąskaitų faktūrų;
   2. teikiant i.SAF duomenų rinkmeną, kurioje užpildyta tik antraštė.
 7. REKOMENDUOJAMI APMOKĖJIMO DOKUMENTŲ DUOMENYS

  1. Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, gavęs arba išrašęs PVM sąskaitą faktūrą (įskaitant supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)), kai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis), gali registruose tvarkyti bei VMI teikti atsiskaitymo duomenis, užregistruotus per mokestinį laikotarpį:
   1. atsiskaitymą (mokėjimą) įforminančio apskaitos dokumento (dokumentų) išrašymo datą ir numerį;
   2. PVM sąskaitos faktūros, kuria įformintas prekių tiekimas / paslaugų teikimas, seriją (gali būti nenurodoma, jei buvo išrašyta supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)) ir numerį, nurodydamas sandorio šalies (pirkėjo arba pardavėjo) PVM mokėtojo kodą;
   3. PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą;
   4. prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę (eurais);
   5. PVM sumą (eurais);
   6. mokėjimo datą;
   7. kitus duomenis (pvz., mokėjimo tipą: gautas apmokėjimas / įvykdytas apmokėjimas).
 8. 2016 METŲ REGISTRŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

  1. Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, 2016 m. spalio mėnesio mokestinio laikotarpio pirmuosius registrus privalo pateikti ne vėliau kaip iki lapkričio 21 dienos.
  2. Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, 2016 m. spalio – gruodžio mėnesių (jei pageidaujama ir už 2016 m. liepos – gruodžio mėn.) pirmuosius registrus privalo pateikti ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 20 dienos.
  3. Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais ir pasirinkę taikyti kitokį mokestinį laikotarpį, mokestinio laikotarpio, kuris prasideda iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos ir baigiasi po spalio 1 dienos, pirmuosius registrus privalo pateikti per 20 dienų po to laikotarpio pabaigos. Teikiamuose registruose privalo būti nurodyti PVM sąskaitų faktūrų, gautų ir / ar išrašytų nuo 2016 m. spalio 1 dienos, duomenys, tačiau, jei pageidaujama, gali būti pateikiami ir to mokestinio laikotarpio PVM sąskaitų faktūrų, gautų ir / ar išrašytų iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos, duomenys.
 9. TEIKIAMŲ DUOMENŲ STRUKTŪRA IR TEIKIMO SĄLYGOS

  1. i.SAF duomenų rinkmenos struktūrą sudaro trys dalys: antraštė, pagrindinė duomenų byla, pirminių dokumentų duomenys:
   1. antraštę sudaro bendra informacija apie asmenį, kurio registrai yra teikiami, mokestinį laikotarpį, rinkmenos tipą ir kt. i.SAF duomenų rinkmenoje privalo būti užpildyta antraštė;
   2. pagrindinę duomenų bylą sudaro registrų duomenys, kuriuos su pirminių dokumentų duomenimis susieja unikalus pirkėjo ir / arba unikalus pardavėjo kodas, naudojamas subjekto apskaitos sistemoje. Pagrindinė duomenų byla gali būti neužpildoma, tačiau tuomet pirkėjų ir pardavėjų registrinius duomenis privaloma nurodyti pirminių dokumentų duomenyse;
   3. pirminių dokumentų duomenis sudaro registrų duomenys ir mokėjimų informacija. Pirminių dokumentų duomenys gali būti neužpildomi, jei per mokestinį laikotarpį nebuvo gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (tuomet teikiama i.SAF duomenų rinkmena tik su užpildyta antrašte). Mokėjimų informaciją rekomenduojama teikti tuo atveju, kai ūkio subjektas nori gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą. Tokiu atveju teikiama mokėjimų informacija apie atsiskaitymą su pirkėju / pardavėju (kai yra taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis)).
  2. Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis yra mažinama prekių (paslaugų) (įskaitant avansą (pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalį)) apmokestinamoji vertė (eurais) ir / ar PVM suma (eurais), tai teikiamuose registrų duomenyse apmokestinamosios vertės (eurais) ir / ar PVM sumos (eurais) sumažėjimas turi būti nurodomas su minuso ženklu.
  3. Detali i.SAF duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti i.SAF duomenų rinkmenos aprašyme (Taisyklių priede). i.SAF duomenų rinkmena turi būti rengiama ir užpildoma, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros apraše, kuris kartu su i.SAF duomenų rinkmenos aprašymu skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje ir i.SAF.
 10. PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

  1. Apie nustatytus galimus neatitikimus registrus teikiantis apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, yra informuojamas i.SAF.
  2. Jeigu po registrų duomenų pateikimo apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, pastebėjo padarytas registro duomenų klaidas, tai jis turi pateikti patikslintus to mokestinio laikotarpio, už kurį teikiant registro duomenis klaidos buvo padarytos, duomenis.

   Jeigu po registro duomenų pateikimo pagal i.SAF fiksuotus neatitikimus apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, nenustatė, kad padarė klaidų (registro duomenų neatitikimai yra dėl kontrahento (-ų) pateiktų registrų klaidų), tai jam registrų tikslinti nereikia.

 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Už Taisyklių nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą apmokestinamieji asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šias taisyklesgalite rasti VMI puslapyje.

Daugiau informacijos apie PVM sąskaitų faktūrų registrų pateikimą: https://www.vmi.lt/cms/i.saf