VAT in Lithuania

 1. The latest available unofficial translation of the Law on Value Added Tax.
 2. A publication on registration of foreign persons as VAT payers in the Republic of Lithuania prepared by the State Tax Inspectorate. Video about registration of VAT payers.
 3. Rules for Processing and Reporting of Data in the Registers of Value Added Tax Invoice (unofficial translation).
 4. A publication on VAT refund for foreign taxable persons prepared the State Tax Inspectorate.
 5. This is an unofficial translation of the Lithuanian VAT return.
  In LithuanianTranslation
  1 Mokesčių mokėtojo pavadinimas / vardas, pavardė1 Taxpayer’s title/ name, surname
  2 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)2 Taxpayer’s identification number (code)
  3 PVM mokėtojo kodas3 VAT payer’s number
  4 Buveinės adresas4 Address
  5 El. pašto adresas ar telefonas5 Email address or telephone
  PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJAVALUE ADDED TAX RETURN
  6 Užpildymo data6 Fill-in date
  7 Mokestinis laikotarpis nuo ... iki7 Tax period from ... to
  8 Pirminė / patikslinta8 Initial / Corrected
  9 Deklaracija
  • Mokestinio laikotarpio
  • Išregistruojamo iš PVM mokėtojų ar likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio
  9 Return of
  • Tax period
  • Last taxable period of the taxpayer to be deregistered from VAT payers’ or having liquidation status
  10 Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis (pagal EVRK)10 The main economic activity (according to NACE)
  I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriaiI. Transactions in the supply of goods and services
  Apmokestinamoji vertėTaxable amount
  11 PVM apmokestinami sandoriai11 VAT taxable transactions
  12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)12 Transactions subject to VAT when VAT is deducted by the purchaser (in the cases specified in Article 96)
  13 PVM neapmokestinami sandoriai13 Transactions exempt from VAT
  14 Suvartojimas privatiems poreikiams14 Consumption for private needs
  15 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas15 Production of tangible fixed assets
  16 Sandorių, kuriems taikoma spec. apmokestinimo schema, marža16 The margin of the deals which are taxed according to the special scheme
  17 Prekių eksportas (0 proc.)17 Export of goods (0 percent)
  18 ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.)18 Goods supplied to EU VAT payers
  19 Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)*19 Other transactions subject to VAT (0%) *
  20 Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)20 Transactions outside Lithuania (non-VAT object in Lithuania)
  II. Prekių ir paslaugų įsigijimo sandoriaiII. Acquisition of goods and services
  Apmokestinamoji vertėTaxable amount
  21 Iš ES įsigytos prekės21 Goods purchased from the EU
  22 Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai22 Goods purchased from the EU for the triangle trade
  23 Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos23 Services purchased from foreign countries
  24 Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų24 Of which: services acquired from EU VAT payers
  III. Pirkimo ir importo PVMIII. VAT on purchases and imports (input VAT)
  25 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM25 VAT on acquired goods and services
  26 Sumokėtas importo PVM26 Paid import VAT
  27 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI26 VAT on import which is controlled by the State Tax Inspectorate
  IV. PVM atskaitos dalis (procentais)IV. Deduction of VAT (in percent)
  28 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas28 Percentage of deductable VAT for the calendar year
  V. Pardavimo PVM, PVM atskaita, mokėtinas (grąžintinas) PVMV. VAT on sales, deductable VAT, payable (refundable) VAT
  29 Standartinio tarifo pardavimo PVM29 Standard rate VAT on sales
  30 9 proc. pardavimo PVM30 9 percent VAT on sales
  31 5 proc. pardavimo PVM31 5 percent VAT on sales
  32 Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais)32 Sales VAT (according to the article No 95)
  33 Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais)33 Sales VAT (in cases specified in Article 96)
  34 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM34 VAT on goods acquired from EU
  35 Atskaitomas PVM35 Deductable VAT
  36 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (27+29+30+31+32+33+34-35)36 Payable VAT to the budget (refundable VAT from the budget) (27+29+30+31+32+33+34-35)
  * Pridedamos naujų transporto priemonių tiekimo į kitas ES valstybes nares dokumentų kopijos* Copies of documents of new transport means sold to other EU member states must be submitted as well
 6. VAT directives

  COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax.

  COUNCIL DIRECTIVE 2008/8/EC of 12 February 2008 amending Directive 2006/112/EC as regards the place of supply of services.